Konkurs Funduszu Obywatelskiego

WYNIKI KONKURSU

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i uczestniczkom konkursu za zgłoszone wnioski!  W konkursie otrzymaliśmy łącznie 46 wniosków – 32 w ścieżce 1. konkursu i 14 w ścieżce 2.

ŚCIEŻKA 1.

W ramach ścieżki 1.  konkursu wspieramy osoby indywidualne, grupy nieformalne i organizacje sprawdzające, czy władza przestrzega prawa, dba o potrzeby obywateli, szanuje publiczne pieniądze i działa na rzecz dobra wspólnego. Komisja oceniająca wnioski wybrała 12 inicjatyw, które otrzymują dofinansowanie. 

Wsparcie otrzymują następujące projekty:

 • Akcja Ratunkowa dla Krakowa (Kraków)Systematyczne działania strażnicze na terenie Gminy Miejskiej – 4900 zł
 • Alicja Matwiejczuk (Ratujmy Jezioro Reczynek)Działania strażnicze na terenie województwa lubuskiego – 5000 zł
 • Jakub LenkiewiczOchrona lasów uzdrowiskowych otaczających uzdrowiska Iwonicz-Zdrój i Rymanów-Zdrój oraz nagłaśnianie wycinek lasów uzdrowiskowych – 5421 zł
 • Grupa prawnicza działająca na rzecz osób trans (Kraków)Monitoring postępowań w sprawach o uzgodnienie płci na terenie województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego w latach 2020-2021 – 4915 zł
 • Kogutorium (Jaworzno)Działalność interwencyjna i edukacyjna w obszarze praw uczniów i studentów – 5000 zł
 • Jerzy MigdułaJawne projekty organizacji ruchu narzędziem do zwiększania bezpieczeństwa na drogach – kontynuacja – 5495 zł
 • Fundacja Zielone Kujawy (Ciechocinek)Ocena zieleni podczas prac inwestycyjnych – 5000 zł
 • Michał DerenczMonitoring działalności zakładów górniczych w Gminie Radków Kłodzki – 4100 zł
 • Alarm dla Klimatu (Piaseczno)Działania strażnicze wobec nadleśnictwa Chojnów – 4900 zł
 • Stowarzyszenie Inicjatywa Białobrzegi (Białobrzegi)Kiedy urząd nam wymięka – czyli świadome Białobrzegi – 4600 zł
 • Jan Mordań – warunkowo – Samorząd to społeczeństwo – 4383 zł
 • Władysław Polcyn – warunkowo – Procedowanie wniosku do prokuratury dotyczącego istotnych szkód w środowisku na terenie Użytku ekologicznego “Darzybór” – 5000 zł
ŚCIEŻKA 2.

Komisja oceniająca wnioski w ścieżce 2. wybrała 6 wniosków, którym przyznano wsparcie ze środków Funduszu Watchdogów i Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca. Dwa wnioski znajdują się na  liście rezerwowej –  mogą one otrzymać wsparcie w razie dostępności środków.

Wsparcie otrzymują następujące projekty:

 • Fundacja Wolności (Lublin)Niezależny watchdog w lubelskim  – 40 000 zł
 • Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” (Łódź)Dla bezpiecznych spacerów w lesie – monitoring i poradnictwo – 39 540 zł
 • Fundacja Odpowiedzialna Polityka (Warszawa)Monitoring nadużycia zasobów administracyjnych w kontekście wyborów w Polsce – opracowanie metodologii i budowa koalicji – 40 000 zł
 • Fundacja Miasto Obywatelskie Lubartów (Lubartów) #BIPdokawy – 39 999 zł
 • Stowarzyszenie Nasze Miasto (Stalowa Wola)Stalowa Wola zieloną stolicą jawności – 33 000 zł
 • Stowarzyszenie SOISH (Wrocław) – warunkowo –  Wzmocnienie potencjału oddziaływania na sprawy publiczne poprzez rozwój instytucjonalny Stowarzyszenia SOISH – 39 900 zł

Lista rezerwowa:
1. Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze (Kraków)Zielony telefon dla leśnych grup strażniczych – 39 900 zł
2. Fundacja Frank Bold (Kraków)Czy ktoś chroni polskie rzeki? Analiza wykonania obowiązków ochronnych z planów gospodarowania wodami – 39 980 zł

 

 

Gratulujemy!

