• Rozmowa mimo różnic
   
  Konkurs dotacyjny
   

   
  Poszukujemy inicjatyw, które stwarzają przestrzeń i rozwijają kompetencje do rozmowy mimo różnic. Zgłoś swój pomysł w naszym konkursie!
   
  Termin – 26 września 2019 r. do godz. 14:00

  W Polsce niebezpiecznie narasta poziom konfliktu. Brutalizują się jego formy. Konflikt dotyka rodzin, lokalnych społeczności, kraju. Coraz częściej brakuje nam cierpliwości do siebie nawzajem. Coraz częściej potrafimy raczej wskazać tych, z którymi się nie zgadzamy, a ich lista się wydłuża, niż tych, z którymi coś nas łączy.

   

  Konflikt ma wielu zewnętrznych i wewnętrznych interesariuszy. Są potężni, ale to nie znaczy, że powinniśmy się poddać i zaniechać poszukiwania mechanizmów zapobiegania im.

   

  Podstawowym instrumentem, jakim możemy się posłużyć w tych wysiłkach jest zdolność do komunikowania się, a zatem słuchania się i mówienia do siebie pomimo różnic. Musimy szukać skutecznych sposobów takiej komunikacji ponad podziałami i wspierać te, które okazują się skuteczne. Może to niewiele w stosunku do potężnych sił, które wpychają nas w obszar konfliktu, ale nie stać nas na to, żeby tego nie próbować.

   

  W ramach ograniczonych środków, jakimi dysponuje Fundusz Obywatelski, chcemy wspierać właśnie takie działania.

  Dlatego w tym konkursie szukamy inicjatyw, które:

  • dążą do budowania w Polsce kultury dialogu;
  • tworzą bezpieczne warunki, okazje, sposoby do słuchania się (i słyszenia), do rozmowy, która daje szansę na zrozumienie (a czasem nawet porozumienie) pomiędzy grupami, które pozostają w separacji a czasem wręcz konflikcie.
  • angażują ludzi o przeciwstawnych poglądach we wspólną rozmowę o ważnych sprawach publicznych
  • pomagają przekłuwać bańki informacyjne, zmuszają do wyjścia poza komfortowy obszar, w którym otaczają nas myślący tak samo jak my.

  Wspierać będziemy dwa rodzaje inicjatyw dotyczących „rozmowy mimo różnic” – takie, które proponują zupełnie nowe rozwiązania (ścieżka 1.) lub takie, których skuteczność została sprawdzona i warto byłoby zwiększyć skalę ich oddziaływania (ścieżka 2.).

  Ścieżka 1. Nowe metody i modele

  W ramach ścieżki pierwszej wspierać będziemy nowatorskie w skali Polski inicjatywy, które:

  • poszukują nowych form i miejsc spotkania i rozmowy osób o przeciwstawnych poglądach. Nie chodzi tu o jednorazowe wydarzenia, ale raczej tworzenie przestrzeni (niekoniecznie w sensie fizycznym) lub mechanizmów, dzięki którym rozmowa pomimo różnic, oparta na wzajemnym szacunku mogłaby stać się elementem budowania i działania wspólnoty;
  • w przyszłości mogą stanowić rodzaj modelu, dającego szansę na osiągniecie większej skali/zasięgu (do wykorzystania w innych miejscach czy środowiskach), i będącego inspiracją dla innych;
  • angażują w rozmowę środowiska, które w innym wypadku nie miałyby szansy lub chęci ze sobą porozmawiać.

  Ścieżka 2. Rozwijamy to, co działa

  W ramach ścieżki drugiej wspierać będziemy inicjatywy wnioskodawców, którzy w swojej pracy wykorzystują sprawdzone modele spotkania i rozmowy osób o różnych poglądach i przedstawią przekonujące dowody, że dana metoda działa* i którzy chcą zwiększyć skalę swoich działań na rzecz rozmowy mimo różnic.

  Wsparcie z Funduszu Obywatelskiego przeznaczyć będzie można na:

  • zwiększenie skali swoich działań poprzez dotarcie ze swoją metodą do nowych miejsc czy środowisk;

  LUB

  • zwiększenie potencjału wnioskodawcy do działania na szerszą skalę (wsparcie instytucjonalne pozwalające na wypracowanie i wprowadzenie stabilnego mechanizmu, który pozwoli zwiększyć skalę oddziaływania).
  *Rzeczywiście doprowadza do spotkania ludzi różniących się światopoglądowo i daje doświadczenie dobrej rozmowy o rzeczach, w których się różnią; pozwala zrozumieć różne punkty widzenia, pomaga mimo różnic budować wspólnotę opartą o szacunek.

