•  
  Szybkie granty

  Stały nabór wniosków na niezależne, pilne do realizacji inicjatywy obywatelskie

  Szybkie granty z założenia są niewielkie (do 3000 zł) i wspierają działania obywatelskie tworzone w reakcji na bieżące wydarzenia.

  Jeśli Wasza inicjatywa:

  1. odpowiada na bieżącą sytuację w co najmniej jednym z 4 obszarów:

   • ochrona integralności i praworządności działania instytucji publicznych,

   • ochrona praw obywatelskich i wartości konstytucyjnych,

   • prowadzenie otwartych procesów konsultacji w ważnych sprawach publicznych;

   • przeciwdziałanie przemocy w życiu publicznym.

    

  2. podejmowana jest w sytuacji, gdy w interes publiczny wymaga pilnej reakcji obywateli;

    

  3. wspiera zaangażowanie obywateli w sprawy publiczne;

     

  4. zrealizowana będzie do 3 miesięcy od podpisania umowy;

  zgłoś się do Funduszu Obywatelskiego!

   

  Preferowane będą inicjatywy podejmowane w sytuacji, gdy interes publiczny wymaga natychmiastowej reakcji obywateli, a realizacja inicjatywy musi rozpocząć się nie później niż 4 tygodnie od dnia złożenia wniosku. W takim przypadku przewidujemy możliwość szybkiego rozpatrzenia wniosku. Prosimy jednak o uzasadnienie pilności sprawy i wyjaśnienie, na jaką nieprzewidywaną wcześniej sytuację odpowiada inicjatywa.

  Kto może ubiegać się o szybki grant?

   

  Do zgłaszania inicjatyw zapraszamy zarejestrowane w Polsce:

  • fundacje,
  • stowarzyszenia,
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.

   

  Fundusz wspierać będzie tylko te organizacje, których działalność zbieżna jest z ideą i celami Funduszu, i które kierują się wartościami zawartymi w Deklaracji VIII Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych Jedność w różnorodności z września 2017 (http://ofip.eu/aktualnosci/podpisz-deklaracje-jednosc-roznorodnosci/).

   

  Nie przewidujemy wspierania działań organizacji utworzonych przez partie polityczne.

  O jakie wsparcie można się ubiegać?

   

  W ramach szybkich grantów przekazujemy wsparcie w wysokości do 3000 zł.

   

  Szybki grant przeznaczyć można na pokrycie wydatków niezbędnych dla realizacji proponowanej inicjatywy od momentu podpisania umowy, chyba, że w umowie przewidziano inaczej.

   

  Nie ma listy tzw. kosztów kwalifikowanych - przewidywane uzasadnione wydatki należy wpisać do budżetu inicjatywy we wniosku.

   

  Nie wymagamy wkładu własnego.

   

  Miesięcznie przewidujemy wsparcie od jednej do kilku inicjatyw na łączną kwotę ok. 3000 zł.

  Jak wygląda proces zgłaszania i wyboru inicjatyw?

   

  Wnioski w ramach szybkich grantów można zgłaszać na bieżąco przez cały rok. UWAGA - wnioski grudniowe prosimy składać najpóźniej do 18 grudnia 2018 r.

   

  Wypełniony formularz wniosku o szybki grant prosimy przesłać na adres: szybkiegranty@funduszobywatelski.pl.

   

  Jedna organizacja może zgłosić 1 wniosek w miesiącu i nie więcej niż 4 wnioski w ciągu 12 miesięcy.

   

  Wnioski analizowane są przez Radę Funduszu Obywatelskiego raz w miesiącu, pod koniec miesiąca.

  Na uzasadnioną prośbę wnioskodawcy Przewodniczący/a Rady może zdecydować o szybkim rozpatrzeniu wniosku.

   

  Na etapie oceny wniosku wnioskodawcy mogą zostać zaproszeni na spotkanie lub rozmowę telefoniczną z przedstawicielami Funduszu i/lub poproszeni o wprowadzenie zmian lub uzupełnień do wniosku.

