Zielony telefon dla leśnych grup strażniczych
Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze
Kontrola instytucji publicznych i działania strażnicze
2023
Kraków
Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze jest organizacją ekspercką, która wspiera grupy strażnicze z całej Polski. W ramach inicjatywy “Zielony telefon dla leśnych grup strażniczych” zaprasza do konsultacji z ekspertem leśnikiem lub prawnikiem. Celem inicjatywy jest podniesienie efektywności działania grup strażniczych, jak również zachęcenie ich do szerszej aktywności. Możliwość kontaktu z ekspertami wzmacnia w aktywistach poczucie sprawczości i pozwolą im nabrać pewności siebie.
W ramach inicjatywy są 2 linie wspierania grup strażniczych:
1. Wsparcie eksperta prawnika w zakresie przygotowania oficjalnych dokumentów, w tym wniosków, pism, odpowiedzi, odwołań, zażaleń i skarg.
2. Wsparcie eksperta leśnika w zakresie przygotowania uwag do Planu Urządzania Lasu (PUL).
Wsparcie eksperckie polega na otwartych konsultacjach mailowych oraz telefonicznych. Zarówno grupy strażnicze, jak i osoby indywidualne mogą skontaktować się telefonicznie lub wysłać zapytanie
dotyczące możliwości działania w zakresie partycypacji w gospodarowaniu lasami Skarbu Państwa. Eksperci, oprócz udzielenia informacji, aktywnie uczestniczą w przygotowaniu pism, wniosków
oraz odpowiedzi i odwołań do odpowiednich instytucji. Ekspert leśnik pomaga na całym etapie przygotowania uwag do PUL, od etapu zbierania i analizy informacji i argumentów przyrodniczych do przygotowania dokumentu w formie pisemnej. Ekspert prawnik jest dostępny telefonicznie w wyznaczonych godzinach, tak, by zapewnić możliwość szybkich konsultacji dla pilnych spraw.

W okresie od 1 października 2023 do 15 stycznia 2024 przeprowadzono 63 h konsultacji z ekspertem prawnikiem i leśnikiem.

Działania te przyczyniają się do podniesienia efektywności działania grup strażniczych, jak również zachęcają je do szerszej aktywności. Możliwość kontaktu z ekspertami wzmacnia w aktywistach
poczucie sprawczości oraz pozwala im nabrać pewności siebie. Efektem projektu będzie m.in. mocniejsze zaangażowanie obywateli w konsultacjach społecznych w Planach Urządzania Lasu poszczególnych nadleśnictw, a więc ich realny wpływ na wygląd i funkcjonowanie cennych ekosystemów leśnych. Efektem będzie również prawidłowe i skuteczne składanie wniosków i odwołań w zakresie gospodarki leśnej w LP.

Sprawdź jak zgłosić się do konsultacji.

Przekazaliśmy wsparcie w wysokości 9 900 zł.