Watchdog prawa człowieka do informacji i praworządności w podmiotach publicznych
Jakub Jaworski
Kontrola instytucji publicznych i działania strażnicze
2022
mazowieckie

Celem inicjatywy była ochrona przestrzegania prawa przez organy władzy publicznej z wykorzystaniem prawa do informacji, prawa do składania petycji, skarg i wniosków, jak i ochrona prawa człowieka do informacji. Jakub Jaworski zidentyfikował w samorządowych kolegiach odwoławczych (SKO) problem dotyczący przestrzegania właściwych procedur.

Niektóre organy  wydają decyzje obarczone wadą nieważności, ponieważ pod decyzjami podpisują się niewłaściwe osoby. Wówczas strony nie mogą poświęcić czasu na merytoryczną ścieżkę odwoławczą od takiej decyzji, tylko muszą  poświęcić czas i środki na wyeliminowanie nieważnej decyzji, co nie byłoby konieczne, gdyby organ wydał decyzję prawidłowo.

Działania Jakuba Jaworskiego polegały na prowadzeniu postępowań sądowych oraz wykształceniu linii orzeczniczej, która zmusi do działania zgodnego z prawem i nieprzedłużającego niezasadnie postępowań administracyjnych.

Okazało się, że kwestia właściwości organu upoważnionego do odmowy udzielenia informacji publicznej przez SKO budzi kontrowersje w orzecznictwie sądów administracyjnych i w praktyce innych SKO, co prowadzi do podważenia zasady zaufania do państwa i zasady legalizmu, a także zasady pewności prawa.

W ramach realizacji inicjatywy Jakub Jaworski weryfikował, czy przy okazji zmian w strukturach w terenowej administracji wojskowej, nie zapomniano o konieczności zapewnienia obywatelom i obywatelkom prawa do informacji oraz czy dostęp do informacji o działalności organów wojskowych nie został ograniczony. Zainteresował się także jawnością organów administracji skarbowej, ze szczególnym uwzględnieniem organów działających na obszarze swojego miejsca zamieszkania oraz informacjami o wynagrodzeniach osób pełniących funkcje publiczne. Składał wnioski dotyczące działalności  Miejskiej Biblioteki Publicznej w Legionowie oraz wnioski o informację publiczną do prezesa NBP dotyczące wynagrodzeń osób na kierowniczych stanowiskach oraz umowy najmu lokalu pod oddział NBP w budynku przy ul. Wareckiej w Warszawie.

Przekazaliśmy wsparcie w wysokości 4 900 zł.