Stypendia dla ukraińskich nauczycieli akademickich

Prawniczy Fundusz Solidarności

Prawniczy Fundusz Solidarności zaprasza organizacje społeczne zaangażowane w dokumentowanie zbrodni wojennych w Ukrainie do składania wniosków o wsparcie finansowe tych działań.

Na zgłoszenia czekamy do 23 czerwca 2023 roku! 

Prawniczy Fundusz Solidarności powstał, by wspierać ukraińskich prawników z doświadczeniem uchodźczym przebywających w Polsce.

Do Funduszu mogą zgłosić się organizacje społeczne zarejestrowane w Polsce, które prowadzą działania związane z dokumentowaniem zbrodni wojennych popełnionych w Ukrainie po 24 lutego 2022 roku.

Inicjatywa opisana we wniosku o wsparcie z Prawniczego Funduszu Solidarności powinna spełniać poniższe warunki:

 • maksymalna wysokość wsparcia, o które można aplikować wynosi od 50 tys. zł do 150 tys. zł;
 • środki można wykorzystać na wynagrodzenie osób z doświadczeniem uchodźczym i wykształceniem prawniczym, które przebywają w Polsce oraz na koszty związane ze wsparciem merytorycznym ich pracy i koszty związane z wykonywaniem przez nich zadań (np. koszty podróży);
 • możliwy okres wykorzystania wsparcia: od 1 lipca 2023 r. do 30 czerwca 2024 roku (minimalny okres realizacji inicjatywy to 3 miesiące).

Jak można się zgłosić:

Serdecznie zachęcamy do składania zgłoszeń!

PRAWNICZY FUNDUSZ SOLIDARNOŚCI

Po wybuchu 24 lutego 2022 r. wojny w Ukrainie Polska przyjęła około 2 mln uchodźców, którzy musieli ułożyć sobie na nowo życie w naszym kraju. W trudnej sytuacji znaleźli się m.in. przedstawiciele zawodów, w których wymagane są wysokie kwalifikacje. Do takich należą nauczyciele akademiccy z ukraińskich wydziałów prawa, uczący przeważnie ukraińskiego prawa. Nie są to bowiem kompetencje łatwe do przeniesienia na nowy grunt.

Aby pomóc naukowcom poszukującym pracy w Polsce dr hab. Adam  Bodnar, profesor SWPS wspólnie z mec. Anną Frankowską, przy wsparciu kancelarii prawniczych: Deloitte Legal i Fundacji Deloitte, Domański Zakrzewski Palinka (DZP), Linklaters, Romanowski i Wspólnicy, Weil, Gotshal & Manges i White & Case zainicjowali utworzenie Prawniczego Funduszu Solidarności, który został założony w ramach Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca.

Stypendia Prawniczego Funduszu Solidarności w roku akademickim 2022/2023 otrzymało pięć osób. Prowadzą one projekty badawcze we współpracy z czterema polskimi uczelniami: Uniwersytetem Warszawskim (Wydział Prawa i Administracji i Wydział Zarządzania), Uniwersytetem SWPS (Wydział Prawa), Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Zakład Prawa Międzynarodowego i Organizacji Międzynarodowych) i Uniwersytetem Łódzkim (Wydział Prawa i Administracji). Dotychczas przyznano stypendia w łącznej wysokości 450 000 zł.

Klauzula informacyjna:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja dla Polski (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą:
  ul. Szpitalna 5/3, 00-031 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Szpitalna 5/3, 00-031 Warszawa lub pocztą elektroniczną: fdp@fdp.org.pl.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 4. Przetwarzanie odbywa się w celu:
 5. a) przyjęcia i rozpatrzenia wniosku o wsparcie oraz w przypadku przyznania wsparcia w celu publikacji informacji o beneficjencie (nazwy lub imienia i nazwiska) na stronie i w mediach społecznościowych Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca i Fundacji dla Polski oraz w celu zawarcia i wykonania umowy, a także zapewnienia prawidłowego kontaktu – art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 6. b) rozliczenia i sprawozdania – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 7. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
 8. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym dostawcom usług teleinformatycznych.
 10. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe: a) w przypadku przyznania wsparcia przez 5 lat licząc od początku roku następującego po roku, w którym nastąpiło zakończenie realizacji umowy; b) w przypadku odmowy wsparcia do końca okresu sprawozdawczego.
 11. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 12. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 13. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wykonania obowiązków Administratora. Ich niepodanie spowoduje brak możliwości złożenia wniosku o wsparcie.
 14. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

Prawniczy Fundusz Solidarności zaprasza osoby z doświadczeniem uchodźczym do programu stypendialnego dla ukraińskich i białoruskich nauczycieli akademickich. Na zgłoszenia czekamy do 30 listopada 2022 r.

