Fundusz dla Odmiany

Wspieramy powstanie fun­du­szu mikro­gran­towego dla orga­ni­za­cji i grup nie­for­mal­nych, które dzia­łają lub chcą zacząć dzia­łać na rzecz akcep­ta­cji osób LGBT+. Fundusz przyznaje granty metodą partycypacyjną. https://dlaodmiany.org.pl/

tag

date