• Dowiedz się, co możesz zrobić

  Ratujmy ludzi na granicy

   

  Wraz z innymi organizacjami społecznymi grup apelujemy
  do rządu o natychmiastowe dopuszczenie pomocy medycznej i humanitarnej na pogranicze polsko-białoruskie.

   

  Dowiedz się, co możesz zrobić.

  Adam Bodnar w Kapitule Funduszu Obywatelskiego

  Po zakończeniu kadencji Rzecznika Praw Obywatelskich,
  prof. Adam Bodnar został nowym członkiem Kapituły Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca.

  Uruchom obywatelski Abonament
  na demokrację

  Wspieraj lokalnych aktywistów i organizacje społeczne, które bronią naszych praw i patrzą władzy na ręce!

 • Wspieramy lokalnych aktywistów i organizacje społeczne, które bronią praw obywatelskich i patrzą władzy na ręce

 • O Funduszu Obywatelskim im. Henryka Wujca

  Czym jest Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca?

  Fundusz Obywatelski, prowadzony przez Fundację dla Polski, jest niezależną inicjatywą finansowaną przez obywateli dla obywateli. Fundusz przyznaje wsparcie osobom i organizacjom na niezależne działania obywatelskie ze środków zebranych wyłącznie od obywateli i obywatelek.

   

  Marzymy o tym, żeby Polska była krajem, w którym wspólnotę tworzą świadomi, wolni, korzystający ze swoich praw
  i gotowi ich bronić obywatele i obywatelki. Obywatele, którzy zabierają głos we wspólnych sprawach, czują swój wpływ, troszczą się o wspólnotę, szukając porozumienia z innymi mimo różnic.

   

  Zależy nam na praworządnym i roztropnym państwie, które zostawia przestrzeń do aktywności obywatelskiej
  i samorządności lokalnej, a także jest wrażliwe na prawa i potrzeby każdego człowieka.

   

  Jak działamy i co wspieramy?

  Fundusz współfinansuje inicjatywy organizowane przez obywateli na terenie całego kraju. Działając od 2016 roku, sfinansowaliśmy już ponad 110 inicjatyw na łączną kwotę 1,4 mln zł.

  Wspieramy aktywność obywateli i organizacji w następujących obszarach:

  • edukacji obywatelskiej, w tym także działań adresowanych do dorosłych w formie wszechnicowej, zwłaszcza na obszarach poza dużymi miastami;

  • działań związanych z ochroną integralności i praworządnością działania instytucji publicznych - organizacji i niesformalizowanych inicjatyw strażniczych (ang. watchdogs), mediów obywatelskich zajmujących się kontrolą obywatelską dziennikarzy prowadzących pogłębione badania nieprawidłowości i sygnalistów (ang. whistleblowers);

  • działań zmierzających do ochrony praw obywatelskich i wartości konstytucyjnych;

  • działań zmierzających do budowania porozumienia – mediacji w sprawach publicznych i merytorycznej debaty publicznej, w której buduje się zaufanie – opartej na faktach, uwzględniającej głosy mniejszościowe;

  • prowadzenia otwartych procesów konsultacji w ważnych sprawach publicznych;

  • przeciwdziałania wszelkim formom przemocy w życiu publicznym

  • rozwijania mechanizmów niezależnego finansowania działań obywatelskich.


  Co nas wyróżnia?

  • aktywnie wspieramy tych, którzy chcą zmieniać Polskę na poziomie lokalnym;

  • przekazujemy fundusze szybko, bez zbędnych formalności, aby ułatwiać lokalnym aktywistom ich prężne działanie;

  • znamy i rozumiemy potrzeby lokalnych społeczności, jesteśmy blisko ludzi;

  • przekazujemy niewielkie granty, bo chcemy rozbudzać działania obywatelskie;

  • wspieramy tych, którzy z różnych powodów nie pozyskują pieniędzy od administracji publicznej (np. z uwagi na konflikt interesów) lub którzy cierpią z powodu zamknięcia konkursów grantowych w niektórych obszarach (np. organizacje uchodźcze).

   

  Nasze wartości

  praworządność, prawa człowieka, patriotyzm, wspólnotowość, odpowiedzialni i zaangażowani obywatele, rozmowa mimo różnic

 • Henryk Wujec - nasz kompas

  Fundusz Obywatelski, za zgodą rodziny, od sierpnia 2020 roku nosi imię Henryka Wujca.