   

  Decyzja Rady dot. przyznania wsparcia podejmowana jest po przeprowadzeniu dyskusji nad wnioskiem/wnioskami (decyzja Rady jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie). Po zaakceptowaniu jej przez Fundację dla Polski, która zarządza Funduszem Obywatelskim, decyzja Rady przekazana zostanie wnioskodawcom drogą mailową.

   

  Informacje o przyznanym wsparciu publikowane będą na stronie Funduszu (www.funduszobywatelski.pl).

  Co po przyznaniu wsparcia?

   

  Umowę grantową ze strony Funduszu będzie podpisywać Fundacja dla Polski (jako podmiot zarządzający Funduszem). Przed podpisaniem umowy Fundacja może zwrócić się do wnioskodawcy o wprowadzenie zmian we wniosku sugerowanych przez Radę i/lub kopie dokumentów poświadczających dane i oświadczenia zawarte we wniosku.

   

  Wniosek jest częścią umowy dotyczącej udzielenia wsparcia przez Fundusz.

   

  Wsparcie przekazywane będzie przez Fundację po podpisaniu umowy, w terminach określonych w umowie.

   

  Realizacja umowy, działań i budżetu zawartych we wniosku podlegać będzie monitoringowi i ocenie Fundacji.

   

  Grantobiorca zobowiązany będzie do przedstawienia Fundacji sprawozdania z realizacji umowy, budżetu i przeprowadzonych działań. Wymogi dotyczące sprawozdawania zawarte będą w umowie.

  W razie pytań dot. szybkich grantów prosimy o kontakt pod numerem tel. +48 22 542 58 80 w dni robocze w godzinach 10:00-14:00.

 • Pierwsza edycja konkursu grantowego (wiosna 2018)

  Aż 128 organizacji z całej Polski przesłało nam swoje pomysły na działania obywatelskie. Dziękujemy!

  26 organizacji zostało zaproszonych do udziału

  w 2. etapie konkursu

  10 inicjatyw obywatelskich otrzymało wsparcie na łączną kwotę 110 523 zł

 • Otwarty konkurs grantowy

   
  Zapraszamy do zgłaszania inicjatyw obywatelskich
  w pierwszym otwartym konkursie Funduszu Obywatelskiego!
   
  Termin – 2 lutego 2018 r.

  Fundusz Obywatelski powstał po to, żeby umożliwić Polkom i Polakom przekazywanie darowizn i 1% podatku na niezależne inicjatywy obywatelskie. To właśnie one tworzą demokrację. W ramach otwartego konkursu część zebranych w Funduszu środków przekażemy na działania proponowane przez organizacje pozarządowe.

  Poszukujemy inicjatyw które:

  1. mieszczą się w co najmniej jednym z obszarów wspieranych przez Fundusz:

  • nowe formy edukacji obywatelskiej, w tym także działania adresowane do dorosłych w formie wszechnicowej, zwłaszcza na obszarach poza dużymi miastami;
  • działania związane z ochroną integralności i praworządnością działania instytucji publicznych - organizacji i niesformalizowanych inicjatyw strażniczych (watchdogs), mediów obywatelskich zajmujących się kontrolą obywatelską, dziennikarzy prowadzących pogłębione badania nieprawidłowości i sygnalistów (whistleblowers);
  • działania zmierzające do ochrony praw obywatelskich i wartości konstytucyjnych;
  • działania zmierzające do budowania porozumienia – mediacje w sprawach publicznych; merytoryczna debata publiczna, oparta na faktach, w której buduje się zaufanie oraz uwzględnia głosy mniejszościowe;
  • prowadzenie otwartych procesów konsultacji w ważnych sprawach publicznych;
  • przeciwdziałanie przemocy w życiu publicznym;
  • rozwijanie mechanizmów niezależnego finansowania działań obywatelskich.

