Ocena zieleni podczas prac inwestycyjnych
Fundacja Zielone Kujawy
Kontrola instytucji publicznych i działania strażnicze
2023
kujawsko-pomorskie

Celem inicjatywy Fundacji Zielone Kujawy jest ocena zieleni podczas prac inwestycyjnych w Toruniu.

W swoich działaniach wykorzystujemy prawo do dostępu do informacji publicznej oraz ustawę o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie. W sprawach dotyczących niszczenia drzew składamy wnioski do odpowiednich organów o wszczęcie postępowania i o udział w tym postępowaniu. W przypadku odmowy, składamy odwołania do Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, a w przypadku bezczynności organu – skargi do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych. Uczestniczymy w komisjach i sesjach Rady Miasta, zabierając głos w ważnych z punktu widzenia działań fundacji kwestiach.

Zawiązaliśmy nieformalną koalicję #WpływamynaToruń, w której razem z mieszkańcami Torunia i aktywistami, rozmawiamy o tym, w jaki sposób wpłynąć na urząd, aby zieleń w mieście była bardziej chroniona. Spotykamy się z przedstawicielami wydziału ochrony środowiska i ekologii w celu wprowadzenia dobrych praktyk w zarządzaniu zielenią.

Dzięki wsparciu z Funduszu Obywatelskiego fundacja planuje dokonać analizy dokumentacji związanej z inwestycją drogową w Toruniu, dotyczącej m.in:
– ilości wyciętych drzew i krzewów: analiza wniosków o wycięcie drzew i krzewów, decyzji zezwalających/umarzających,
– zapytania i ewentualna analiza inwentaryzacji drzew,
– sprawdzenie zapisów umów z wykonawcami o ochronie zieleni podczas prac,
– ilość nasadzeń zastępczych oraz ich zlokalizowanie.
Analiza ta pozwoli ocenić jakość przygotowania inwestycji pod względem wycinek i ochrony drzew w nawiązaniu do zasady zrównoważonego rozwoju i Planu Adaptacji Miasta Torunia do Zmian Klimatu.

Drugim etapem działania będzie ocena ochrony zieleni wysokiej podczas wybranej inwestycji drogowej. Certyfikowany Inspektor Dendrologiczny w procesie inwestycyjnym podczas prac w terenie dokona oceny stanu drzew i krzewów na obszarze prowadzonej inwestycji – wykona dokumentację zdjęciową, dokona pomiarów drzew i krzewów, oceni, czy i w jaki sposób zostały wytyczone strefy ochronne drzew (ochrona systemu korzeniowego).

Trzecim etapem będzie sporządzenie raportu z poziomu ochrony drzew i krzewów na terenie inwestycji. Raport ten zostanie udostępniony Prezydentowi Miasta Torunia, Wiceprezydentowi Miasta Torunia, Wydziałowi Ochrony Środowiska i Ekologii, Wydziałowi Inwestycji i Remontów, Miejskiemu Zarządowi Dróg i innym zainteresowanym osobom. Zostaną w nim zawarte nieprawidłowości w ochronie drzew i krzewów oraz wskazane rozwiązania i dobre praktyki minimalizujące uszkodzenia drzew i krzewów.

Liczymy, iż raport przyspieszy wprowadzenie standardów ochrony drzew w Toruniu prawem lokalnym.

Przekazaliśmy wsparcie w wysokości 5 00 zł.