The Legal Solidarity Fund is inviting applicants with refugee experience to a scholarship programme for Ukrainian and Belarusian academics. We are waiting for applications until 30 November 2022.

Kto może aplikować o stypendium?

O stypendium mogą ubiegać się: 

 • osoby z doświadczeniem uchodźczym*, które są obywatelami/kami Ukrainy lub Białorusi przebywającymi w Polsce,
 • osoby, które są obywatelami/kami Ukrainy i w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy zamierzają przybyć do Polski.

Kandydaci muszą być nauczycielami akademickimi, którzy wykładali prawo na jednej z uczelni w Ukrainie lub Białorusi.

Kandydaci powinni być w stanie komunikować się w językach polskim i angielskim w stopniu pozwalającym na czynne uczestnictwo w rozmowach i wydarzeniach prowadzonych w tych językach.

Oczekuje się, że kandydat będzie w okresie trwania stypendium prowadzić własne badania, wspomagać innych naukowców, prowadzić ćwiczenia, seminaria i warsztaty, wspierać kliniki prawa lub moot courty oraz współpracować ze studentami i uczniami. Praca ta będzie wykonywana na jednym z wydziałów prawa uniwersytetu bądź uczelni prawniczej na terenie Polski, który zostanie zaproponowany danemu stypendyście przez przedstawicieli Prawniczego Funduszu Solidarności.

Kandydaci będący obywatelami Ukrainy będą poproszeni o złożenie potwierdzenia, że planują powrócić do Ukrainy po zakończeniu trwającej tam obecnie wojny.

Kilka informacji o stypendium

Stypendium wynosi 50 tys. złotych  (brutto) w semestrze letnim w roku akademickim 2022/2023     i będzie wypłacane w miesięcznych ratach.

Celem stypendium jest pokrycie kosztów zakwaterowania oraz wszelkich pozostałych kosztów bieżących stypendysty i jego rodziny. W razie konieczności możliwe jest uzyskanie dodatkowego wsparcia na przeprowadzkę.

Stypendium będzie realizowane na jednym z wydziałów prawa polskiego uniwersytetu bądź uczelni prawniczej, która zapewni stypendyście zaplecze biurowe oraz wsparcie administracyjne. 

Okres realizacji stypendium to semestr letni w roku akademickim 2022/2023 (1 marca – 30 września 2023 r.).

Przedstawiciel kancelarii, która ufundowała stypendium, zapewni wsparcie w postaci mentoringu.

Aplikacja, wymogi, etapy

Kandydaci proszeni są o przesłanie  na adres e-mail: stypendium@funduszobywatelski.pl kompletu następujących dokumentów w języku polskim lub angielskim:

 • Curriculum vitae;
 • List motywacyjny wraz z opisem proponowanego projektu naukowego bądź badawczego, który kandydat pragnie realizować w okresie trwania stypendium.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 listopada 2022 r. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi dokumentami, organizatorzy zaproszą wybranych kandydatów na rozmowy kwalifikacyjne, które odbędą się w Warszawie.

Decyzja o ostatecznym wyborze kandydatów zostanie podjęta przez komitet składający się z prof. Adama Bodnara, mec. Anny Frankowskiej oraz przedstawicieli kancelarii, które ufundowały stypendia. Decyzja zostanie podjęta do 16 stycznia 2023 roku.

Wszelkie pytania związane z programem stypendialnym prosimy kierować na adres stypendium@funduszobywatelski.pl; tel. +48 881 603 700 (Agnieszka Gajek, Fundacja dla Polski).

* Przez „osoby z doświadczeniem uchodźczym” rozumiemy osoby przebywające poza swoim krajem pochodzenia na skutek konfliktu zbrojnego lub uzasadnionej obawy przed prześladowaniem z powodu swojej rasy, religii, narodowości, przynależności do określonej grupy społecznej lub z powodu przekonań politycznych, dla których powrót do domu jest zbyt niebezpieczny (por. Konwencja dotycząca statusu uchodźców i UNHCR).

