Polityka prywatności stron Fundacji dla Polski

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Fundacja dla Polski z siedzibą ul. Szpitalna 5/3, 00-031 Warszawa, która prowadzi Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Szpitalna 5/3, 00-031 Warszawa lub drogą mailową: fdp@fdp.org.pl.

Kontakt

Przetwarzamy Twoje dane osobowe (w szczególności imię, nazwisko, adres e-mail oraz inne dane, które podałaś/eś w treści wiadomości) w celu nawiązania i utrzymania kontaktu. Działamy w oparciu o nasz uzasadniony interes, polegający na zapewnieniu kontaktu (art. 6 ust.1 lit. f RODO). Dane osobowe przetwarzamy w tym celu do czasu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie lub do wyrażenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania oraz dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. 

Dane nie pochodzą od stron trzecich.

Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Darowizny

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które podałaś/eś w formularzu płatności lub w przelewie (w szczególności imię, nazwisko, adres, adres e-mail). Podanie danych osobowych jest konieczne, aby móc wesprzeć naszą działalność. Przetwarzamy ww. dane osobowe w celu umożliwienia dokonania i obsługi przekazania darowizny na rzecz Administratora oraz przesłania Ci potwierdzenia darowizny. Podstawą prawną naszego działania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, jakim jest przechowywanie dowodów księgowych przez okres wskazany w Ustawie o rachunkowości. 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe obejmujące imię, nazwisko, adres e-mail oraz adres, w celu przesłania Ci podziękowania za wsparcie, a także przesłania informacji o naszych działaniach, które zostały sfinansowane z Twojego wsparcia. Działamy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jakim jest promocja naszych działań statutowych. Dane osobowe przetwarzamy w tym celu do wcześniejszego skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania lub ustania celu, w jakim zostały zebrane.

Dane nie pochodzą od stron trzecich, za wyjątkiem danych przekazanych przez Fundację FaniMani. 

Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

1,5%

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach informacyjnych i statystycznych na temat darczyńców, a także w celu podziękowania Ci za udzielone nam wsparcie. Dane osobowe otrzymujemy od Urzędu Skarbowego, jeśli wyraziłeś zgodę na ich przekazanie. Podstawą naszego działania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przetwarzamy Twoje dane osobowe obejmujące imię, nazwisko i adres (oraz imię i nazwisko małżonka podatnika – jeśli zostały przekazane) w celu przesłania Ci podziękowania za wsparcie, a także przesłania informacji o naszych działaniach statutowych, które zostały sfinansowane z Twojego wsparcia. Dane osobowe przetwarzamy w tym celu do wcześniejszego skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania lub ustania celu, w jakim zostały zebrane.

Dane osobowe pochodzą od Urzędu Skarbowego. 

Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Umowa dotacyjna i umowa darowizny

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zawarcia i realizacji umowy dotacyjnej lub umowy darowizny w ramach Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca, w tym nawiązania niezbędnego kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Ponadto Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu sprawozdania i rozliczenia dotacji lub darowizny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Twoje dane osobowe przetwarzamy przez okres 5 lat licząc od początku roku następującego po roku, w którym rozliczono umowę dotacyjną lub umowę darowizny.  

Dane pochodzą od Dotowanego lub Obdarowanej/Obdarowanego.

Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Newsletter

Przetwarzamy Twoje dane osobowe obejmujące adres e-mail w celu przekazywania Ci informacji o naszej działalności w postaci newslettera. Podstawą naszego działania jest zgoda, której nam udzielasz. (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Możesz w dowolnej chwili zrezygnować z newslettera, pisząc na adres Administratora lub klikając na opcję ZREZYGNUJ w mailu z newsletterem. Kliknięcie rezygnacji jest równoznaczne z wycofaniem zgody na jego otrzymywanie. Twoje dane przetwarzamy do czasu wycofania Twojej zgody lub zaprzestania wysyłania newslettera przez Administratora. 

Dane nie pochodzą od stron trzecich.

Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Prowadzenie fanpage’ów w mediach społecznościowych 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe zebrane w związku z wizytą na naszych fanpage’ach: Fundacji dla Polski, Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca, na kontach Fundacji i Funduszu Obywatelskiego na LinkedIn oraz koncie Funduszu Obywatelskiego na YouTube i Instagram i aktywnością podejmowaną na forum, w tym informacje o obserwowaniu i polubieniu fanpage’a, zamieszczaniu postów, komentarzy oraz reakcji. Informacje te, zgodnie ze specyfiką działania Facebooka, są jawne dla wszystkich lub niektórych użytkowników portali. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu prowadzenia fanpage’u, w celu opracowania i publikacji atrakcyjnych treści dla użytkowników. Działamy w oparciu nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust.1 lit. f RODO). Dane przetwarzamy do czasu usunięcia przez Ciebie opublikowanych informacji.

