Wsparcie działań kontrolnych na terenie Gminy Miejskiej Kraków (2021, 2022 i 2023)
Akcja Ratunkowa dla Krakowa
Kontrola instytucji publicznych i działania strażnicze
2021
małopolskie

Systematyczne działania strażnicze na terenie Gminy Miejskiej Kraków – 2023

Akcja Ratunkowa dla Krakowa to oddolna inicjatywa mieszkańców, którzy walczą o dobre, zdrowe izielone miasto do życia. Dzięki środkom z Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca Akcja w

2023 roku kontynuowała swoją działalność strażniczą, interwencyjną i społeczną. W 2023 roku zarejestrowana została jako stowarzyszenie. Działacze i działaczki Akcji byli stale zaangażowani w lokalne problemy miasta i obecni w debacie publicznej. Kontrolują plany transportowe, zagospodarowanie przestrzeni miasta, a także codzienne decyzje władz. W 2023 r. Akcja stworzyła z innymi organizacjami miejskimi Koalicję Ruchów Krakowskich, która umożliwiła poszerzenie zasięgów działań ARDK. Wśród osiągnięć Akcji najbardziej wartych odnotowania znajduje się stworzenie Miejskiej Agendy Parlamentarnej 2023 z ruchami miejskimi z całej Polski,  raportu, w którym zidentyfikowano najbardziej palące problemy współczesnych miast i metody ich rozwiązań.

Dzięki Akcji Ratunkowej mieszkańcy Krakowa łączą siły, wymieniają się doświadczeniami i pomagają sobie wzajemnie, żeby wywierać nacisk na władze miasta. Grupa prowadzi systematyczne działania strażnicze: „Nieustannie sprawdzamy, czy pieniądze, programy, polityki, uchwały i wszelkie inicjatywy na rzecz społeczeństwa obywatelskiego są wydawane lub odbywają się zgodnie z normami społecznymi, interesem publicznym, przejrzystością i normami prawnymi”. Dzięki wsparciu Funduszu Obywatelskiego prowadzi spotkania sieciujące dla innych organizacji strażniczo-obywatelskich z terenu Krakowa, wspiera takie organizacje i osoby swoim „know-how”, uczestniczy w życiu publicznym miasta jako organizacja strażnicza: w panelu obywatelskim, obradach rady miasta i rad dzielnic, w konsultacjach społecznych i wszelkich publicznych debatach.

Tramwaj do Mistrzejowic – bardzo kontrowersyjna inwestycja, głównie polega ona na rozbudowie i przebudowie układów drogowych, co próbowaliśmy przez ostatnie miesiące dowieść. Udało się dokonać niewielkich zmian w projekcie, jednak mimo licznych protestów – w szczytowym momencie odbywały się co kilka dni, prezydenci nie ugięli się i nie dokonali poważniejszych zmian. Pod topór idzie około tysiąca zdrowych drzew. W ramach pracy merytorycznej wydaliśmy dwa raporty społeczne. W ostatnim udowadnialiśmy drzewo po drzewie, że można ocalić sporą część zieleni, jeśli tylko będzie dobra wola. Więcej o inwestycji https://akcjaratunkowadlakrakowa.pl/category/transport/tramwaj-na-mistrzejowice/

Druga miejska telewizja – dzięki naszej obywatelskiej inicjatywie uchwałodawczej, którą podpisało ponad 1000 osób w 3 dni, Rada Miasta przegłosowała uchwałę ws. likwidacji miejskiej spółki Kraków 5020, odpowiedzialnej za wydawanie drugiej miejskiej telewizji. Dzienny koszt funkcjonowania spółki to… 600 tys. złotych! (zajmuje się także centrum kongresowym). Udało nam się zawiązać ponadpartyjny konsensus, także w ramach lokalnych mediów wsparcie było niemal z każdej redakcji. Druga miejska telewizja, udająca zwykłą telewizję jest z jednej strony ogromną niegospodarnością (nikt jej nie ogląda), a z drugiej wypacza ideę samorządu i stanowi niezdrową konkurencję dla niezależnych redakcji. Ponieważ od 100 dni prezydent ignoruje podjętą uchwałę, telewizja nadaje nadal i nawet rozszerza ramówkę, to jutro robimy konferencję w tej sprawie, aby przypomnieć opinii publicznej o tej sprawie.

