Nagroda Obywatelska im. Henryka Wujca

Laureata lub laureatkę 2. edycji Nagrody Obywatelskiej im. Henryka Wujca poznamy 9 grudnia! 

Nagroda Obywatelska im. Henryka Wujca za wyjątkowe wsparcie dla osób działających na rzecz praw człowieka stanowi docenienie odwagi i wsparcia ze strony wyjątkowych urzędniczek i urzędników, prawniczek i prawników, dziennikarek i dziennikarzy, przedsiębiorczyń i przedsiębiorców oraz innych osób i instytucji z Polski i zagranicy, których nadzwyczajna pracowitość i osobisty wkład wsparły wysiłki społeczeństwa obywatelskiego w wyjątkowo trudnych sytuacjach.

To wyróżnienie dla pomagających pomagającym od organizacji społecznych, które bronią praw człowieka.  W skład Kapituły Nagrody Obywatelskiej wchodzą przedstawiciele i przedstawicielki Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, w ramach której działa inicjatywa “Nasz Rzecznik”, Stowarzyszenia Amnesty International Polska oraz Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca.

Nagroda Obywatelska im. Henryka Wujca jest przyznawana cyklicznie w Międzynarodowym Dniu Praw Człowieka. Laureatkę bądź laureata drugiej edycji Nagrody, poznamy 9 grudnia 2023 roku podczas uroczystej gali na zakończenie 23. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego WATCH DOCS. Prawa człowieka w filmie.

Patronem nagrody jest opozycjonista i działacz społeczny, Henryk Wujec. Jej organizatorem jest Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca, który działa w ramach Fundacji dla Polski.

Dr Hanna Machińska laureatką pierwszej edycji Nagrody Obywatelskiej w 2022 r.

Laureatką pierwszej Nagrody Obywatelskiej im. Henryka Wujca w grudniu 2022 roku została dr Hanna Machińska, prawniczka i działaczka społeczna z bogatym dorobkiem w zakresie wdrażania europejskich standardów prawnych do prawa polskiego, w tym w dziedzinie ochrony praw człowieka i prawa antydyskryminacyjnego, zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich w latach 2017-2022.

Rzeczniczka Praw Obywatelskich, która nie tylko stoi na straży praw osób znajdujących się w najtrudniejszych sytuacjach, ale też jak nikt inny pomaga tym, którzy starają się im pomagać. Służyła działaczkom i działaczom radą w najtrudniejszych, najbardziej kryzysowych sytuacjach. Wypowiadała się publicznie jednoznacznie stając po stronie prawa, po stronie praw człowieka i po stronie elementarnej ludzkiej przyzwoitości. (…) Zawsze była dla nas, zawsze była z nami. Dzięki niej, nie byliśmy sami – podały organizacje społeczne w uzasadnieniu przyznania Nagrody.

fot. Jan Brykczyński

Kto może zgłosić kandydata lub kandydatkę do Nagrody Obywatelskiej?

Do zgłaszania kandydatów i kandydatek zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w szczególności osoby i organizacje społeczne działające na rzecz praw człowieka i społeczeństwa obywatelskiego.

Regulamin Nagrody Obywatelskiej im. Henryka Wujca dla tych, którzy w wyjątkowy sposób wspierają osoby działające na rzecz praw człowieka

Nagroda przyznawana jest przez organizacje praw człowieka osobom, które w swojej codziennej pracy pomagają osobom, grupom i organizacjom wspierającym ludzi, których prawa są łamane, lub w inny sposób działającym na rzecz dobra wspólnego. Stanowi docenienie odwagi i wsparcia ze strony wyjątkowych urzędniczek i urzędników,  prawników i prawniczek, dziennikarzy i dziennikarek, przedsiębiorców i przedsiębiorczyń oraz innych osób i instytucji z Polski i zagranicy, których nadzwyczajna pracowitość i osobisty wkład wsparły wysiłki społeczeństwa obywatelskiego w Polsce w wyjątkowo trudnych sytuacjach.

 I. Zasady podstawowe

 1. Organizatorem Nagrody Obywatelskiej im. Henryka Wujca (Nagrody) jest Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca (Fundusz Obywatelski), który działa wramach Fundacji dla Polski.
 2. Nagroda ma charakter niefinansowy. Stanowi wyraz wdzięczności i docenienia działalności laureata/laureatki.
 3. Nagroda jest przyznawana przez Kapitułę, składającą się z przedstawicieli lub przedstawicielek organizacji działających na rzecz praw człowieka i wspierania społeczeństwa obywatelskiego.
 4. Nagroda przyznawana jest dorocznie z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka (10 grudnia) i wręczana podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego WATCH DOCS, organizowanego przez Helsińską Fundację Praw Człowieka.
 5. Informacje o kolejnych edycjach Nagrody, terminie i sposobie przyjmowania zgłoszeń są ogłaszane na stronie Organizatora: funduszobywatelski.pl oraz na stronach internetowych Festiwalu Praw Człowieka WATCH DOCS, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, Inicjatywy “Nasz Rzecznik” oraz Stowarzyszenia Amnesty International Polska.