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Obywatele i organizacje sprawdzający/e czy władza przestrzega prawa, dba o potrzeby obywatelek i obywateli, szanuje wspólne pieniądze i zawsze działa na rzecz interesu publicznego nazywani są strażnikami lub organizacjami strażniczymi (watchdogami). Od ponad piętnastu lat mówi się w Polsce o potrzebie istnienia organizacji strażniczych. Takie organizacje powstają niezwykle rzadko. Nie znaczy to, że ruch strażniczy jest mały. Działania prowadzą jednak raczej grupy nieformalne, indywidualni aktywiści, blogerzy, dziennikarze czy też kilkuosobowe organizacje. Większość ruchu strażniczego jest zatem nieformalna, a co za tym idzie, całkowicie oparta na wolontariackiej pracy i pieniądzach osób, które działają. To zaś znacznie ogranicza możliwości rozwoju i wzmacniania działalności strażniczej. Rzadko pojawiają się programy dotacyjne dla organizacji strażniczych, zapewniające im odpowiednią niezależność. A gdy już się pojawią, nastawione są na projekty. Tymczasem działalność strażnicza wymaga stałego i wytrwałego monitorowania działań władz, pogłębiania tematów. Nowe pomysły są ważne, ale trwałość i systematyczność są warunkiem osiągania celów.

Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca dąży do odpowiadania na najważniejsze problemy życia publicznego i szczyci się umiejętnością wypracowywania niekonwencjonalnych metod wspierania działalności obywatelskiej. Od trzech lat prowadzi konkurs wspierania działań strażniczych, skierowany przede wszystkim do tych podmiotów, które już działają strażniczo i nie mają żadnych lub prawie żadnych szans na otrzymanie dofinansowania działalności z innych źródeł. Cieszymy się z efektów działań strażników i strażniczek, którzy otrzymali wsparcie w pilotażowych konkursach w latach 2020-2022. W 2022 roku, dzięki współpracy i wsparciu finansowemu Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska, konkurs poszerzony został o dotacje instytucjonalne dla organizacji strażniczych, stanowiące odpowiedź na opisane wcześniej problemy. 

W 2023 r. ogłaszamy konkurs na dwie ścieżki dotacyjne: 

Ścieżka 1. 

to kontynuacja rozwiązań wypracowanych w latach 2020-2022, których celem jest wzmocnienie skuteczności, trwałości i oddziaływania podmiotów, które podejmują działania strażnicze.

Do składania wniosków w pierwszej ścieżce zapraszamy: 

 • zarejestrowane w Polsce stowarzyszenia (w tym zwykłe) i fundacje z doświadczeniem w działaniach strażniczych
 • osoby indywidualne lub grupy nieformalne z doświadczeniem w działaniach strażniczych, ale niedziałające w ramach organizacji prowadzących działania strażnicze (por. Odpowiedzi na często zadawane pytania 2023).

Ścieżka 2. 

wprowadzająca nowe rozwiązania, wspierana finansowo przez Sieć Obywatelską Watchdog Polska, której celem jest wzmocnienie instytucjonalne i rozwój działań doświadczonych lokalnych organizacji strażniczych.

Do składania wniosków w drugiej ścieżce zapraszamy:

 • zarejestrowane w Polsce stowarzyszenia i fundacje z co najmniej trzyletnim udokumentowanym doświadczeniem w realizowaniu działań na rzecz ochrony prawa do informacji;  działające zgodnie z prawem i rzetelnie rozliczające się z ewentualnymi darczyńcami; gotowe opublikować swój wniosek dotacyjny i sprawozdanie merytoryczne i finansowe na swojej stronie internetowej. 