  Henryk Wujec uosabiał wszystkie te wartości i postawy, które Fundusz Obywatelski stara się wspierać. Zawsze obierał kierunek na pomoc potrzebującym, prawość i pokój. Chcemy zapamiętać tę mapę, te nawigacyjne narzędzia, które nam zostawił. I zadbać o pamięć o Nim.

  Fot.Jacek Herok/Newspix.pl

  Poniżej fragment pożegnania wygłoszonego podczas uroczystości pogrzebowych przez jednego z założycieli Funduszu:

  Był jednocześnie konserwatywny i progresywny. Nie był człowiekiem ani lewicy ani prawicy. Dla niego kategorią znacznie ważniejszą - azymutem - była prawość i nieprawość. Był tam, gdzie dzieje się krzywda. Tam prowadziła go owa wewnętrzna nawigacja. Prowadziła - trzeba rozumieć dosłownie. W czasach KOR-u do mieszkań pobitych robotników, do represjonowanych, do potrzebujących. Był tam, gdzie powinien być i gotów był za to płacić.

   

  Pokazywał, że wolność jest zadaniem a nie usprawiedliwieniem, które zwalnia ze zobowiązań. Że równość .... to obrona przypisanej każdemu z nas godności. Że solidarność i braterstwo to nie znaczek. Wiedział, że braterstwo należy rozumieć ponadplemienne a zatem w sposób, który raczej chroni przed bratobójstwem niż może do niego zachęcać.

   

  Wierzył i rozumiał, że Prawda istnieje naprawdę - transcendentnie, że jest czymś więcej niż sumą interpretacji. Nie jest moja lub Twoja i nie leży pośrodku. Że trzeba jej szukać i że to jest wysiłek, że trzeba jej bronić a nie używać jako broni.

   

  Był człowiekiem spotkania i dialogu. Szanował adwersarzy. Nie unieważniał ich. Nigdy nie usłyszałem od niego słów pogardy o innych. Był pacyfistą w najgłębszym rozumieniu tego słowa.

   

  Pokazał, że wiara domaga się świadectwa i że bez tego jest martwa, że bardziej niż sprawiedliwości domaga się miłosierdzia, że nie jest wojennym sztandarem, ale miejscem spotkania.

   

  Wreszcie, że można być patriotą, synem polskiej ziemi, a w jego przypadku to jest prawie dosłowne, i troszczyć się o sąsiadów, dobrze im życzyć i wspierać ich w potrzebie. Że patriotyzm to nie deklamacje, ale codzienny wysiłek, to także szukanie prawdy o nas samych - kompletnej ze wszystkim co wzniosłe i wszystkim co trudne.

   

  Tak, to wszystko nam pokazywał. On tego nie nauczał, on nie pouczał. Nie napisał swoich "rozważań o Polsce". Dawał świadectwo. Praktykował. Wiedział, że moralizowanie nie czyni ludzi moralnymi. Jest martwe jak wiara bez uczynków. Był w tym rzadki i dlatego tak cenny.

  Kuba Wygnański

  Mural Pamięci Henryka Wujca

  Inicjatorami powstania Muralu Henryka Wujca są koleżanki i koledzy, przyjaciele Henryka i Ludwiki Wujców związani z organizacjami społecznymi w których Henryk działał i które wspólnie wspierali: Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych, Stowarzyszeniem Dialog Społeczny oraz Fundacją dla Polski i Funduszem Obywatelskim im. Henryka Wujca. Autorem muralu jest Dariusz Paczkowski.
  Henryk Wujec bardzo zaangażował się w działania na rzecz Wolnego Tybetu, stąd pomysł na miejsce muralu w Galerii Tybetańskiej na warszawskiej Woli.
 • Kapituła Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca

  Członkami Kapituły Funduszu są osoby, które tworzyły najważniejsze konstytucyjne organy stojące na straży praw zaraz po zmianie ustroju w 1989 roku: instytucję Rzecznika Praw Obywatelskich, Sąd Najwyższy i Trybunał Konstytucyjny. Rolą Kapituły jest czuwanie nad funkcjonowaniem Funduszu.