Odpowiedzi na często zadawane pytania:

 1. Czy osoba, która brała udział w pierwszym naborze wniosków do programu stypendialnego Prawniczego Funduszu Solidarności w lipcu br.  może zgłosić się ponownie?

Nie. Osoby, które brały udział w pierwszym naborze wniosków w lipcu br. nie mogą ponownie uczestniczyć w procesie rekrutacji. 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja dla Polski (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Szpitalna 5/3, 00-031 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Szpitalna 5/3, 00-031 Warszawa lub pocztą elektroniczną: fdp@fdp.org.pl.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Dane osobowe kandydatów do otrzymania stypendium w ramach Prawniczego Funduszu Solidarnościowego będą przetwarzane w celu przyjęcia i rozpatrzenia zgłoszenia, a także zapewnienia niezbędnego kontaktu – art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane osób, które nie otrzymają stypendium usuwane są niezwłocznie po zakończeniu procedury rozpatrywania zgłoszeń. Dane osób, które otrzymały stypendium przechowujemy tak długo jak wynika to z przepisów prawa.
 5. Dane osobowe nie pochodzą od osób trzecich.
 6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa oraz innym podmiotom, o ile zaistnieje taka konieczność, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym do dostawców usług informatycznych, m.in. Google.
 8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 9. Skargę nas działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie danych osobowych jest wymogiem do złożenia zgłoszenia przez kandydata.
 11. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji

Who may apply for the scholarship?

The following candidates are eligible to apply for the scholarship:

 • People with refugee experience* who are citizens of Ukraine or Belarus residing in Poland,
 • Ukrainian citizens who intend to come to Poland due to the war activities conducted on the territory of Ukraine.

Candidates must be academic teachers who have taught law at one of the universities in Ukraine or Belarus.

Candidates should be able to communicate in Polish and English to the extent that they can actively participate in conversations and events conducted in these languages.

Candidates are expected to conduct their own research, assist other scholars, run classes, seminars and workshops, support law clinics or moot courts, and work with students and pupils during the course of the scholarship. This work will be carried out at one of the law faculties of a university or law school in Poland, which will be proposed to the candidate by Legal Solidarity Fund representatives.

Candidates who are Ukrainian citizens will be asked to confirm that they plan to return to Ukraine after the end of the ongoing war there.

Some information about the scholarship

The scholarship amounts to PLN 50,000 (gross) for the summer semester in the academic year 2022/2023 and will be paid in monthly instalments.

The purpose of the scholarship is to cover accommodation costs and any other running costs of the scholarship holder and his/her family. Additional support for relocation may be available if necessary.

The scholarship will be awarded at one of the law faculties of a Polish university or law school, which will provide the scholarship holder with office facilities and administrative support.

The duration of the scholarship is the summer semester of the 2022/2023 academic year (1 March – 30 September 2023).

A representative of the law firm that funded the scholarship will provide mentoring support.

Application, requirements, stages

Applicants are requested to send a complete set of the following documents in Polish or English to the  e-mail address: stypendium@funduszobywatelski.pl

 • Curriculum vitae;
 • A letter of motivation including a description of the proposed academic or research project the candidate wishes to pursue during the period of the scholarship.

Applications will be accepted until 30 November 2022.

After reviewing the submitted documents, the organisers will invite selected candidates for interviews to be held in Warsaw.

The decision on the final selection of the candidates will be made by a committee consisting of prof. Adam Bodnar, attorney Anna Frankowska and representatives of the law firms that funded the scholarships. The decision will be made by 16 January 2023.

For any questions related to the scholarship programme, please contact stypendium@funduszobywatelski.pl; tel. +48 881 603 700 (Agnieszka Gajek, Foundation for Poland).

* By a person with refugee experience, we mean people who are outside their country of origin as a result of an armed conflict or a well-founded fear of persecution because of their race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion, and for whom it is too dangerous to return home (see Refugee Convention and UNHCR).

Answers to frequently asked questions:

 1. Can a candidate who participated in the first call for applications for the Legal Solidarity Fund scholarship programme in July this year apply again?

No. Those who participated in the first call for applications in July this year cannot reapply.