  W ramach obu ścieżek docenimy nawiązanie partnerstw z innymi organizacjami, w tym z organizacjami sieciowymi. Liczymy na to, że uda nam się dofinansować zarówno inicjatywy docierające do małych, jak i większych miejscowości.

   

  Ze względu na ograniczoną pulę pieniędzy, którą dysponujemy i wysokość grantów, zależy nam na tym, by wsparte przez nas inicjatywy nie były zbyt mocno rozciągnięte w czasie. Zakładamy, że poza uzasadnionymi wyjątkami nie powinny trwać dłużej niż 6 miesięcy i mogą być realizowane w dowolnym czasie od 1 stycznia do 30 listopada 2020 r.

   

  Zachęcamy także do zapoznania się z przykładowymi inicjatywami dotyczącymi podobnych tematów, wspartymi przez Fundusz w ubiegłym roku:

  Kto może zgłaszać się w konkursie?

  Do udziału w konkursie zapraszamy zarejestrowane w Polsce organizacje społeczne (pozarządowe), organizacje kościelne i wyznaniowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, których działalność zbieżna jest z ideą i celami Funduszu, i które kierują się wartościami zawartymi w Deklaracji VIII Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych - Jedność w różnorodności z września 2017 r.

   

  Nie przewidujemy wspierania działań partii politycznych i organizacji przez nie utworzonych.

  O jakie wsparcie można się ubiegać?

  Na wsparcie działań zgłoszonych w obu ścieżkach przeznaczono łącznie 200 000 zł. Przewidujemy przyznanie ok. 4-5 dotacji. Fundusz Obywatelski rezerwuje sobie możliwość zwiększenia puli środków przeznaczonych na wsparcie, w razie dużej liczby ciekawych zgłoszeń.

   

  W ramach ścieżki 1. ubiegać się można o wsparcie w maksymalnej wysokości 30 000 zł.

   

  W ramach ścieżki 2. ubiegać się można o wsparcie w maksymalnej wysokości 60 000 zł.

   

  Dotację z Funduszu można przeznaczyć na pokrycie wydatków niezbędnych dla realizacji proponowanej inicjatywy od momentu podpisania umowy, chyba, że niezbędne okaże się inne rozwiązanie, a obydwie strony umowy się na to zgodzą.

   

  Nie ma listy tzw. kosztów kwalifikowanych - przewidywane uzasadnione wydatki prosimy wpisać do budżetu inicjatywy we wniosku pełnym (ew. tzw. koszty administracyjne można wpisywać w budżecie w części „Pozostałe koszty”).

   

  Docenimy wkład własny wskazujący na zdolność do zorganizowania dodatkowych zasobów na rzecz inicjatywy, ale nie jest to warunek konieczny ubiegania się o wsparcie w konkursie.

  Jak wygląda proces zgłaszania i wyboru inicjatyw?

  Nabór wniosków w ramach konkursu jest dwuetapowy.

   

  I etap konkursu

   

  W pierwszej kolejności zapraszamy organizacje do zgłaszania wniosków wstępnych w systemie Witkac (sprawdź, jak założyć konto).

   

  Prosimy o wypełnienie odpowiedniego dla danej ścieżki formularza wniosku wstępnego, który dostępny jest na stronie: https://www.witkac.pl/#contest/view?id=10558.

   

  Wypełnioną elektroniczną wersję wniosku wstępnego należy złożyć (zarejestrować i uzyskać potwierdzenie rejestracji) w systemie Witkac do 26 września 2019 r. do godz. 14:00.

   

  Nie wymagamy wersji papierowej wniosku.

   

  Wnioski złożone w innej formie nie będą rozpatrywane. Jeśli wnioskodawca złoży w systemie Witkac kilka wniosków o tym samym tytule, oceniana będzie najpóźniej zarejestrowana wersja.

   

  Jedna organizacja może zgłosić tylko jeden wniosek.

   

  Wnioski wstępne zostaną przeanalizowane przez powołaną dla konkursu Komisję Oceniającą. Komisja wybierze inicjatywy, które będą mogły wziąć udział w drugim etapie konkursu. Informacje dot. wyników pierwszego etapu przekazane zostaną wnioskodawcom drogą mailową do końca października 2019 r.