II. Zgłaszanie kandydatów/kandydatek

 1. Kandydatów/kandydatki do Nagrody mogą zgłaszać wszyscy zainteresowani, w szczególności osoby i organizacje społeczne działające na rzecz praw człowieka i społeczeństwa obywatelskiego.
 2. Kandydatury zgłasza się na formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie www Organizatora.
 3. Zgłoszenia przyjmowane są w języku polskim.
 4. Organizator nie przewiduje możliwości przyjmowania samonominacji.
 5. Odrzuceniu podlegają zgłoszenia:
  • kandydatów/kandydatek, którzy byli laureatami/laureatkami poprzednich edycji Nagrody;
  • kandydatów/kandydatek, którzy zasiadają we władzach organizacji delegujących swoich przedstawicieli do Kapituły w okresie od ogłoszenia kolejnej edycji Nagrody do dnia ogłoszenia laureata/laureatki,
  • nieczytelne, niekompletne lub zawierające nieprawdziwe dane, przesłane winnej formie niż określona w ogłoszeniu o Nagrodzie; jeśli nie zostały poprawione lub uzupełnione pomimo wezwania Organizatora;
  • przesłane po terminie nadsyłania zgłoszeń, określonym w ogłoszeniu zamieszczonym na stronie Organizatora,
  • w których osoba zgłaszająca nie udzieliła zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych,
  • wycofane przez zgłaszających lub co do których kandydat/kandydatka zażądali usunięcia ich z grona kandydatów/kandydatek,
 6. Przez władze organizacji delegujących przedstawicieli do Kapituły rozumie się członków organów zarządzających oraz kontrolno-nadzorczych, a także członków/członkinie Kapituły i Komitetu Społecznego na rzecz Funduszu Obywatelskiego.

III. Zasady przyznawania Nagrody 

 1. Nagrodę przyznaje Kapituła, w skład której wchodzą przedstawicielki  i przedstawiciele, w liczbie po 1 osobie na organizację:
 • Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka – organizatora Międzynarodowego Festiwalu Filmowego WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie,
 • Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, w ramach której działa Inicjatywa “Nasz Rzecznik”,
 • Stowarzyszenia Amnesty International Polska,
 • Fundacji dla Polski, w ramach której działa Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca.
 1. Organizator powołuje na czas nieokreślony członków i członkinie Kapituły wskazanych/wskazane przez organizacje wymienione powyżej. Organizator jest związany wyborem osoby wskazanej przez organizacje tworzące skład Kapituły.
 2. Kapituła może zaprosić do swojego składu kolejne organizacje działające na rzecz praw człowieka.
 3. Członkostwo w Kapitule ustaje z chwilą: złożenia przez członka/członkinię Kapituły pisemnej rezygnacji, wskazania przez organizację wymienioną w pkt 1. nowej osoby, śmierci członka/członkini Kapituły.
 4. Obsługę organizacyjną prac Kapituły zapewnia Organizator, który zwołuje posiedzenie Kapituły i przeprowadza wstępną ocenę zgłoszeń pod względem formalnym.
 5. Podczas posiedzenia Kapituły wybierany/a jest przewodniczący/przewodnicząca, który/a kieruje jej obradami.
 6. Wybór laureata/laureatki i inne decyzje podejmowane są przez Kapitułę wdrodze konsensusu.
 7. Kapituła zastrzega sobie prawo do zawieszenia kolejnych edycji lub nieprzyznania  Nagrody w danym roku.                             
 8. Od decyzji Kapituły nie przysługuje odwołanie.

IV. Informacje ogólne, RODO

 1. Kontakt w sprawie nagrody: Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca, nagrodaobywatelska@funduszobywatelski.pl, tel. 881 601 700.
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Nagrody jest Fundacja dla Polski z siedzibą przy ul. Szpitalnej 5/3, 00-031 Warszawa, w ramach której działa Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą dla celów organizacji Nagrody, zebrania zgłoszeń, przeprowadzenia ich oceny i wyboru laureata/laureatki, zgodnie z zasadą minimalizacji danych.
 4. Podstawą przetwarzania danych osoby zgłaszającej jest jej dobrowolna zgoda, wyrażona poprzez dostarczenie formularza zgłoszeniowego do Nagrody. Podstawą przetwarzania danych kandydata/kandydatki jest niezbędność realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora.
 5. Zgoda może być wycofana w każdym czasie, co nie wpływa na legalność przetwarzania danych do tego momentu.
 6. Oprócz tego osobom zgłaszającym i kandydatom/kandydatkom przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych, sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia, wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora).
 7. Więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych osobowych przez Fundację można uzyskać na stronie www.funduszobywatelski.pl/polityka-prywatnosci/

Kapituła Nagrody Obywatelskiej im. Henryka Wujca

Anna Błaszczak-Banasiak, dyrektorka Stowarzyszenia Amnesty International Polska

Julia Brykczyńska, dyrektorka Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca, członkini zarządu Fundacji dla Polski

Karolina Dreszer-Smalec, prezeska Ogólnopolskiej Federacji Praw Człowieka

Maciej Nowicki, prezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

Henryk Wujec (1940-2020), fizyk, działacz opozycji demokratycznej, polityk i działacz społeczny, współorganizator akcji pomocy dla represjonowanych robotników Ursusa i Radomia, współpracownik Komitetu Obrony Robotników, członek Komitetu Samoobrony Społecznej “KOR”, współzałożyciel Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża, członek władz NSZZ „Solidarność”, w latach osiemdziesiątych więzień polityczny, uczestnik obrad Okrągłego Stołu, poseł na Sejm w latach 1989-2001, wiceminister rolnictwa w rządzie Jerzego Buzka, doradca ds. społecznych Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, przewodniczący Forum Polsko-Ukraińskiego, członek Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej i Rady Fundacji Auschwitz-Birkenau, realizator Programu Rozwoju Produktów Regionalnych i Lokalnych w Fundacji dla Polski; współzałożyciel i prezes Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego, przewodniczący Stałej Konferencji Ekonomii Społecznej, tutor w Szkole Liderów.

Człowiek niezwykłej wrażliwości, pracowitości i odwagi. Orędownik i praktyk dialogu. Był i pozostaje inspiracją i wzorem dla kilku pokoleń ludzi, zaangażowanych w sprawy publiczne w Polsce. 

Newsletter

Bądź na bieżąco. Zapisz się do newslettera.