Realizacja przez powiatowe i wojewódzkie JST zadań z obszaru upowszechniania i ochrony praw konsumentów w latach 2019-2021
Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów Aquila
Kontrola instytucji publicznych i działania strażnicze
2022
cała Polska

Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów Aquila przygląda się temu, jak przebiega proces wyłaniania organizacji do realizacji projektów konsumenckich realizowanych w skali kraju. Korzysta z uprawnienia do uczestnictwa jako członkowie komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert i monitoruje, jak organy administracji publicznej dokonują oceny (pod kątem rzetelności i spełnienia warunków z ogłoszenia konkursowego) i wyboru ofert. Korzysta z możliwości uzyskania informacji publicznych składając wnioski o udostępnienie informacji publicznej. Ze „Sprawozdania z funkcjonowania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za lata 2014- 2015”, opublikowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (brak nowszego) wynika, że ilość zadań zlecanych w tym obszarze organizacjom społecznym jest marginalna. Efektem inicjatywy jest sprawdzenie, jak jednostki samorządu terytorialnego działają w obszarze związanym z tematyką konsumencką, jakie środki na to przeznaczają oraz jakie organizacje pozarządowe działają w tym obszarze na terenie Polski.

W ramach inicjatywy Stowarzyszenie przygotowało raport dot. współpracy powiatowych i wojewódzkich jednostek samorządu terytorialnego (JST) z organizacjami pozarządowymi w obszarze upowszechniania i ochrony praw konsumentów.

Postanowiliśmy prześwietlić jak wygląda współpraca z organizacjami pozarządowymi i  finansowanie inicjatyw konsumenckich w samorządach powiatowych i wojewódzkich. Wnioski z przeprowadzonego monitoringu niestety potwierdzają dotychczasowe obserwacje – jednostki samorządu terytorialnego marginalnie współpracują z organizacjami konsumenckimi. W obecnych realiach spośród 397 JST zaledwie 10 (a więc 2,5%) zleca organizacjom konsumenckim zadania z obszaru upowszechniania i ochrony praw konsumentów. Konieczne jest uświadomienie i uwrażliwienie samorządów, że choć jest wiele pilnych obszarów, to jednak tematyki konsumenckiej nie można pomijać (konsumentem jest każdy z nas codziennie i każdy napotyka na zagadnienia i trudności w tym obszarze). Potrzebny jest również dialog, że uchwalane plany współpracy JST z NGO powinny być rozszerzane o zagadnienia z obszaru upowszechniania i ochrony praw konsumentów.

Nasza publikacja potwierdza to, co przewija się we wszystkich badaniach dotyczących konsumentów i ich ochrony w Polsce – jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia. Jednym ze sposobów na poprawę sytuacji jest współpraca samorządów wszystkich szczebli z organizacjami konsumenckimi. Niezbędne do tego jest stworzenie formatu wzajemnego kontaktu między JST a NGOsami konsumenckimi, np. za pośrednictwem zrzeszenia jakim jest Forum Organizacji Konsumenckich Forkon, działające na rzecz całego sektora organizacji konsumenckich. Standardy wypracowane przez uczestników Forkon, ich doświadczenie i wiedza specjalistyczna mogą być cennym wsparciem dla samorządów w kreowaniu lokalnych polityk służących interesom konsumentów – rekomenduje w swoim raporcie Aquila.

Samorządy powinny zawiązywać długofalową współpracę z doświadczonymi organizacjami konsumenckimi, a zakres podejmowanych inicjatyw powinien być maksymalnie szeroki i atrakcyjny dla odbiorców tych działań.

Spośród JST można znaleźć pozytywne przykłady współpracy z organizacjami pozarządowymi w obszarze prawa konsumenckiego. Są to powiat wrocławski, miasto Wrocław, powiat rzeszowski, miasto Rzeszów, powiat wągrowiecki, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przeczytaj raport Realizacja przez powiatowe i wojewódzkie JST zadań z obszaru upowszechniania i ochrony praw konsumentów w latach 2019-2021

Przeczytaj artykuł w serwisie prawo.pl pt. Powiaty marginalnie współpracują z organizacjami konsumenckimi

Przekazaliśmy wsparcie 4 900 zł.