Przemyśl na 100 – debata o przyszłości miasta – PRZEMYŚL AKTYWACJA
Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Przemyślu
Konsultacje w ważnych sprawach publicznych
2019
podkarpackie

W ramach inicjatywy Przemyśl na 100  zorganizowano debatę o przyszłości miasta – PRZEMYŚL AKTYWACJA, która odbyła się w  Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.

W drugiej, warsztatowej części debaty pracowano w trzech grupach tematycznych:
1.TURYSTYKA, WIZERUNEK MIASTA, SAMORZĄD.
2. KULTURA, NAUKA, SZTUKA.
3.ZDROWIE, WSPARCIE SPOŁECZNE.
Główny problem poddany do dyskusji małych grup: Dlaczego dysponując potencjałem jesteśmy mało efektywni?
Inicjatywa Wspólnie na 100 przygotowała podsumowanie pracy grupowej:
OBSZAR: TURYSTYKA, WIZERUNEK MIASTA, SAMORZĄD
1. Problem: Brak celu.
• brak podsumowania dotychczasowej realizacji Strategii Sukcesu w Przemyślu (nie wyciągnięto wniosków);
• brak jasno określonego celu – do czego zmierzamy;
• brak mapy drogowej – planu promocji miasta;
• brak wyboru imprezy flagowej miasta;
• brak monitorowania realizacji planu;
• brak imprez łączących ze Wschodem;
2. Problem: Brak kompetencji.
• lekceważący stosunek do mieszkańca;
• niechęć do podejmowania decyzji;
• obawa przed podjęciem decyzji;
• „spychologia”;
3. Problem: Brak konsekwencji.
• Niewystarczające monitorowanie projektów;
• brak ewaluacji;
• brak porozumienia ponad podziałami politycznymi;
4. Problem: Stosunek do organizacji pozarządowych.
• konieczna zmiana podejścia: większe wsparcie i zaangażowanie w rozwój organizacji pozarządowych..
5. Problem: Brak bazy turystycznej.
6. Problem: Brak lidera (liderów) będącego moderatorem pracy organizacji pozarządowych i/lub podmiotów zajmujących się turystyką:
• brak instytucji/rady mającej wizję rozwoju turystyki w mieście.
7. Problem: Komunikacja.
• brak otwartości na konkurencję (między przedsiębiorcami);
• brak forum dyskusyjnego dla podmiotów z branży;
• grupy/podmioty zamykają się na nowe osoby, działania, są hermetyczne.
8. Problem: Brak środków – jest to problem związany z problemem „Brak kompetencji”.
• zła konstrukcja budżetu miasta;
• brak wsparcia dla organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków.
OBSZAR: KULTURA, NAUKA, SZTUKA
1. Problem: Finanse:
• problemy z otrzymaniem finansowania z Urzędu Miasta, procedury konkursowe, nieduża pula środków z przeznaczeniem na kulturę (nieporównywalnie mniejsza niż tę, która idzie na sport);
• eksperci (goście honorowi, „gwiazdy i twarze” przyciągające ludzi), których zapraszamy z zewnątrz, generują przy wydarzeniach bardzo duże koszty, którym nie jesteśmy w stanie sprostać;
• trudność w pozyskiwaniu wsparcia od sponsorów – przedsiębiorstw lokalnych i osób prywatnych
• porządne nagrody (na przykład w konkursach tańca) dużo kosztują.
2. Problem: Doradztwo i wsparcie merytoryczne, transfer dobrych praktyk i know-how.
• potrzeba szkoleń z fundraisingu (jak pozyskiwać sponsorów i zbierać na realizację zadań);
• potrzeba doradztwa i wsparcia w kwestiach formalnych (głównie w kontekście pozyskiwania środków zewnętrznych, niezależnych od UM w Przemyślu);
• potrzeba dobrze działającego centrum wsparcia organizacji pozarządowych;
• potrzeba częstszych spotkań i wymiany doświadczeń;
• nie wiemy z kim o poszczególnych problemach rozmawiać w UMP, odsyłanie od biurka do biurka i „zadzwonimy do pana”;
• potrzeba głębszego zastanowienia nad potrzebami mieszkańców miasta i bardziej szczegółowych grup docelowych – żeby lepiej konstruować ofertę kulturalną – badanie potrzeb.
