Obchody 30-lecia Fundacji Szkoła Liderów im. Zbigniewa Pełczyńskiego
Fundacja Szkoła Liderów
Aktywność obywatelska
2024
cała Polska

W 2024 roku Fundacja Szkoła Liderów im. Zbigniewa Pełczyńskiego – najstarsza w Polsce organizacja pozarządowa o zasięgu ogólnopolskim zajmująca się rozwojem odpowiedzialnego przywództwa opartego na wartościach – świętuje 30-lecie swojej działalności. Jej początki sięgają 1994r., kiedy to z inicjatywy prof. Pełczyńskiego zorganizowano pierwszą „Szkołę dla młodych liderów społecznych i politycznych”. Fundacja kształci liderki i liderów życia publicznego i tworzy sieć absolwentów. Upowszechnia model świadomego przywództwa opartego na odpowiedzialności, budowaniu zaufania i współpracy, odwadze i skuteczności we wprowadzaniu zmian, otwartości na różnorodność, poszanowaniu demokracji. Odpowiada na nowe trendy oraz zjawiska życia społecznego i politycznego. Jest organizacją sieciującą, tworząc swoisty hub wiedzy i kompetencji, z zasobów którego korzystają absolwenci, reagującą szybko i adekwatnie do potrzeb.

Od początku swojej działalności Fundacja Szkoła Liderów stawia na dialog pomiędzy środowiskami i osobami o różnym światopoglądzie, zapleczu kulturowym czy profilach działalności. Buduje mosty pomiędzy przedstawicielami samorządu, polityki, organizacji pozarządowych i biznesu, które umożliwiają współpracę na rzecz dobra wspólnego. W skład sieci absolwentów wchodzi ponad 4000 osób, wśród których są czynni politycy, samorządowcy wszystkich szczebli, przedstawiciele NGO (lokalnych i ogólnopolskich), przedstawiciele biznesu, młodzież, polscy i zagraniczni obywatele. Fundacja Szkoła Liderów od 30 lat kształci i wspiera liderów przygotowując ich do pełnienia ról przywódczych i brania odpowiedzialności za sprawy, którymi się zajmują. Realizuje to poprzez programy edukacyjno-rozwojowe skierowane do konkretnych grup (liderzy polityczni, liderzy społeczni, liderzy miast, liderzy młodzieżowi, liderzy Europy Wschodniej, pracownicy instytucji np. domy kultury), także budowanie sieci absolwentów i tworzenie dla niej oferty odpowiadającej na ich potrzeby. Pracuje metodą tutoringu i mentoringu. Wśród wieloletnich współpracowników i tutorów był m.in. Henryk Wujec, który aktywnie angażował się w tworzenie programów liderskich i brał udział także w przedsięwzięciach dla młodzieży czy liderów/ek politycznych.

Przekazaliśmy wsparcie w wysokości 18 000 zł na organizację obchodów 30-lecia Szkoły Liderów. Fundacja chce wykorzystać tą wyjątkową okazję i zorganizować uroczystą galę dla absolwentów/tek, współpracowników/czek, przyjaciół organizacji, którzy przez cały ten czas towarzyszą Fundacji w jej działalności.

Dowiedz się więcej https://www.szkola-liderow.pl/30-lecie/