  ADAM BODNAR

  Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor i dziekan Wydziału Prawa na Uniwersytecie SWPS, w latach 2015-2021 rzecznik praw obywatelskich, w latach 2010–2015 wiceprezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Za działalność na rzecz ochrony praw człowieka uhonorowany Nagrodą Rafto.

   

  fot. Mateusz Skwarczek / Agencja Gazeta

   

  EWA ŁĘTOWSKA

  Profesor nauk prawnych, członkini rzeczywista Polskiej Akademii Nauk, członkini korespondent Polskiej Akademii Umiejętności, pierwsza polska rzecznik praw obywatelskich (1987–1992), sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego (1999–2002) i Trybunału Konstytucyjnego (2002-2011).
   

  fot. Wojciech Wełnicki

   

  ADAM STRZEMBOSZ

  Sędzia, profesor nauk prawnych, w wiceminister sprawiedliwości (1989–1990), pierwszy prezes Sądu Najwyższego i przewodniczący Trybunału Stanu (1990–1998). Kawaler Orderu Orła Białego.

   


   

  fot. Bartosz Bobkowski / Agencja Gazeta

  ANDRZEJ ZOLL

  Profesor nauk prawnych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego, przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej (1991–1993), sędzia i prezes Trybunału Konstytucyjnego (1993–1997), Rzecznik Praw Obywatelskich (2000–2006).


   

  fot. Jakub Włodek / Agencja Gazeta

 • Komitet społeczny na rzecz Funduszu Obywatelskiego

  Społeczny Komitet na rzecz Funduszu Obywatelskiego został powołany przez osoby fizyczne związane z działającym w latach 2001-2015 Stowarzyszeniem na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych. Komitet wyznacza kierunki działania Funduszu, obszary i formy wsparcia udzielanego przez Fundusz. Komitet, obok Komisji Oceniających, które przyznają wsparcie w ramach konkursów grantowych, decyduje o przyznaniu wsparcia z Funduszu w ramach procedury grantów na zaproszenie.

  Skład Komitetu:

  1. Katarzyna Batko-Tołuć

  2. Łukasz Domagała

  3. Krzysztof Herbst

  4. Beata Juraszek-Kopacz

  5. Zofia Komorowska

  6. Katarzyna Morawska

  7. Katarzyna Sadło

  8. Jan Jakub Wygnański

  Regulamin Komitetu społecznego

  Komitet na rzecz Funduszu Obywatelskiego działa w oparciu o regulamin dostępny tutaj.

 • Fundacja dla Polski

  Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca działa, jako wyodrębniony fundusz prowadzony przez Fundację dla Polski.   Fundacja powstała na początku transformacji demokratycznej w Polsce. Jest jedną z najstarszych fundacji w Polsce, która w pierwszych latach prowadzonej działalności realizowała inicjatywy na rzecz odbudowy ruchu obywatelskiego w Polsce. Inicjatorami powstania Fundacji byli m.in. Bronisław Geremek, Stefan Meller, Andrzej Wajda i Jerzy Turowicz. Fundacja odgrywała i odgrywa ważną rolę we wspieraniu aktywności obywatelskiej i rozwoju filantropii w Polsce. Henryk Wujec koordynował w Fundacji w latach 2003-2010 Program Rozwoju Regionalnego i Lokalnego.   Członkowie Komitetu społecznego wspólnie uznali, że ze względu na te właśnie doświadczenia oraz aktualny potencjał, to właśnie Fundacja dla Polski będzie najlepszą instytucją, w ramach której Fundusz mógłby rozpocząć swoją działalność.   Fundacja, w porozumieniu z Komitetem prowadzi obsługę Funduszu i dystrybucję zgromadzonych środków.   

  Więcej informacji i sprawozdania roczne Fundacji dla Polski znajdziesz na stronie www.fdp.org.pl

 • Kontakt

  DZIAŁANIA PROGRAMOWE:

  kom. 503 905 605

   

   

  KONTAKT DLA MEDIÓW:

  kom. 881 603 700

  Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca

  Fundacja dla Polski

  ul. Szpitalna 5/3

  00-031 Warszawa

  KRS: 0000039342

  NIP: 526-17-44-363

×
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. przez Fundację dla Polski (ul. Szpitalna 5/3, 00-031 Warszawa) zarządzającą Funduszem Obywatelskim w celu wysyłania newslettera Funduszu Obywatelskiego. Zgodę wrażam dobrowolnie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w bazie CRM zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. przez Fundację dla Polski (ul. Kłopotowskiego 6/61, 03-717 Warszawa) zarządzającą Funduszem Obywatelskim w celu przekazywania informacji o działalności Funduszu Obywatelskiego. Zgodę wrażam dobrowolnie.

