Raport Fundacji Zielone Kujawy
Polecamy raport  Fundacji Zielone Kujawy dot. oceny stanu ochrony zieleni podczas budowy linii tramwajowej do Osiedla Jar w Toruniu. W ramach działania organizacja zawnioskowała w trybie dostępu do informacji publicznej o dokumenty związane z planowaniem i prowadzeniem inwestycji, opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronach internetowych jednostek miejskich, przeprowadziła wizje lokalne i porównała zapisy dotyczące ochrony środowiska zawarte w dokumentacji z rzeczywistością.
Podsumowując wyniki kontroli o stanie ochrony zieleni podczas budowy linii tramwajowej do Osiedla Jar w Toruniu Fundacja stwierdziła, iż obowiązek odpowiedniego zabezpieczenia gleby i drzew na terenie budowy został zlekceważony.
  • Pomimo licznych zapisów nakładających obowiązek ochrony środowiska, zawartych w dokumentacji dotyczącej inwestycji, np. w Warunkach Ogólnych Kontraktu i Wytycznych Zamawiającego, Projekcie Wykonawczym, decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych oraz aktów prawnych, tj. Konstytucja RP, ustawa o ochronie przyrody, Prawo ochrony środowiska i Prawo budowlane, Wykonawca robót nie przestrzegał dostatecznie obowiązujących przepisów w dziedzinie ochrony środowiska i nie dopełnił obowiązków wynikających z uzyskanych decyzji i dokumentów projektowych.
  • Kontrola stanu ochrony zieleni w terenie i konfrontacja jej wyników z raportami złożonymi przez osobę sprawującą nadzór przyrodniczy, wykazała liczne rozbieżności, powierzchowność i wybiórczą sprawozdawczość w zakresie nałożonych decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wytycznych, w stosunku do skutecznego zabezpieczenia koron, pni i systemów korzeniowych drzew oraz ochrony gleby przed degradacją.
  • Zarówno wykonawca prac jak i sprawujący nadzór nad inwestycją inspektorzy, zignorowali zapisy obowiązujących aktów prawnych, nakazujących ochronę środowiska w trakcie prac budowlanych.
  • Należy nadmienić, iż integralna częścią Projektu Wykonawczego jest Projekt Zieleni, w którym zawarto analizę możliwości uniknięcia kolizji z drzewami, szczegółowe wytyczne dotyczące lokalizacji placów składowych i tymczasowych dróg dojazdowych, ochrony gleby oraz sposobów zabezpieczenia korzeni i pni drzew znajdujących się w obszarze odziaływania inwestycji. Autor wyraźnie wskazał na zagrożenia i negatywne konsekwencje dla drzew w przypadku niezastosowania się do zaleceń.
  • Nie wyznaczono stref ochrony drzew i dróg tymczasowych, a materiały budowlane składowano bezpośrednio na gruncie, również pod drzewami. W zasięgu systemów korzeniowych drzew odbywał się ruch ciężkiego sprzętu. W miejscach projektowanej zieleni, na terenie nieutwardzonym, składowane były materiały budowlane sypkie i stałe, odbywał się ruch i postój pojazdów, tj. koparki i samochody ciężarowe.
  • W związku z brakiem skutecznego zabezpieczenia elementów przyrodniczych w trakcie inwestycji nastąpiła degradacja gleby, pogorszenie warunków siedliskowych drzew oraz częściowe zniszczenie ich systemów korzeniowych. W konsekwencji dojdzie najprawdopodobniej do pogorszenia stanu zdrowotnego drzew, osłabionej reakcji na czynniki stresowe, a co za tym idzie ich przyspieszone zamieranie.
  • Inwestycja była promowana jako rozwiązanie proekologiczne, realizowane w interesie społecznym, tymczasem brak poszanowania dla elementów środowiska, będących dobrem publicznym stoi w sprzeczności z tym słusznym zamierzeniem. Drzewa stanowią majątek trwały gminy oraz pełnią na rzecz ludzi szereg usług ekosystemowych, bez których trudno byłoby sobie wyobrazić komfortowe życie w mieście, szczególnie w dobie postępujących zmian klimatycznych.
Raport powstał przy wsparciu Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca.
Przeczytaj raport.