Ustanowienie rezerwatu przyrody Mała Puszcza Kleszczowska oraz edukacja przyrodnicza mieszkańców gminy i monitoring planu urządzenia lasu
Anna Treit
Aktywność obywatelska
2022
małopolskie

Inicjatywa społeczna Ratujmy kleszczowskie wąwozy postuluje, aby głos społeczeństwa był realnie uwzględniany w planach gospodarki leśnej. Inicjatywa powstała trzy lata temu jako sprzeciw mieszkańców wsi Kleszczów wobec nasilającej się wycinki cennych przyrodniczo i społecznie lasów koło Kleszczowa. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców udało jej się powstrzymać. Obecnie  Anna Treit walczy o powołanie rezerwatu „Małej Puszczy Kleszczowskiej”, koncentrując się na:

– profesjonalnych badaniach przyrodniczych terenu (badania całoroczne chiropterologiczne)

– edukacji przyrodniczej najmłodszych oraz spędzaniu czasu wspólnie w lesie

Zorganizowaliśmy dwa spacery: mykologiczny i entomologiczny dla dorosłych i dzieci w Małej Puszczy Kleszczowskiej. Do udziału w wydarzeniu zaprosiliśmy mieszkańców Kleszczowa i okolic oraz gości z Ukrainy. Spacer prowadzili pracownicy parków narodowych, specjaliści w swoich dziedzinach, którzy od roku inwentaryzowali teren proponowanego rezerwatu.

– monitorowaniu sposobu prowadzenia prac gospodarczych przez Lasy Państwowe, wnioskowaniu w trybie dostępu do informacji i środowisku. Skarży urzędników za nienależyte rozpatrzenie wniosków

Monitorowaliśmy złożoną skargę na Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska do GDOŚ. Termin rozpatrzenia był kilkakrotnie przekładany. Skarżyliśmy  GDOŚ do Ministerstwa  Klimatu i Środowiska za opieszałość. Po kilku miesiącach otrzymaliśmy odpowiedź, że skarga jest bezzasadna. 

Monitorowaliśmy sposób prowadzenia wycinek na terenie Nadleśnictwa Krzeszowice.  Specjalną uwagę zwracaliśmy na niewycinanie drzew biocenotycznych oraz nie niszczenie gatunków chronionych. Sprawdzaliśmy czy nadleśnictwo wywiązuje się z obietnicy zawartej w nowotworzonym Planie Urządzenia Lasu o zaniechanie wycinek na terenie proponowanego rezerwatu.

Złożyliśmy wniosek w trybie dostępu do informacji o środowisku do RDOŚ o udostępnienie dokumentacji przyrodniczych istniejących rezerwatów na terenie jury krakowsko-częstochowskiej.

– propagowaniu działalności inicjatywy  podczas konferencji i spotkań np.: „Społeczne funkcje obszarów chronionych” AWF

 

Przekazaliśmy wsparcie 4 900 zł.