O Funduszu

Demokracja wymaga wysiłku: Żyjemy w czasach, gdy są uzasadnione powody, żeby twierdzić, że kardynalne zasady ładu ustrojowego są zagrożone, czy – mówiąc wprost – łamane. Trzeba ich bronić. To jedna z ról, jaką odgrywają organizacje społeczne. Powinny mieć wsparcie ze strony obywateli, bo robią to w końcu w ich imieniu. Przyszedł taki czas, że organizacje bardziej muszą liczyć na siebie, muszą się starać o wsparcie obywateli, potrzebują niezależnego finansowania. W szczególności dotyczy to organizacji, których istotą pracy jest patrzenie władzy na ręce. Albo tych, które realizują cele niepopularne w obozie władzy.

Jan Jakub Wygnański, współtwórca Funduszu Obywatelskiego

Niezależność

Działania finansujemy z wpłat od obywateli i obywatelek.

Elastyczność

Dostosowanie wsparcia do aktualnych potrzeb społeczeństwa obywatelskiego.

Szybkość

Działanie bez zbędnych formalności.

Lokalność

Szeroka sieć kontaktów w środowisku organizacji społecznych, dzięki temu nawet małe kwoty wsparcia robią dużą różnicę.

Roztropność

Umiejętność wsparcia zarówno lokalnych inicjatyw, jak i działań ogólnopolskich o strategicznym znaczeniu.

Praworządność

Prawa człowieka

Patriotyzm

Wspólnotowość

Odpowiedzialni i zaangażowani obywatele

Rozmowa mimo różnic

Fundusz Obywatelski, za zgodą rodziny, nosi imię Ludwiki i Henryka Wujców, którzy uosabiali przywiązanie do wartości takich jak odwaga, wrażliwość na los krzywdzonych, osobista integralność i najlepiej pojęty – otwarty na innych – patriotyzm.  

Ludwika Wujec (1941-2024), nauczycielka,  opozycjonistka okresu PRL, współpracowniczka Komitetu Obrony Robotników i działaczka „Solidarności”. Zajmowała się organizacją wsparcia dla represjonowanych robotników, redagowała czasopismo „Robotnik”.  Internowana w okresie stanu wojennego; w latach 80. członkini redakcji podziemnego „Tygodnika Mazowsze”, później asystentka Tadeusza Mazowieckiego podczas obrad Okrągłego Stołu i zastępczyni dyrektora Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie.  Po 1989 roku działaczka Ruchu Obywatelskiego Akcja Demokratyczna, Unii Demokratycznej i Unii Wolności, a także m.in. sekretarz warszawskiej gminy Centrum. Żona Henryka Wujca.

Wierzyła, że lepszy świat buduje się razem z przyjaciółmi.

fot. Jan Brykczyński

Henryk Wujec (1940-2020), fizyk, działacz opozycji demokratycznej, polityk i działacz społeczny, współorganizator akcji pomocy dla represjonowanych robotników Ursusa i Radomia, współpracownik Komitetu Obrony Robotników, członek Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR”, współzałożyciel Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża, członek władz NSZZ „Solidarność”, w latach osiemdziesiątych więzień polityczny, uczestnik obrad Okrągłego Stołu, poseł na Sejm w latach 1989-2001, wiceminister rolnictwa w rządzie Jerzego Buzka, doradca ds. społecznych Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, przewodniczący Forum Polsko-Ukraińskiego, członek Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej i Rady Fundacji Auschwitz-Birkenau, realizator Programu Rozwoju Produktów Regionalnych i Lokalnych w Fundacji dla Polski; współzałożyciel i prezes Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego, przewodniczący Stałej Konferencji Ekonomii Społecznej, tutor w Szkole Liderów.

Człowiek niezwykłej wrażliwości, pracowitości i odwagi. Orędownik i praktyk dialogu. Był i pozostaje inspiracją i wzorem dla kilku pokoleń ludzi zaangażowanych w sprawy publiczne w Polsce.

