Działania strażnicze wobec nadleśnictwa Chojnów
Alarm dla Klimatu
Kontrola instytucji publicznych i działania strażnicze
2023
mazowieckie

Alarm dla Klimatu składa się z kilkunastu zaangażowanych osób. Są to aktywiści, którzy swój czas nieodpłatnie poświęcają na działania podejmowane w celu ochrony środowiska, edukacji na ten
temat oraz na temat klimatu, a także podejmowanie działań wobec nieprawidłowości w działaniu rożnych lokalnych podmiotów i instytucji, mających negatywne oddziaływanie na środowisko i
klimat.

Kontrolne działania prowadzimy analizując dokumenty gminne, powiatowe, naszego nadleśnictwa, tworząc liczne pisma do różnych podmiotów, jak np. RDOŚ, gmina, powiat, GDDKiA, konserwator zabytków, sejmik mazowiecki. Analizujemy projekty budowlane, występujemy o karty informacyjne, zbieramy informacje od różnych instytucji, analizujemy je lub prosimy o opinię na ten temat specjalistów danej dziedziny. Występujemy z zapytaniami o informację na podstawie dostępu d informacji publicznej, wnioskami, formułujemy stanowiska, opinie, bierzemy udział w konsultacjach
społecznych.

Dzięki wsparciu z Funduszu Obywatelskiego grupa Alarm dla Klimatu sprawdzała, czy Nadleśnictwo Chojnów działa zgodnie z przepisami. Analiza prawna dokumentów dotyczyła obszaru zarządzanego przez Nadleśnictwo Chojnów o pow. 10414 ha położonego w obszarze 18 gmin wokół Warszawy. Celem inicjatywy było zbadanie czy wybrane wewnętrzne dokumenty Nadleśnictwa Chojnów (NCH) są zgodne z przepisami prawa, w tym prawa lokalnego i wytycznymi zawartymi w Planie Ochrony Chojnowskiego Parku Krajobrazowego (CHPK). W zakresie przeprowadzonej analizy prawnej znalazło się porównanie dokumentów regulujących stan prawny ChPK z Planem Urządzenia Lasu (PUL) NCH na lata 2018-2027.

Analiza porównania PUL dla Nadleśnictwa Chojnów i dokumentów regulujących stan prawny Chojnowskiego Parku Krajobrazowego wykazała istnienie szeregu wątpliwości, co do zgodności PUL z pozostałymi dokumentami, w szczególności z Planem Ochrony.
Wątpliwości te dotyczą w szczególności:
1) prowadzenia przebudowy drzewostanów poza wyznaczoną do tego w Planie Ochrony strefą BK_2,
2) prowadzenia ewentualnej rębni zupełnej na terenie strefy BS_2, podczas gdy strefa ta jest strefą zachowania krajobrazu,
3) wykonywanie przebudowy m.in. za pomocą rębni zupełnych, podczas gdy Plan Ochrony zaleca stosowanie rębni gniazdowych, złożonych z długim okresem odnowienia
4) okoliczności czy jakiekolwiek drzewostany rębne lub przeszłorębne znajdujące się w strefie BK_2 zostały wyłączone z rębni.
✅ PORÓWNANIE DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH CHOJNOWSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO Z P L A N E M U R Z Ą D Z A N I A L A S U .
Rozporządzenie CHPK w § 2 zawiera wskazane CELE OCHRONY Parku. Wśród tych celów wskazano m.in.:
1. ZACHOWANIE CENNEGO, ZWARTEGO KOMPLEKSU Lasów Chojnowskich z występującymi w nim chronionymi i rzadkimi gatunkami roślin, zwierząt i grzybów oraz cennymi siedliskami przyrodniczymi;
2. OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI KRAJOBRAZOWEJ Parku, w tym mozaiki krajobrazów leśnych, łąkowych i dolinowych.
 W Planie Ochrony CHPK (Rozdział 2) dokonana została identyfikacja istniejących lub potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz określono sposoby ich eliminacji lub ograniczenia.
Wśród tych zagrożeń wskazano m.in.:
1) ZBYT JEDNOLITA STRUKTURA WIEKOWA i GATUNKOWA drzewostanów. NIEWIELKI UDZIAŁ STARYCH, OKAZAŁYCH DRZEW, których kora jest optymalnym siedliskiem dla mszaków i porostów. Jako sposób eliminacji/ ograniczenia zagrożenia wskazano sukcesywną przebudowę drzewostanów uwzględniając warunki siedliskowe.
2) NIEDOSTATECZNY UDZIAŁ MARTWYCH i obumierających (w tym dziuplastych) DRZEW w lasach. Jako sposób eliminacji /ograniczenia tego zagrożenia wskazano zwiększenie udziału martwego drewna w lasach gospodarczych, w tym również stojących zamierających drzew. Zwiększenie liczby drzew chronionych jako pomniki przyrody.
3) ELIMINACJA MARTWEGO, STOJĄCEGO I LEŻĄCEGO DREWNA, wykrotów i złomów w WYNIKU CIĘĆ SANITARNYCH i innych zabiegów prowadzonych zarówno w lasach, jak i w parkach, prowadząca do zubożenia flory i fauny związanej z martwym drewnem,
4) WYCINKA ZADRZEWIEŃ I ZAKRZEWIEŃ ŚRÓDPOLNYCH , w tym stanowiących siedlisko chronionych gatunków owadów.
Wycinka drzew i krzewów wzdłuż dróg i cieków, w tym stanowiących siedlisko chronionych gatunków owadów, w trakcie prac związanych z ich konserwacją lub modernizacją.
W rozdziale 3 Planu Ochrony wyznaczono obszary realizacji działań ochronnych, zwane dalej strefami. Wyznaczono m.in. :
BS – strefą utrzymania istniejącego sposobu użytkowania terenu (ochrona stabilizująca), a w jej ramach:
BS_2 – strefę zachowania krajobrazu leśnego,
BK – strefą zmiany istniejącego stanu środowiska przyrodniczego lub kulturowego (ochrona kreatywna), a w jej ramach BK_2 – strefę modyfikacji gospodarki leśnej
Wyniki analizy prawnej prezentowano w mediach społecznościowych oraz podczas spotkania w Urzędzie Gminy Michałowice.

Przekazaliśmy wsparcie w wysokości 4 900 zł.