Co będziemy wspierać w ramach konkursu? 

W ramach konkursu (w obu ścieżkach) planujemy wesprzeć działania zaplanowane do realizacji w roku 2023, będące stałą działalnością wnioskodawców lub nawiązujące do niej, o następującym charakterze: 

  • systematyczne działania strażnicze w danej gminie/regionie; 
  • konkretne akcje strażnicze mające na celu wprowadzenie lokalnie zmiany w wybranym obszarze życia publicznego; 
  • działania sieciujące strażników/strażniczki z różnych gmin w Polsce; 
  • działania mające na celu upowszechnienie efektów lub wdrożenie w życie wniosków z działalności strażniczej wnioskodawcy; 
  • inwestycje w rozwój instytucjonalny, wzmacnianie zdolności wnioskodawcy do prowadzenia działań strażniczych*. 

W uzasadnionych przypadkach działania mogą mieć charakter ponadlokalny lub ponadregionalny. 

W ramach ścieżki 1. zachęcamy do zgłaszania propozycji z różnych dziedzin działania instytucji publicznych – przejrzystości, ekologii, kultury, edukacji, pomocy społecznej, a także dotyczących przestrzegania prawa i standardów etycznych przez biznes. 

* Obok tradycyjnych form rozwoju instytucjonalnego w razie potrzeby we wniosku można również uwzględnić wsparcie psychologiczne.

Sprawdź, jakie inicjatywy wsparliśmy do tej pory. 

Kto może zgłaszać się w konkursie?

O wsparcie na realizację inicjatyw opisanych powyżej ubiegać mogą się osoby, grupy nieformalne, stowarzyszenia lub fundacje, których aktywność strażniczą cechują:

1. NIEZALEŻNOŚĆ – osoba/grupa osób/władze organizacji lub osoby bezpośrednio zaangażowane w realizację działań: nie są związane z partiami politycznymi lub komitetami wyborczymi, w ciągu ostatnich 5 lat nie kandydowały i nie planują kandydowania w żadnych wyborach; nie są urzędnikami_czkami; nie są zatrudnieni_one w jednostkach zależnych od administracji samorządowej lub od podmiotów, które kontrolują lub w podmiotach konkurujących z podmiotami kontrolowanymi; 

2. JAWNOŚĆ własnych działań – prowadzą działania pod własnym imieniem (np. wnioskują o informację publiczną, wypowiadają się w mediach, czy – jeżeli prowadzą stronę, fanpage – wiadomo kim są i jest możliwość kontaktu z nimi); 

3. OBIEKTYWIZM – równy dystans do każdej władzy (nie szukają „haków” na konkretne władze, podmioty, czy przedstawicieli wybranych opcji politycznych), planują działania długotrwałe, niezależne od tego jaka opcja polityczna w danym momencie sprawuje władzę, od wszystkich wymagają takich samych standardów; 

4. RZETELNOŚĆ – dokładnie sprawdzają fakty, są też rzetelne w rozliczaniu się ze swoich wcześniejszych zobowiązań (np. z otrzymanych darowizn, grantów); 

oraz które: 

1. mają DOŚWIADCZENIE we wcześniejszych działaniach związanych ze sprawdzaniem i pytaniem instytucji, pilnowaniem reguł i przestrzeganiem prawa przez władze/instytucje lub korzystaniem z prawnych instrumentów wpływania na decyzje władz i mogą pokazać, że w swoich działaniach kierują się standardami wymienionymi w pkt. 1-4.;

w ścieżce 2. wymagane doświadczenie to min. 3 lata; 

2. prowadzą lub w 2023 roku będą prowadzić DZIAŁANIA INFORMACYJNE związane z podejmowanymi działaniami strażniczymi skierowane do lokalnej społeczności.

 

Czy Ochotnicza Straż Pożarna ma szansę otrzymać wsparcie?