Nigdy nie jest tak, że nie mamy żadnego wpływu. Nawet jak czuję się bezradny czy bezsilny, to nigdy nie usprawiedliwia to tego, żebym nic nie robił! Nigdy nie wiesz, czy twoje działanie czegoś nie zmieni! Nie wiesz, czy ten twój czyn, chociaż mały, nie spowoduje jakichś zmian.

Henryk Wujec

prof. Ewa Łętowska

Profesor nauk prawnych, członkini rzeczywista Polskiej Akademii Nauk, członkini korespondent Polskiej Akademii Umiejętności, pierwsza polska rzecznik praw obywatelskich (1987–1992), sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego (1999–2002) i Trybunału Konstytucyjnego (2002-2011).

prof. Adam Strzembosz

Sędzia, profesor nauk prawnych, w wiceminister sprawiedliwości (1989–1990), pierwszy prezes Sądu Najwyższego i przewodniczący Trybunału Stanu (1990–1998). Kawaler Orderu Orła Białego.

dr Hanna Machińska

Prawniczka i działaczka społeczna z bogatym dorobkiem w zakresie wdrażania europejskich standardów prawnych do prawa polskiego, w tym w dziedzinie ochrony praw człowieka i prawa antydyskryminacyjnego. Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich (2017-2022)

prof. Andrzej Zoll

Profesor nauk prawnych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego, przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej (1991–1993), sędzia i prezes Trybunału Konstytucyjnego (1993–1997), Rzecznik Praw Obywatelskich (2000–2006).

Członkiem Kapituły Funduszu Obywatelskiego w latach 2021-2023 był dr hab. Adam Bodnar, prof. SWPS, Rzecznik Praw Obywatelskich VII kadencji, który zrezygnował z udziału w Kapitule z dniem ogłoszenia jego kandydatury do Senatu (16.08.2023 r.).

Komitet społeczny na rzecz Funduszu Obywatelskiego im. Ludwiki i Henryka Wujców

Społeczny Komitet na rzecz Funduszu Obywatelskiego został powołany przez osoby fizyczne związane z działającym w latach 2001-2015 Stowarzyszeniem na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych. Komitet wyznacza kierunki działania Funduszu, obszary i formy wsparcia udzielanego przez Fundusz. Komitet, obok Komisji Oceniających, które przyznają wsparcie w ramach konkursów grantowych, decyduje o przyznaniu wsparcia z Funduszu w ramach procedury grantów na zaproszenie.

Komitet na rzecz Funduszu Obywatelskiego działa w oparciu o regulamin dostępny tutaj.

Skład Komitetu społecznego:

Zespół Funduszu Obywatelskiego:

Fundusz Obywatelski im. Ludwiki i Henryka Wujców działa jako wyodrębniony fundusz prowadzony przez Fundację dla Polski. Fundacja, która powstała na początku transformacji demokratycznej w Polsce, od pierwszych lat prowadzonej działalności realizowała inicjatywy na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego. Inicjatorami jej powstania byli m.in. Bronisław Geremek, Stefan Meller, Andrzej Wajda i Jerzy Turowicz. Fundacja odgrywała i odgrywa ważną rolę we wspieraniu aktywności obywatelskiej i rozwoju filantropii w Polsce. Henryk Wujec koordynował w Fundacji dla Polski w latach 2003-2010 Program Rozwoju Regionalnego i Lokalnego. Członkowie Komitetu Społecznego na Rzecz Funduszu Obywatelskiego wspólnie uznali, że ze względu na doświadczenie oraz potencjał, to właśnie Fundacja dla Polski będzie najlepszą instytucją, w ramach której Fundusz rozpoczął swoją działalność. Fundacja, w porozumieniu z Komitetem prowadzi obsługę Funduszu i dystrybucję zgromadzonych środków.

Fundacja dla Polski (KRS 0000039342) jest organizacją pożytku publicznego. Więcej informacji i sprawozdania roczne Fundacji  znajdziesz na stronie www.fdp.org.pl.

Statut Fundacji dla Polski