Wsparcie działań kontrolnych na terenie Gminy Miejskiej Kraków cz. II
Akcja Ratunkowa dla Krakowa
Kontrola instytucji publicznych i działania strażnicze
2022
małopolskie

Akcja Ratunkowa dla Krakowa jest nieformalną grupą mieszkanek i mieszkańców z całego Krakowa, którzy walczą o rozwiązanie lokalnych problemów w swoich dzielnicach. Grupa powstała w odpowiedzi na pogłębiający się kryzys klimatyczno-ekologiczny i brak realnych działań władz Krakowa w tej kwestii. Dzięki Akcji Ratunkowej mieszkańcy Krakowa łączą siły, wymieniają się doświadczeniami i pomagają sobie wzajemnie, żeby wywierać nacisk na władze miasta. Dzięki środkom z Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca Akcja w 2022 roku kontynuowała swoją działalność strażniczą, interwencyjną i społeczną. Wśród najbardziej spektakularnych osiągnięć należy wymienić zmianę planów władz Krakowa, które planowały na olbrzymim zielonym terenie stworzyć pole golfowe. Po interwencji ARDK przeprowadzono konsultacje społeczne, porzucono temat pola golfowego, a także zadeklarowano stworzenie ogólnodostępnego parku z poszanowaniem zieleni.  Działacze Akcji wielokrotnie interweniowali w kilkudziesięciu lokalnych sprawach, byli stale obecni w debacie publicznej i na łamach lokalnych mediów. 

Nasze podstawowe działania to akcje interwencyjne, wspierające mieszkańców Krakowa oraz zapobiegawczo-kontrolne. Najczęściej skupiamy się na wertowaniu miejskich dokumentów, polityk rozwoju, strategii, planów. Najbardziej czasochłonne są dla nas bieżące dokumentacje przetargowe (SIWZ), które liczą kilkaset, a czasem kilka tysięcy stron. Na bieżąco monitorujemy działania krakowskich samorządowców z wszystkich opcji politycznych, przebieg i skutki działań podejmowanych przez Radę Miasta oraz Prezydenta i urzędników. Zadaliśmy już kilkaset pytań w ramach dostępu do informacji publicznej, zarówno bezpośrednio do Urzędu Miasta jak i do jednostek organizacyjnych i pomocniczych. Nagłaśniamy kontrowersyjne wycinki, co w niektórych przypadkach pozwala na oszczędzenie drzew. Aktywnie uczestniczymy w kontrolowaniu postępowań związanych z Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzeni, sprawdzamy ich projekty, składamy uwagi, konsultujemy treści. Uczestniczymy w obradach Rady Miasta, poszczególnych Rad Dzielnic, Komisjach Dialogu Obywatelskiego, posiedzeniach poszczególnych komisji RMK, bierzemy udział w większości konsultacji społecznych kontrolując ich przebieg, treść oraz raporty końcowe i ich wcielanie w życie. Piszemy petycje, apele i na tej podstawie również podejmujemy interwencje.

Przekazaliśmy wsparcie w wysokości 4900 zł.