O jakie wsparcie można się ubiegać?

Ścieżka 1. 

W ramach pierwszej ścieżki można ubiegać się o wsparcie w wysokości do 5000 zł, które zostanie przekazane w formie dotacji lub darowizny celowej (w przypadku grup nieformalnych darowizna zostanie przekazana jej przedstawicielowi – osobie indywidualnej). 

Na wsparcie działań strażniczych lub sieciujących w ramach tej ścieżki przewidziano łącznie 60 000 zł ze środków Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca. 

Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca

Ścieżka 2. 

W ramach drugiej ścieżki można ubiegać się o wsparcie w wysokości do 40 000 zł, które zostanie przekazane w formie dotacji. 

Na wsparcie działań strażniczych lub sieciujących w ramach tej ścieżki przewidziano 180 000 zł z Funduszu Watchdogów 60 000 zł z Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca – łącznie 240 000 zł

Fundusz Obywatelski rezerwuje sobie możliwość zwiększenia puli środków przeznaczonych na wsparcie w obu ścieżkach w razie dużej liczby ciekawych zgłoszeń.

W ramach otrzymanego wsparcia można będzie pokrywać koszty: 

 • związane bezpośrednio z proponowanymi działaniami i niezbędne do ich przeprowadzenia (w tym ewentualne koszty sądowe związane z prowadzeniem spraw w interesie publicznym czy koszty administracyjne);
 •  poniesione między

ścieżka 1.:

1 kwietnia a 15 grudnia 2023 r. 

ścieżka 2. 

1 kwietnia 2023 r. a 31 marca 2024 r.  

(to przedział czasowy, w którym mogą odbywać się działania wspierane przez Fundusz). 

Nie będą pokrywane koszty związane z działalnością gospodarczą i odpłatną wnioskodawcy, koszty związane z działalnością partyjną i religijną, kary, grzywny, mandaty, podatki (z wyłączeniem podatku VAT, jeśli nie ma możliwości jego odzyskania, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od darowizny z Funduszu), koszty związane z zaciągniętymi kredytami i odsetkami, nieuzgodniony pisemnie z Fundacją regranting i przekazywanie środków pieniężnych osobom trzecim. 

Nie wymagamy wkładu własnego. 

W pierwszej ścieżce, jeśli wnioskodawca niebędący organizacją otrzyma wsparcie z Funduszu po raz kolejny, Komisja konkursowa może zdecydować o zwiększeniu kwoty wnioskowanego wsparcia o wysokość podatku od darowizny. 

Jak wygląda proces zgłaszania i wyboru inicjatyw?

Zapraszamy organizacje do zgłaszania wniosków w systemie Witkac (sprawdź, GDZIE i JAK ZAŁOŻYĆ konto). 

Formularze wniosków dostępne są PO ZALOGOWANIU w systemie Witkac pod następującymi adresami: 

ścieżka 1.

 https://witkac.pl/#contest/view?id=24725

Z pytaniami zawartymi w formularzu można się zapoznać TUTAJ. 

ścieżka 2.

https://witkac.pl/#contest/view?id=24729

Z pytaniami zawartymi w formularzu można się zapoznać TUTAJ. 

Termin składania wniosków:  28 lutego 2023 r. 

Nie wymagamy wersji papierowej wniosku. 

Wnioski złożone w innej formie niż przez system Witkac nie będą rozpatrywane. Jeśli wnioskodawca złoży w systemie Witkac kilka wniosków o tym samym tytule, oceniana będzie najpóźniej zarejestrowana wersja.

Jedna osoba/grupa nieformalna/organizacja może zgłosić tylko jeden wniosek w konkursie (nie można ubiegać się o wsparcie w obu ścieżkach, trzeba wybrać jedną z nich). Przewodnicząca/Przewodniczący Komisji Oceniającej wnioski może zdecydować o przeniesieniu wniosku między ścieżkami, jeśli wnioskodawca złożył wniosek na nieodpowiednim formularzu, bądź Komisja Oceniająca uzna, że wnioskodawca ma niewystarczające doświadczenie do ubiegania się o wsparcie w ramach ścieżki 2. W takiej sytuacji Komisja proponuje wybrane działania do wsparcia w ramach i w limitach finansowych ścieżki 1.

