Realizacja przez powiatowe i wojewódzkie JST zadań z obszaru upowszechniania i ochrony praw konsumentów w latach 2019-2021
Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów Aquila
Kontrola instytucji publicznych i działania strażnicze
2022
cała Polska

Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów Aquila przygląda się temu, jak przebiega proces wyłaniania organizacji do realizacji projektów konsumenckich realizowanych w skali kraju. Korzysta z uprawnienia do uczestnictwa jako członkowie komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert i monitoruje, jak organy administracji publicznej dokonują oceny (pod kątem rzetelności i spełnienia warunków z ogłoszenia konkursowego) i wyboru ofert. Korzysta z możliwości uzyskania informacji publicznych składając wnioski o udostępnienie informacji publicznej.

W ramach inicjatywy Stowarzyszenie planuje przygotować raport dot. współpracy powiatowych i wojewódzkich jednostek samorządu terytorialnego (JST) z organizacjami pozarządowymi w obszarze upowszechniania i ochrony praw konsumentów. Ze “Sprawozdania z funkcjonowania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za lata 2014- 2015”, opublikowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (brak nowszego) wynika, że ilość zadań zlecanych w tym obszarze organizacjom społecznym jest marginalna. Efektem działań będzie sprawdzenie, jak JST działają w obszarze związanym z tematyką konsumencką, jakie środki na to przeznaczają oraz jakie organizacje pozarządowe działają w tym obszarze na terenie Polski. Wiedza ta pozwoli na sformułowanie w raporcie wniosków i postawienie aktualnej diagnozy dot. aktywności JST i organizacji społecznych w obszarze upowszechniania i ochrony praw konsumentów.

Przekazaliśmy wsparcie 4 900 zł.