Komunikacja z użytkownikami portali społecznościowych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe obejmujące imię, nazwisko albo pseudonim, którym posługujesz się w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube), a także dane zawarte w treści wiadomości, które wysyłasz do nas na czacie, oraz w treści postów i komentarzy, które zamieszczasz pod publikowanymi na fanpage’u treściami, w tym Twój wizerunek zamieszczony na publikowanych przez Ciebie zdjęciach. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi użytkownikom oraz moderowania dyskusji pomiędzy użytkownikami. Działamy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na zapewnieniu kontaktu pomiędzy Użytkownikami. Przetwarzamy dane osobowe w powyższym celu przez okres Twojej aktywności na naszym fanpage’u.

Komunikacja z uczestnikami spotkań, konkursów i innych działań programowych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym: imię, nazwisko, telefon, adres e-mail, nazwa organizacji za pośrednictwem formularza Google w celu przygotowania i organizacji spotkań, konkursów i innych działań programowych. Działamy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, jakim jest realizacja naszych celów statutowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane przetwarzamy do czasu zakończenia realizacji zadania lub do wcześniejszego skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania. 

Dane nie pochodzą od stron trzecich.

Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

Podmioty, którym ujawniamy Twoje dane osobowe

W zależności od sposobu i celu kontaktu z nami ujawniamy Twoje dane osobowe odpowiednio: 

 1. PayU S.A, 
 2. Meta Platforms Ireland Limited
 3. LinkedIn, 
 4. FreshMail Sp.z o.o.,
 5. Salesforce,
 6. Witaj Świecie! Sp. z o. o. i Witkac Sp. z o.o. będący operatorem technicznym serwisu wpłacam.ngo.pl,
 7. Google,
 8. cyber Folks S.A.,
 9. Biuro księgowe świadczące usługi na rzecz Fundacji, 
 10. Banki obsługujące płatności,
 11. Fundacja FaniMani prowadząca serwis FaniMani.pl i FaniPay oraz Tpay / Krajowy Integrator Płatności.

Ponadto dane osobowe mogą zostać ujawnione organom publicznym na podstawie przepisów prawa oraz innym podmiotom z nami współpracującym na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

Twoje prawa 

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych możesz domagać się od nas:

 • dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania potwierdzenia, czy Twoje dane osobowe są przetwarzane, uzyskania kopii swoich danych osobowych oraz do uzyskania informacji związanych z przetwarzaniem tych danych (art. 15 RODO),
 • kopii swoich danych osobowych, których sam nam dostarczyłeś/dostarczyłaś, i przekazania tej kopii bądź Tobie samemu/samej, bądź wskazanemu przez Ciebie podmiotowi w powszechnie używanym, możliwym do odczytu komputerowego formacie (art. 20 RODO),
 • sprostowania swoich danych osobowych, gdy są niekompletne lub nieprawidłowe (art. 16 RODO),
 • usunięcia wszystkich lub niektórych swoich danych osobowych (art. 17 RODO), jeżeli ustał cel lub podstawa prawna przetwarzania tych danych, np. wobec cofnięcia zgody lub zgłoszenia zasadnego sprzeciwu albo jeżeli dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 18 RODO) na czas niezbędny do rozstrzygnięcia o zasadności żądania usunięcia lub sprostowania tych danych albo do rozstrzygnięcia o zasadności zgłoszonego przez Ciebie sprzeciwu lub na czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony przez Ciebie roszczeń;

Możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 21 RODO). Na skutek wniesionego sprzeciwu rozważymy, czy z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją Twoje prawa i wolności mają pierwszeństwo przed względami ochrony poufności przetwarzanych przez nas danych osobowych. 

Możesz w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych (art. 7 RODO). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem Twoich danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Skargę możesz wnieść w formie elektronicznej, w formie pisemnej albo ustnie do protokołu w siedzibie Prezesa Urzędu.

Nasza strona internetowa zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko strony internetowej prowadzonej przez Fundację dla Polski.  

Pliki cookies

Nasze strony internetowe (www.fdp.org.pl, www.funduszobywatelski.pl) wykorzystują pliki tekstowe określane potocznie jako cookies (ciasteczka).

Pliki cookies są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

Pliki cookies są zbierane przez nas w celu przygotowywania statystyk. Pliki cookie nie są przez nas wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek danych identyfikujących użytkowników naszego serwisu ani śledzenia ich nawigacji.

Pliki cookies marketingowe są wykorzystywane w celu dopasowania treści i form reklam wyświetlanych zarówno na naszych stronach jak i w sieciach reklamowych naszych partnerów.

Pamiętaj, że możesz blokować i ograniczać instalowanie plików cookie za pomocą ustawień swojej przeglądarki lub za pomocą jednego z wielu dostępnych (darmowych) rozwiązań.