Osoby, grupy nieformalne i organizacje, które otrzymały wsparcie w latach 2020-2022 r. mogą się ponownie ubiegać o wsparcie w tym roku.

UWAGA! Formularze dla obu ścieżek różnią się – prosimy zwrócić uwagę, czy wypełniają Państwo właściwy formularz. 

Wypełnioną elektroniczną wersję wniosku należy złożyć (zarejestrować i uzyskać potwierdzenie rejestracji) w systemie Witkac do 28 lutego 2023 r. do godziny 14:00.

Na etapie oceny formalnej weryfikowana będzie niezależność i wiarygodność wnioskodawców na podstawie danych dostarczonych przez nich w formie oświadczeń. Wnioski, które pozytywnie przejdą ocenę formalną zostaną poddane ocenie merytorycznej.

Wnioski zostaną przeanalizowane przez powołaną dla konkursu Komisję Oceniającą. Na etapie oceny merytorycznej przedstawiciele Komisji oceniającej mogą przeprowadzić rozmowę z wnioskodawcą.

Decyzja Komisji oceniającej dotycząca przyznania wsparcia podejmowana jest po przeprowadzeniu dyskusji nad wnioskami dopuszczonymi do oceny merytorycznej (decyzja Komisji Oceniającej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie). Po zaakceptowaniu jej przez Fundację dla Polski, która zarządza Funduszem Obywatelskim im. Henryka Wujca, decyzja Komisji konkursowej przekazana zostanie wnioskodawcom drogą mailową na przełomie marca i kwietnia 2023 r. 

Informacje o przyznanym wsparciu (w tym imiona i nazwiska osób indywidualnych) będą publikowane na stronie Funduszu i w mediach społecznościowych.

Co po przyznaniu wsparcia? 

Umowę dotacyjną lub darowizny celowej ze strony Funduszu będzie podpisywać Fundacja dla Polski (jako podmiot zarządzający Funduszem Obywatelskim im. Henryka Wujca i Funduszem Watchdogów). Przed podpisaniem umowy Fundacja może zwrócić się do wnioskodawcy o wprowadzenie zmian we wniosku sugerowanych przez Komisję oceniającą lub kopie dokumentów poświadczających dane i oświadczenia zawarte we wniosku. 

Wniosek jest częścią umowy dotacyjnej dotyczącej udzielenia wsparcia przez Fundusz. 

Wsparcie przekazywane będzie przez Fundację po podpisaniu umowy, w terminach określonych w umowie. 

Realizacja umowy, działań i budżetu zawartych we wniosku podlegać będzie monitoringowi i ocenie Fundacji. 

Dotowany/osoba lub grupa wspierana zobowiązani będą do przedstawienia Fundacji sprawozdania z realizacji umowy, budżetu i przeprowadzonych działań. Wymogi dotyczące sprawozdawania zawarte będą w umowie. 

Dotowani, którzy otrzymają w wsparcie w ramach ścieżki 2. będą zobowiązani do publikacji swojego wniosku dotacyjnego złożonego w niniejszym konkursie i publikacji sprawozdania merytorycznego i finansowego z jego realizacji na swojej stronie internetowej.

W razie pytań dotyczących konkursu prosimy o kontakt z Julią Brykczyńską pod numerem tel. 503905605 w dni robocze w godzinach 10:00-14:00. Wcześniej jednak prosimy o zapoznanie się z treścią Odpowiedzi na często zadawane pytania 2023, które przygotowaliśmy dla Państwa w związku z konkursem.

Informację o przetwarzaniu danych osobowych wnioskodawców znajdziecie Państwo w załączniku do wniosku w systemie Witkac.