   

  UWAGA! W ZWIĄZKU Z DUŻĄ LICZBĄ WNIOSKÓW, O WYNIKACH PIERWSZEGO ETAPU POINFORMUJEMY W OKOLICACH POŁOWY LISTOPADA.

   

  II etap konkursu

   

  Organizacje uczestniczące w drugim etapie konkursu będą miały 3 tygodnie na złożenie wniosku pełnego, który zostanie oceniony przez Komisję. Na etapie oceny wniosku pełnego wnioskodawcy mogą zostać zaproszeni na spotkanie lub rozmowę z przedstawicielami Komisji lub Fundacji dla Polski lub poproszeni o wprowadzenie zmian lub uzupełnień do wniosku.

   

  Decyzja Komisji Oceniającej dotycząca przyznania wsparcia podjęta zostanie po przeprowadzeniu dyskusji nad przygotowanymi w drugim etapie wnioskami pełnymi (decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie). Po zaakceptowaniu jej przez Fundację dla Polski, która zarządza Funduszem Obywatelskim, decyzja Komisji przekazana zostanie wnioskodawcom drogą mailową na przełomie listopada/grudnia.

   

  Informacje o przyznanym wsparciu będą publikowane na stronie Funduszu - www.funduszobywatelski.pl.

  Co po przyznaniu wsparcia?

  Umowę dotacyjną ze strony Funduszu będzie podpisywać Fundacja dla Polski (jako podmiot zarządzający Funduszem). Przed podpisaniem umowy Fundacja może zwrócić się do wnioskodawcy o wprowadzenie zmian we wniosku sugerowanych przez Komisję Oceniającą lub kopie dokumentów poświadczających dane i oświadczenia zawarte we wniosku.

   

  Wniosek jest częścią umowy dotyczącej udzielenia wsparcia przez Fundusz.

   

  Wsparcie przekazywane będzie przez Fundację po podpisaniu umowy, w terminach określonych w umowie.

   

  Realizacja umowy, działań i budżetu zawartych we wniosku podlegać będzie monitoringowi i ocenie Fundacji.

  Wnioskodawca zobowiązany będzie do przedstawienia Fundacji sprawozdania z realizacji umowy, budżetu i przeprowadzonych działań. Wymogi dotyczące sprawozdawania zawarte będą w umowie.

   

  W razie pytań dot. konkursu prosimy o kontakt z Julią Brykczyńską pod numerem tel. 503 905 605 w dni robocze w godzinach 10:00-14:00.

 • *****

  Konkurs grantowy

  pod honorowym patronatem

  Rzecznika Praw Obywatelskich

  ze środków Nagrody Rafto

   

  W konkursie złożono 121 wniosków. Dziękujemy!

  Wyniki konkursu znajdziesz tutaj

   
  Zapraszamy do zgłaszania inicjatyw obywatelskich w konkursie grantowym Funduszu Obywatelskiego finansowanym ze środków norweskiej Nagrody Rafto!
   
  Termin – 31 stycznia 2019 r. do godz. 14:00

  Fundusz Obywatelski ma przyjemność poinformować, że finansowa część nagrody imienia profesora Thorolfa Rafto przyznana w 2018 r. Rzecznikowi Praw Obywatelskich, dr. Adamowi Bodnarowi, i Biuru RPO za walkę o prawa człowieka i niezależne sądownictwo w Polsce, została przekazana przez norweską Fundację Rafto zgodnie z życzeniem laureatów Funduszowi Obywatelskiemu. Więcej o nagrodzie tutaj.

   

  Jej łączna wartość to 83 tys. zł, które w całości przeznaczone zostaną na wsparcie inicjatyw obywatelskich w ramach niniejszego konkursu!

  W ramach konkursu grantowego ze środków Nagrody Rafto poszukujemy inicjatyw, które:

  1. mieszczą się w jednym z dwóch obszarów tematycznych:

   • działania na rzecz niezależności sądownictwa w Polsce,
   • działania na rzecz praw kobiet i/lub mniejszości seksualnych i/lub migrantów w Polsce,

   2. zrealizowane będą najpóźniej do 30 listopada 2019 r.

    

   Preferowane będą inicjatywy pochodzące z miast i gmin poniżej 100 tys. mieszkańców, które angażują ludzi do korzystania ze swoich praw i działania na rzecz wspólnych spraw.