3. Problem: Baza lokalowa.
• są organizacje, które nie mają własnej bazy lokalowej i „tułają się” po kawiarniach, bibliotekach, szkołach itd., urząd miasta nie dysponuje przestrzenią dla organizacji pozarządowych, chociaż miasto pełne jest pustostanów
• potrzeba pełnowymiarowej Sali do treningów tanecznych;
• potrzeba sali na organizację sesji gier planszowych i gier fabularnych.
4. Problem: Lokalizacja geograficzna.
• utrudniony dojazd do Przemyśla z Lublina czy z Warszawy;
• położenie peryferyjne, zbyt daleko do Rzeszowa żeby stać się „sypialnią dużego miasta” i żeby rozlewał się na Przemyśl rzeszowski „bum inwestycyjny”.
5. Problem: Współpraca międzyorganizacyjna.
• potrzeba wymiany zasobami (ja mam namiot, stół, salę – chętnie pożyczę, ty masz planszówki – zorganizujmy u nas wieczór gier) i informacjami (nie wiem kto co ma, czym dysponuje, co potrafi, czego się dowiedział, w czym się szkoli, nie wiemy jakich ekspertów mamy w naszym mieście i w naszym sektorze);
• potrzeba przejścia drogi od rozdrobnienia do synergii;
• potrzeba większego, wspólnego projektu.
6. Problem: Planowanie kalendarza imprez.
• żeby nasze wydarzenia się nie nakładały;
• żebyśmy wiedzieli, co się u nas wzajemnie dzieje;
• w mieście nie ma wydarzeń stricte skierowanych do zwykłej młodzieży, nie ma przestrzeni do wymiany pasji i zainteresowań.
7. Problem: Promocja.
• potrzeba wiedzy, jak efektywnie i przy minimalnym nakładzie kosztów prowadzić swoje kampanie marketingowe (życzliwe plakatowanie, social media, poczta pantoflowa).
OBSZAR: ZDROWIE, WSPARCIE SPOŁECZNE
1. Problem: Izolacja i uprzedzenia.
• brak wiedzy;
• niezrozumienie potrzeb;
• stereotypy;
• wycofanie osób potrzebujących.
2. Problem: Edukacja (braki).
• trudność przeniesienia dobrych wzorców
3. Rozwiązania prawne.
• ograniczenia prawne,
• brak konsultacji społecznych.
4. Problem: Trudności w komunikacji z instytucjami.
• nadmierna biurokracja;
• niekompetencja niektórych urzędników.
5. Problem: Fundusze.
• brak poważnych sponsorów;
• brak umiejętności pozyskiwania;
• słaby przepływ informacji.
PROPONOWANE ROZWIĄZANIA:
1. Podjęcie działań aktywujących środowisko organizacji pozarządowych do współpracy, aby w efekcie przemawiały „wspólnym, silnym głosem”. Na zasadzie długofalowego procesu a nie akcyjności.
2. Stworzenie przyjaznej platformy spotkań, działań, wymiany informacji i współpracy organizacji pozarządowych, aby mogły poznać swoją tożsamość, zaprojektować wspólne działania na rzecz miasta, aby miały swoje miejsce.
3. Zwiększenie efektywności procesu planowania działań w mieście, w tym skierowanych do organizacji pozarządowych.
4. Stworzenie drożnej komunikacji pomiędzy organizacjami pozarządowymi, na zasadzie sieciowania.
5. Wprowadzenie systemu diagnozowania potrzeb organizacji pozarządowych.
6. Organizowanie szkoleń dla wolontariuszy, wzmocnienie banku wolontariuszy.
7. Zorganizowanie szkoleń dla przedstawicieli organizacji pozarządowych na temat: pozyskiwania funduszy, elementów prawa, promocji, przedstawiania dobrych praktyk, etc.
8. Uprofesjonalnienie kadry urzędniczej współpracującej z przedstawicielami organizacji pozarządowych.
Przekazaliśmy wsparcie 3 500 zł.