Europejskie Trybunały – krajowe wybory. HFPC publikuje raport z monitoringu

W czerwcu br. Helsińska Fundacja Praw Człowieka opublikowała raport  z monitoringu procedury wyboru wyboru kandydatów na urząd sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i na urząd sędziego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej „Europejskie Trybunały – Krajowe wybory.”

Podstawową motywacją do podjęcia  działań przez HFPC była świadomość ogromnej wagi, jaką Europejski Trybunał Praw Człowieka oraz Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odgrywają w budowaniu i skutecznym funkcjonowaniu europejskiego systemu ochrony praw człowieka. Fundamentalne znaczenie możliwości dochodzenia swoich praw przed tymi instytucjami jest w ostatnich latach odczuwalnew Polsce jeszcze wyraźniej z uwagi na kryzys praworządności w naszym kraju. Natomiast u podstaw właściwego działania obu europejskich trybunałów leżą procedury niszowe dla szerszej opinii publicznej, w toku których wybierane są postacie kluczowe dla prawidłowego przebiegu postępowań, które się przed nimi toczą – sędziowie. Dokonanie wyboru właściwych kandydatów z ramienia Polski na te urzędy gwarantuje, że finalnie w trybunale zasiądzie osoba kompetentna i gotowa wzmacniać nasz regionalny system ochrony prawnoczłowieczej, a tym samym ułatwiać polskim obywatelom sprawne i skuteczne egzekwowanie przysługujących im praw. Dlatego w tym raporcie pragniemy przybliżyć pokrótce ramy proceduralne krajowych postępowań w przedmiocie selekcji kandydatów, podsumować przebieg tych, które obecnie się toczą oraz podzielić się naszymi wnioskami płynącymi z monitoringu prowadzonego już ponad dwa lata.

Zapraszamy do lektury!