  2. preferowane są inicjatywy angażujące obywateli, w tym społeczności lokalne;

   

  3. preferowane są inicjatywy, które korzystają również z innych zasobów (np. sal, wolontariuszy, lokalnie zebranych środków).

   

  4. zrealizowane będą najpóźniej do 15 grudnia 2018 r.

  Kto może zgłaszać się w konkursie?

  Do udziału w konkursie zapraszamy zarejestrowane w Polsce:

  • fundacje,
  • stowarzyszenia,
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.

   

  Fundusz wspierać będzie tylko te organizacje, których działalność zbieżna jest z ideą i celami Funduszu, i które kierują się wartościami zawartymi w Deklaracji VIII Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych Jedność w różnorodności z września 2017.

   

  Nie przewidujemy wspierania działań organizacji utworzonych przez partie polityczne.

  O jakie wsparcie można się ubiegać?

  Średnia wysokość grantu, który można uzyskać w ramach konkursu to 10 tys. zł.

   

  Wsparcie z Funduszu przeznaczyć będzie można na pokrycie wydatków niezbędnych dla realizacji proponowanej inicjatywy od momentu podpisania umowy, chyba, że w umowie przewidziano inaczej.

   

  Nie ma listy tzw. kosztów kwalifikowanych - przewidywane uzasadnione wydatki należy wpisać do budżetu inicjatywy we wniosku pełnym (ew. tzw. koszty administracyjne prosimy wpisywać w budżecie w części „Inne koszty”).

   

  Nie wymagamy również wkładu własnego.

   

  Na wsparcie działań w ramach konkursu przeznaczyliśmy łącznie 100 tys. zł.

  Jak wygląda proces zgłaszania i wyboru inicjatyw?

  Nabór wniosków w ramach konkursu jest dwuetapowy.

   

  W pierwszej kolejności zapraszamy organizacje do zgłaszania wniosków wstępnych.

  W tym celu prosimy o wypełnienie formularza wniosku wstępnego.

   

  Wypełniony wniosek wstępny należy przesłać na adres konkurs@funduszobywatelski.pl do 2 lutego 2018 r.

  Jedna organizacja może zgłosić tylko jeden wniosek.

   

  Wnioski wstępne zostaną przeanalizowane przez Radę Funduszu Obywatelskiego. Rada wybierze inicjatywy, które będą mogły wziąć udział w drugim etapie konkursu – tzn. przedstawić wniosek pełny.

   

  Informacja o decyzji Rady dot. przejścia wniosku do drugiego etapu i ewentualne zaproszenie do złożenia wniosku pełnego wraz z jego wzorem zostaną przekazane wnioskodawcom drogą mailową do 20 lutego 2018 r.

   

  Organizacje uczestniczące w drugim etapie konkursu będą miały 2 tygodnie na złożenie wniosku pełnego, który zostanie oceniony przez Radę. Na etapie oceny wniosku pełnego wnioskodawcy mogą zostać zaproszeni na spotkanie z przedstawicielami Funduszu i/lub poproszeni o wprowadzenie zmian lub uzupełnień do wniosku.

   

  Decyzja Rady dot. przyznania wsparcia podejmowana jest po przeprowadzeniu dyskusji nad wszystkimi wnioskami, które przeszły do drugiego etapu (decyzja Rady jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie). Po zaakceptowaniu jej przez Fundację dla Polski, która zarządza Funduszem Obywatelskim, decyzja Rady przekazana zostanie wnioskodawcom drogą mailową w marcu 2018 r.

   

  Informacje o przyznanym wsparciu będą publikowane na stronie Funduszu.

  Co po przyznaniu wsparcia?

  Umowę grantową ze strony Funduszu będzie podpisywać Fundacja dla Polski (jako podmiot zarządzający Funduszem). Przed podpisaniem umowy Fundacja może zwrócić się do wnioskodawcy o wprowadzenie zmian we wniosku sugerowanych przez Radę i/lub kopie dokumentów poświadczających dane i oświadczenia zawarte we wniosku.

