Watchdog prawa człowieka do informacji i praworządności w podmiotach publicznych
Jakub Jaworski
Kontrola instytucji publicznych i działania strażnicze
2022
mazowieckie

Celem inicjatywy jest ochrona przestrzegania prawa przez organy władzy publicznej z wykorzystaniem prawa do informacji, prawa do składania petycji, skarg i wniosków, jak i ochrona prawa człowieka do informacji. Jakub Jaworski zidentyfikował w samorządowych kolegiach odwoławczych problem dotyczący przestrzegania właściwych procedur:

Niektóre organy mają trudności z prawidłowym doręczeniem decyzji. Albo wydają decyzje obarczone wadą nieważności, ponieważ pod decyzjami podpisują się niewłaściwe osoby. Wówczas strony nie mogą poświęcić czasu na merytoryczną ścieżkę odwoławczą od takiej decyzji, tylko muszą  poświęcić czas i środki na wyeliminowanie nieważnej decyzji, co nie byłoby konieczne, gdyby organ wydał decyzję prawidłowo.

Jego działania polegają na prowadzeniu postępowań sądowych oraz wykształceniu linii orzeczniczej, która zmusi do działania zgodnego z prawem i nieprzedłużającego niezasadnie postępowań
administracyjnych.

Zamierza także zająć się kwestią jawności umów o pracę.

Aktualnie umowa zlecenie zawarta na wykonywanie czynności pomocniczych jest zdaniem organów i sądów jawna, podczas gdy umowa o pracę zawierająca te same dane ma nie być w ogóle informacją publiczną. Pojawia się jednak linia orzecznicza kwestionująca te niezasadne zapatrywania.

Jakub Jaworski ma również zamiar kontynuować  działania kontrolne dotyczące przestrzegania prawa do informacji w m.in. administracji skarbowej i poborowych komisjach lekarskich.

Przekazaliśmy wsparcie 4 900 zł.