In relation to the processing of personal data, we would like to inform you:

1. The Administrator of your personal data is the Foundation for Poland (hereinafter: „ADMINISTRATOR”), based at: 5/3 Szpitalna Street, 00-031 Warsaw. You can contact the Administrator in writing, by post to: ul. Szpitalna 5/3, 00-031 Warsaw or by e-mail: fdp@fdp.org.pl.
2. The Administrator has not appointed a Data Protection Officer.
3. Personal data are processed on the basis of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation).
4. Personal data of applicants for the Legal Solidarity Fund will be processed in order to receive and process the application and to provide the necessary contact – Article 6(1)(b) of the DPA. The data of those who do not receive a scholarship will be deleted as soon as the application process is completed. We keep the data of those who have received a scholarship for as long as the law requires.
5. The personal data does not originate from third parties.
6. The administrator does not intend to transfer data to a third country or international organisation.
7. The Administrator will transfer personal data to other entities only on the basis of the provisions of the law and to other entities, if necessary, on the basis of agreements for the entrustment of the processing of personal data, including IT service providers, among others Google.
8. The person concerned has the right to request from the Administrator access to personal data, rectification, erasure or restriction of processing and the right to object to processing, as well as the right to the transfer of data.
9. It is possible to lodge a complaint us the actions of the Administrator with the President of the Office for Personal Data Protection.
10. The providing of personal data is a requirement for the submission of an application by a candidate.
11. The Administrator does not foresee automated decision-making.

 

Stypendia Prawniczego Funduszu Solidarności w roku akademickim 2022/2023 otrzymało pięć osób: dr Liudmyla Dubchak, dr hab. Nataliia Mushak, dr Yustyna Samahalska, dr Natalia Semchuk i prof. Oleksandr Sotula!

Przez rok będą prowadzić projekty badawcze we współpracy z czterema polskimi uczelniami: Uniwersytetem Warszawskim (Wydział Prawa i Administracji i Wydział Zarządzania), Uniwersytetem SWPS (Wydział Prawa), Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Zakład Prawa Międzynarodowego i Organizacji Międzynarodowych) i Uniwersytetem Łódzkim (Wydział Prawa i Administracji).

Stypendyści Prawniczego Funduszu Solidarności

APEL DO KANCELARII PRAWNYCH

Prawniczy Fundusz Solidarności

Apel o stypendia dla ukraińskich nauczycieli akademickich

Od 24 lutego 2022 r. do Polski przyjechało ponad 2 mln uchodźców z Ukrainy. Uciekli przed wojną, przemocą, cierpieniem, głodem. Polskie społeczeństwo okazało mnóstwo serca i zaangażowało się w pomoc. Od masowego wspierania zbiórek publicznych, przez liczne dary serca, po transport z granicy, znajdowanie mieszkań i schronienia.

Ale już teraz wiemy, że nie tylko o tymczasowe schronienie chodzi. Bardzo ważne jest ułożenie sobie życia w nowym kraju. Zabezpieczenie potrzeb rodziny i dzieci. Uzyskanie stabilizacji, choć chwilowego poczucia bezpieczeństwa oraz nadziei na lepszą przyszłość.

Wśród uchodźców znajdują się przedstawiciele różnych zawodów. Wielu z nich znajdzie zatrudnienie w przemyśle czy w sektorze handlu i usług. Ale wśród uchodźców są także osoby, które zmuszone zostały do porzucenia szczególnych i nietypowych miejsc pracy, w których wymagane są zaawansowane kwalifikacje. Im może być znacznie trudniej się odnaleźć w nowym państwie.

Do takich zawodów należą nauczyciele akademiccy z ukraińskich wydziałów prawa. Oni przecież uczą przeważnie ukraińskiego prawa i nie są to kompetencje łatwe do przeniesienia na nowy grunt. Już teraz dochodzą do nas głosy o kolejnych naukowcach szukających pracy w Polsce. Oczywiście można założyć, że jakoś sobie poradzą, że pewnie prędzej czy później jakąś pracę znajdą, a może najwyżej się przekwalifikują. Ale czy faktycznie na to powinniśmy pozwalać? Na to, aby ślepy los decydował o przyszłości przyjaciół z Ukrainy? A może warto zrobić coś niestandardowego, nietypowego, a później mieć poczucie, że staliśmy się – jako środowisko prawnicze – częścią społecznie ważnego przedsięwzięcia.