   

  Wniosek jest częścią umowy dotyczącej udzielenia wsparcia przez Fundusz.

   

  Wsparcie przekazywane będzie przez Fundację po podpisaniu umowy, w terminach określonych w umowie.

   

  Realizacja umowy, działań i budżetu zawartych we wniosku podlegać będzie monitoringowi i ocenie Fundacji.

   

  Grantobiorca zobowiązany będzie do przedstawienia Fundacji sprawozdania z realizacji umowy, budżetu i przeprowadzonych działań. Wymogi dotyczące sprawozdawania zawarte będą w umowie.

  W razie pytań dot. konkursu prosimy o kontakt pod numerem

  tel. 22 542 58 80 w dni robocze w godzinach 10:00-14:00.

×
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. przez Fundację dla Polski (ul. Kłopotowskiego 6/61, 03-717 Warszawa) zarządzającą Funduszem Obywatelskim w celu wysyłania newsletter’a dot. działań Funduszu Obywatelskiego. Zgodę wrażam dobrowolnie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w bazie CRM zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. przez Fundację dla Polski (ul. Kłopotowskiego 6/61, 03-717 Warszawa) zarządzającą Funduszem Obywatelskim w celu przekazywania informacji o działalności Funduszu Obywatelskiego. Zgodę wrażam dobrowolnie.

Poinformowano mnie, że przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
×
POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY WWW.FUNDUSZOBYWATELSKI.PL 

Postanowienia ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa sposoby ochrony danych osobowych Użytkowników, korzystających z
strony internetowej znajdującej się pod adresem elektronicznym http://www.funduszobywatelski.pl, zwanej dalej „Stroną”. Polityka Prywatności opisuje, jakie informacje zbieramy, jak je chronimy, wykorzystujemy i
udostępniamy oraz jak można się z nami skontaktować. Brak akceptacji naszej Polityki Prywatności jest
równoznaczny z brakiem możliwości korzystania ze Strony.

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Fundacja dla Polski (dalej: Fundacja) z siedzibą w Warszawie przy ul. Ks. I. Kłopotowskiego 6/61, 03-717 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej i do rejestru przedsiębiorców prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000039342, nr NIP 526-17-44-363.

Wszelkie gromadzone przez nas dane są zbierane i wykorzystywane wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to
niezbędne do sprawnego zarządzania, prowadzenia i ulepszania Strony. Strona jest niekomercyjna - nie
sprzedajemy informacji na temat jej Użytkowników.
Prawa osób, których dane przetwarzamy
Wszystkim osobom, których dane przetwarzamy, przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Czyje dane przetwarzamy i na jakich zasadach
Fundusz Obywatelski można wspierać finansowo przekazując darowizny poprzez narzędzie wpłacam.ngo.pl za pośrednictwem systemu PayU do wpłat online. 
W przypadku darowizny przekazanej poprzez narzędzie wpłacam.ngo.pl za pośrednictwem systemu PayU prosimy o podanie w formularzu „Przekaż darowiznę na Fundusz” imienia i nazwiska, kwoty darowizny, adresu e-mail, który jest niezbędny do technicznej obsługi płatności oraz adresu zamieszkania. Jest to niezbędne do realizacji umowy oraz wypełnienia ciążących na Fundacji obowiązków prawnych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania darowizny. Adres e-mail służy nam również – na podstawie uzasadnionego interesu – do wysłania potwierdzenia wykonania przelewu i podziękowania za wsparcie. Jeśli nie życzysz sobie podziękowań, wyślij swój sprzeciw na adres: j.brykczynska@fdp.org.pl.
Dane osób wspierających nas darowiznami przetwarzamy przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym w systemie informatycznym odnotowaliśmy ostatnią interakcję z daną osobą (np. otrzymaliśmy darowiznę, odnotowaliśmy rezygnację z udziału w organizowanym przez nas wydarzeniu wymagającym rejestracji).