Poinformowano mnie, że przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
×
POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY WWW.FUNDUSZOBYWATELSKI.PL 
 
Postanowienia ogólne 
Niniejsza Polityka Prywatności określa sposoby ochrony danych osobowych Użytkowników, korzystających z strony internetowej znajdującej się pod adresem elektronicznym http://www.funduszobywatelski.pl, zwanej dalej „Stroną”. Polityka Prywatności opisuje, jakie informacje zbieramy, jak je chronimy, wykorzystujemy i udostępniamy oraz jak można się z nami skontaktować. Brak akceptacji naszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania ze Strony. 

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Fundacja dla Polski (dalej: Fundacja) z siedzibą w Warszawie przy ul. Szpitalna 5/3, 00-031 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej i do rejestru przedsiębiorców prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000039342, nr NIP 526-17-44-363. 
Polityka prywatności Fundacji dla Polski znajduje się na stronie http://fdp.org.pl/polityka-prywatnosci.

Wszelkie gromadzone przez nas dane są zbierane i wykorzystywane wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do sprawnego zarządzania, prowadzenia i ulepszania Strony. Strona jest niekomercyjna - nie sprzedajemy informacji na temat jej Użytkowników. 

Prawa osób, których dane przetwarzamy 
Wszystkim osobom, których dane przetwarzamy, przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Czyje dane przetwarzamy i na jakich zasadach 

Dane darczyńców
Fundusz Obywatelski można wspierać finansowo przekazując darowizny poprzez narzędzie wpłacam.ngo.pl za pośrednictwem systemu PayU do wpłat online. 
W przypadku darowizny przekazanej poprzez narzędzie wpłacam.ngo.pl za pośrednictwem systemu PayU prosimy o podanie w formularzu „Przekaż darowiznę na Fundusz” imienia i nazwiska, kwoty darowizny, adresu e-mail, który jest niezbędny do technicznej obsługi płatności oraz adresu zamieszkania. Jest to niezbędne do realizacji umowy oraz wypełnienia ciążących na Fundacji obowiązków prawnych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania darowizny. Adres e-mail służy nam również – na podstawie uzasadnionego interesu – do wysłania potwierdzenia wykonania przelewu i podziękowania za wsparcie. Jeśli nie życzysz sobie podziękowań, wyślij swój sprzeciw na adres: darczyncy@funduszobywatelski.pl. 

Dane osób wspierających nas darowiznami przetwarzamy przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym w systemie informatycznym odnotowaliśmy ostatnią interakcję z daną osobą (np. otrzymaliśmy darowiznę, odnotowaliśmy rezygnację z udziału w organizowanym przez nas wydarzeniu wymagającym rejestracji). 

Dane subskrybentów newslettera 
Dane subskrybentów newslettera - osób, które zapisały się przez link zamieszczony na stronie www.funduszobywatelski.pl, przetwarzamy w bazach danych utrzymywanych na dyskach wewnętrznych Fundacji dla Polski. Przetwarzamy następujące dane: imię, nazwisko, kod pocztowy oraz adres e-mail. Dane osobowe subskrybentów newslettera są przetwarzane przez Fundację dla Polski za zgodą subskrybentów wyłącznie w celu przesyłania zamówionego newslettera.
Subskrybenci newslettera mogą w każdym momencie zrezygnować z zapisu na newsletter klikając w link rezygnacji w stopce newslettera lub wysyłając e-mail na adres: informacja@fdp.org.pl (z użyciem jasnego sformułowania, np. „wypisz mnie z listy wysyłkowej newslettera”).