Porządek z hulajnogami w mieście – rozpoczęliśmy szeroką kampanię, aby ten problem uporządkować. Rada miasta przyjęła uchwałę odpowiadającą naszym postulatom w tej sprawie. Już widać poprawę i władze wprowadzają kolejne uzgodnienia z operatorami.

W 2023 r. przekazaliśmy wsparcie w wysokości 4 900 zł.

Wsparcie działań kontrolnych na terenie Gminy Miejskiej Kraków – 2022

Dzięki środkom z Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca Akcja w 2022 roku kontynuowała swoją działalność strażniczą, interwencyjną i społeczną. Wśród najbardziej spektakularnych osiągnięć należy wymienić zmianę planów władz Krakowa, które planowały na olbrzymim zielonym terenie stworzyć pole golfowe. Po interwencji ARDK przeprowadzono konsultacje społeczne, porzucono temat pola golfowego, a także zadeklarowano stworzenie ogólnodostępnego parku z poszanowaniem zieleni.  Działacze Akcji wielokrotnie interweniowali w kilkudziesięciu lokalnych sprawach, byli stale obecni w debacie publicznej i na łamach lokalnych mediów. 

Nasze podstawowe działania to akcje interwencyjne, wspierające mieszkańców Krakowa oraz zapobiegawczo-kontrolne. Najczęściej skupiamy się na wertowaniu miejskich dokumentów, polityk rozwoju, strategii, planów. Najbardziej czasochłonne są dla nas bieżące dokumentacje przetargowe (SIWZ), które liczą kilkaset, a czasem kilka tysięcy stron. Na bieżąco monitorujemy działania krakowskich samorządowców z wszystkich opcji politycznych, przebieg i skutki działań podejmowanych przez Radę Miasta oraz Prezydenta i urzędników. Zadaliśmy już kilkaset pytań w ramach dostępu do informacji publicznej, zarówno bezpośrednio do Urzędu Miasta jak i do jednostek organizacyjnych i pomocniczych. Nagłaśniamy kontrowersyjne wycinki, co w niektórych przypadkach pozwala na oszczędzenie drzew. Aktywnie uczestniczymy w kontrolowaniu postępowań związanych z Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzeni, sprawdzamy ich projekty, składamy uwagi, konsultujemy treści. Uczestniczymy w obradach Rady Miasta, poszczególnych Rad Dzielnic, Komisjach Dialogu Obywatelskiego, posiedzeniach poszczególnych komisji RMK, bierzemy udział w większości konsultacji społecznych kontrolując ich przebieg, treść oraz raporty końcowe i ich wcielanie w życie. Piszemy petycje, apele i na tej podstawie również podejmujemy interwencje.

W 2022 roku przekazaliśmy wsparcie w wysokości 4900 zł.

Wsparcie działań kontrolnych na terenie Gminy Miejskiej Kraków – 2021

Akcja Ratunkowa dla Krakowa to oddolna inicjatywa mieszkańców, którzy walczą o zielone miasto do życia. Dzięki środkom z Funduszu Obywatelskiego Akcja podejmowała inicjatywy takie jak: oddolne konsultacje społeczne, punkty składania uwag do planów miejscowych, udział w sesjach rad dzielnic i Rady Miasta, liczne happeningi i protesty. Dzięki tym działaniom udaje się zmienić zakresy planowanych rewitalizacji, przebiegu dróg czy sprawić, że włodarze pytają mieszkańców o zdanie podczas procesu konsultacji społecznych. Jednym z sukcesów jest sprawa Parku Bednarskiego. 95% postulatów mieszkańców zostało uwzględnionych.

Wszystkie nasze działania rozbudzają poczucie sprawczości u mieszkańców, pokazują drogi działania, sposoby nadzoru i wywierania presji. Pojedyncze sukcesy pokazują, że presja ma sens. Władze gminy wiedząc, że jest grupa mieszkańców prężnie działająca w obszarze działań strażniczych podejmują decyzje uważniej i ostrożniej. Częściej pytają też mieszkańców o zdanie, przed podjęciem decyzji. Widać to po liczbie konsultacji społecznych w mieście.

W 2021 roku przekazaliśmy wsparcie 4 899 zł.