Polityka cookies i podobne technologie (Strikingly, Mixpanel)
Podczas przeglądania Strony przez użytkownika, automatycznie pozyskiwane są informacje takie jak: adres IP,
typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, nazwa domeny, z której Użytkownik wchodzi na naszą Stronę oraz
żądanie strony (pliki cookies, określane także jako ciasteczka). Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe
wysyłane przez Stronę odwiedzanym do urządzenia Użytkownika. Służą one do tworzenia statystyk odwiedzin
Strony, diagnozowania i zapobiegania problemom związanym z adresami IP kontrolowanymi przez konkretnego
dostawcę usług oraz pomagają poprawiać nasze usługi. Informacje te nie są kojarzone z danymi osobowymi
przekazywanymi podczas korzystania z formularza „Przekaż darowiznę na Fundusz”. Pomagają nam sprawnie administrować Stroną, zapewnić jej wysoką jakoś merytoryczną, analizować, czy struktura strony nie zawiera błędów.
Strona została zbudowana w platformie Strikingly i jest zgodna z RODO: Strikingly's GDPR Compliance Statement. Platforma Strikingly korzysta z usługi Mixpanel przeznaczonej do analizy stron www. Informacje generowane przez plik cookie dotyczące korzystania ze Strony (w tym adres IP) są przesyłane i przechowywane przez firmę Mixpanel na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Mixpanel wykorzystuje te informacje w celu świadczenia usług związanych z działaniem Strony i jego wykorzystywaniem.
Mixpanel może przekazywać te informacje osobom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo, lub gdy takie
osoby trzecie przetwarzają informacje w imieniu Mixpanel.
Użytkownik może zmodyfikować ustawienia cookies (w tym odmówić korzystania z plików tego rodzaju)
wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak wówczas, nie będzie mógł korzystać z pełnej
funkcjonalności Strony. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania cookies przez Stronę.
Użytkownik, poprzez korzystanie ze Strony, wyraża zgodę na przetwarzanie danych przez firmę Mixpanel w sposób i celach określonych powyżej.
Strikingly używa funkcji Web Beacon, obrazów i skryptów, które pomagają lepiej zarządzać treścią Strony.
Strikingly wykorzystuje także pliki Flash do gromadzenia i przechowywania informacji. Pliki cookie Flash różnią
się od plików cookie, pod względem ilości, rodzaju i sposobu przechowywania danych.
Gromadzone w ten sposób informacje nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi przekazywanymi
przez użytkowników w formularzu „Przekaż darowiznę na Fundusz”.

Zakres i zmiana Polityki Prywatności Strony
Zasady ochrony prywatności przedstawione w tej Polityce Prywatności dotyczą jedynie Strony znajdującej się w domenie http://www.funduszobywatelski.pl. Nasza Witryna zawiera łącza do innych stron internetowych, których praktyki dotyczące prywatności mogą być inne. Jeśli przesyłasz dane osobowe do którejkolwiek z tych witryn (w tym wplacam.ngo.pl i PayU), Twoje dane są regulowane przez ich politykę prywatności. Zachęcamy do uważnego zapoznania się z polityką prywatności każdej odwiedzanej strony internetowej.
Zastrzegamy sobie ponadto prawo do zmiany powyższej Polityki Prywatności w dowolnym terminie poprzez opublikowanie jej nowej wersji na Stronie. Korzystanie przez użytkownika ze Strony po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne jest z wyrażeniem dla nich zrozumienia i akceptacji.

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje w ostatniej wersji od dnia 19 czerwca 2018 r.

Kontakt i dodatkowe informacje
W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt na adres:
j.brykczynska@fdp.org.pl. Wszelkie dane, które Użytkownicy naszej Strony przekażą kontaktując się z nami, zostaną wykorzystane w celu udzielenia ewentualnej odpowiedzi.