Gdzie przechowujemy dane osobowe zbierane przez stronę
Fundusz Obywatelski, zarządzany przez Fundację dla Polski, przetwarza dane osobowe w bazie danych do zarządzanie relacjami. Przechowywane dane osobowe mogą zostać połączone z innymi danymi wynikającymi z historii kontaktów z Funduszem Obywatelskim, np.: imię, nazwisko, adres, adres email, pełniona funkcja i nazwa instytucji lub organizacji, z którą jest związany, numer telefonu oraz ew. inne dane, które pozyskaliśmy ze źródeł publicznie dostępnych lub które zostały nam dobrowolnie przekazane z racji innych kontaktów z Funduszem.

Polityka cookies i podobne technologie (Strikingly, Mixpanel)
 Podczas przeglądania Strony przez użytkownika, automatycznie pozyskiwane są informacje takie jak: adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, nazwa domeny, z której Użytkownik wchodzi na naszą Stronę oraz żądanie strony (pliki cookies, określane także jako ciasteczka). Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez Stronę odwiedzanym do urządzenia Użytkownika. Służą one do tworzenia statystyk odwiedzin Strony, diagnozowania i zapobiegania problemom związanym z adresami IP kontrolowanymi przez konkretnego dostawcę usług oraz pomagają poprawiać nasze usługi. Informacje te nie są kojarzone z danymi osobowymi przekazywanymi podczas korzystania z formularza „Przekaż darowiznę na Fundusz”. Pomagają nam sprawnie administrować Stroną, zapewnić jej wysoką jakoś merytoryczną, analizować, czy struktura strony nie zawiera błędów. 
Strona została zbudowana w platformie Strikingly i jest zgodna z RODO: Strikingly's GDPR Compliance Statement. Platforma Strikingly korzysta z usługi Mixpanel przeznaczonej do analizy stron www. Informacje generowane przez plik cookie dotyczące korzystania ze Strony (w tym adres IP) są przesyłane i przechowywane przez firmę Mixpanel na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Mixpanel wykorzystuje te informacje w celu świadczenia usług związanych z działaniem Strony i jego wykorzystywaniem. Mixpanel może przekazywać te informacje osobom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo, lub gdy takie osoby trzecie przetwarzają informacje w imieniu Mixpanel. Użytkownik może zmodyfikować ustawienia cookies (w tym odmówić korzystania z plików tego rodzaju) wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak wówczas, nie będzie mógł korzystać z pełnej funkcjonalności Strony. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania cookies przez Stronę. Użytkownik, poprzez korzystanie ze Strony, wyraża zgodę na przetwarzanie danych przez firmę Mixpanel w sposób i celach określonych powyżej. Strikingly używa funkcji Web Beacon, obrazów i skryptów, które pomagają lepiej zarządzać treścią Strony. Strikingly wykorzystuje także pliki Flash do gromadzenia i przechowywania informacji. Pliki cookie Flash różnią się od plików cookie, pod względem ilości, rodzaju i sposobu przechowywania danych. Gromadzone w ten sposób informacje nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi przekazywanymi przez użytkowników w formularzu „Przekaż darowiznę na Fundusz”. 

Zakres i zmiana Polityki prywatności Strony 
Zasady ochrony prywatności przedstawione w tej Polityce Prywatności dotyczą jedynie strony znajdującej się w domenie http://www.funduszobywatelski.pl. Nasza Witryna zawiera łącza do innych stron internetowych, których praktyki dotyczące prywatności mogą być inne. Jeśli przesyłasz dane osobowe do którejkolwiek z tych witryn (w tym wplacam.ngo.pl i PayU), Twoje dane są regulowane przez ich politykę prywatności. Zachęcamy do uważnego zapoznania się z polityką prywatności każdej odwiedzanej strony internetowej. 

Kontakt i dodatkowe informacje w razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt na adres: informacja@fdp.org.pl. Wszelkie dane, które Użytkownicy naszej Strony przekażą kontaktując się z nami, zostaną wykorzystane w celu udzielenia ewentualnej odpowiedzi. 

Zastrzegamy sobie ponadto prawo do zmiany powyższej Polityki Prywatności w dowolnym terminie poprzez opublikowanie jej nowej wersji na Stronie. Korzystanie przez użytkownika ze Strony po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne jest z wyrażeniem dla nich zrozumienia i akceptacji. 
Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje w ostatniej wersji od dnia 7 marca 2019 r.