Dlatego proponujemy stworzenie Prawniczego Funduszu Solidarności (Legal Solidarity Fund). Do Funduszu mogłyby przystąpić kancelarie prawne działające w Polsce, ale także za granicą, którym przyszłość Ukrainy oraz narodu ukraińskiego leżą na sercu. Każda kancelaria, która przystąpi do Funduszu zobowiązałaby się do wpłacenia 100 tys. zł. To jest kwota, która pozwoliłaby na ufundowanie porządnego, rocznego stypendium (fellowship) dla doświadczonego nauczyciela z ukraińskiego wydziału prawa (wraz z opłaceniem stawek ubezpieczenia społecznego i podatków). Z tej kwoty można byłoby także sfinansować dodatkowe koszty przeprowadzki czy zakwaterowania.

Biorąc pod uwagę skalę polskiego rynku prawniczego, wierzymy, że do Prawniczego Funduszu Solidarności przystąpi co najmniej 25 kancelarii. A może i więcej. Specjalny list z wyrazami szacunku oraz wsparcia dla obywateli Ukrainy i ukraińskiego Prezydenta podpisało 300 polskich prawników z 30 kancelarii. Zadeklarowali, że zaopiekują „się tymi, którzy szukają schronienia w naszej Ojczyźnie, kiedy Wy przelewacie krew w obronie swojej”. Mamy nadzieję, że nasza inicjatywa będzie okazją do zademonstrowania solidarności w środowisku prawniczym i udzielenia realnej pomocy.

Z wpłat dokonanych do Prawniczego Funduszu Solidarności możliwe będzie ufundowanie co najmniej 25 stypendiów dla ukraińskich naukowców (na zasadzie jedna wpłata – jedno stypendium). O jego otrzymanie będą mogły się ubiegać osoby, które już przebywają w Polsce lub które znajdują się w sytuacji zagrożenia. Należy także stworzyć możliwość ubiegania się o stypendium przez wykładowców prawa z Białorusi.

Beneficjentem Prawniczego Funduszu Solidarności zostałyby wydziały prawa polskich uniwersytetów i uczelni prawniczych. Każdy wydział mógłby się zobowiązać do przyjęcia do pracy – właśnie na jeden rok – jednego lub dwóch wykładowców prawa. W tym czasie mogliby oni – w zależności od znajomości języków obcych – prowadzić własne badania, wspomagać innych naukowców, prowadzić ćwiczenia, seminaria i warsztaty, wspierać kliniki prawa lub moot courty. Z pewnością każdy wydział prawa znajdzie pomysł jak skorzystać z dodatkowej pary rąk, dla korzyści studentów i uczelni.

Nie wiemy co przyniesie przyszłość. Miejmy nadzieję, że po tym stypendialnym roku wykładowcy będą mogli wrócić do swojej Ojczyzny i ją odbudowywać. Wtedy wiedza i doświadczenie zdobyte w Polsce okażą się bezcenne, a efektem stypendium może być nawiązanie pogłębionej współpracy z wydziałami prawa ukraińskich uniwersytetów. Jeśli powrót nie będzie możliwy, to być może wykładowcom uda się przedłużyć współpracę z uczelnią lub znaleźć inne miejsce pracy odpowiadające kwalifikacjom.

Czasami spotykamy się z głosem, że pomaganie powinno mieć sens, odpowiadać na ważną potrzebę, tak aby pieniądze i włożona energia się nie zmarnowały. Jesteśmy przekonani, że nasza inicjatywa się powiedzie. Jeśli okażą nam Państwo zaufanie, to gwarantujemy, że zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby w ten – bardzo praktyczny sposób – zapewnić wsparcie konkretnym uchodźcom z Ukrainy oraz członkom ich rodzin. A może za naszym, prawniczym śladem, pójdą przedstawiciele innych branż. Wtedy będziemy mogli powiedzieć, że polskie środowiska profesjonalne świecą wzorem jeśli chodzi o formy pomocy.

Autorzy apelu

dr hab. Adam Bodnar

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor i dziekan Wydziału Prawa na Uniwersytecie SWPS, członek Kapituły Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca, w latach 2015-2021 rzecznik praw obywatelskich.

Anna Frankowska

Prawniczka, emerytowana partnerka w kancelarii Weil Gotshal & Manges