   Kto może zgłaszać się w konkursie?

   Do udziału w konkursie zapraszamy zarejestrowane w Polsce:

   • fundacje,
   • stowarzyszenia,
   • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.

   Fundusz wspierać będzie tylko te organizacje, których działalność zbieżna jest z ideą i celami Funduszu, i które kierują się wartościami zawartymi w Deklaracji VIII Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych Jedność w różnorodności z września 2017.

    

   Nie przewidujemy wspierania działań organizacji utworzonych przez partie polityczne.

   O jakie wsparcie można się ubiegać?

   Na wsparcie działań w ramach konkursu przeznaczono całość środków z Nagrody Rafto (83 tys. zł).

    

   W ramach konkursu można ubiegać się o granty w wysokości od 3000 do 7000 zł.

    

   Wsparcie z Funduszu przeznaczyć będzie można na pokrycie wydatków niezbędnych dla realizacji proponowanej inicjatywy od momentu podpisania umowy, chyba, że w umowie przewidziano inaczej.

    

   Nie ma listy tzw. kosztów kwalifikowanych - przewidywane uzasadnione wydatki prosimy wpisać do budżetu inicjatywy we wniosku (ew. tzw. koszty administracyjne można wpisywać w budżecie w części „Pozostałe koszty”).

    

   Docenimy wkład własny wskazujący na zdolność do zorganizowania dodatkowych zasobów na rzecz inicjatywy, ale nie jest to warunek konieczny ubiegania się o wsparcie w konkursie.

    

   W przypadku, gdy liczba wniosków rekomendowanych do wsparcia przez Komisję konkursową przewyższy kwotę Nagrody Rafto, zarząd Fundacji dla Polski może podjąć decyzję o zwiększeniu puli środków na granty o środki z Funduszu Obywatelskiego.

   Jak wygląda proces zgłaszania i wyboru inicjatyw?

   Zapraszamy organizacje do zgłaszania wniosków w systemie Witkac (sprawdź, jak założyć konto).

    

   Formularz wniosku Funduszu Obywatelskiego (Fundacji dla Polski) po zalogowaniu dostępny jest na stronie: https://www.witkac.pl/public/#/Contest/View/8770

    

   Wypełnioną elektroniczną wersję wniosku należy złożyć (zarejestrować i uzyskać potwierdzenie rejestracji) w systemie Witkac do 31 stycznia 2019 r. do godziny 14:00.

   Nie wymagamy wersji papierowej wniosku.

    

   Wnioski złożone w innej formie nie będą rozpatrywane. Jeśli wnioskodawca złoży w systemie Witkac kilka wniosków o tym samym tytule, oceniana będzie najpóźniej zarejestrowana wersja.

    

   Jedna organizacja może zgłosić tylko jeden wniosek.

   Wnioski zostaną przeanalizowane przez Komisję konkursową składającą się z przedstawicieli/-ek Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Rady Funduszu Obywatelskiego i Fundacji dla Polski. Na etapie oceny wniosku wnioskodawcy mogą zostać zaproszeni na spotkanie lub rozmowę z przedstawicielami Komisji konkursowej i/lub poproszeni o wprowadzenie zmian lub uzupełnień do wniosku.

    

   Decyzja Komisji konkursowej dotycząca przyznania wsparcia podejmowana jest po przeprowadzeniu dyskusji nad wszystkimi złożonymi wnioskami (decyzja Komisji konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie). Po zaakceptowaniu jej przez Fundację dla Polski, która zarządza Funduszem Obywatelskim, decyzja Komisji konkursowej przekazana zostanie wnioskodawcom drogą mailową w lutym 2019 r.

    

   Informacje o przyznanym wsparciu będą publikowane na stronie Funduszu.

   Co po przyznaniu wsparcia?

   Umowę grantową ze strony Funduszu będzie podpisywać Fundacja dla Polski (jako podmiot zarządzający Funduszem). Przed podpisaniem umowy Fundacja może zwrócić się do wnioskodawcy o wprowadzenie zmian we wniosku sugerowanych przez Komisję konkursową i/lub kopie dokumentów poświadczających dane i oświadczenia zawarte we wniosku.

    

   Wniosek jest częścią umowy dotyczącej udzielenia wsparcia przez Fundusz.

    

   Wsparcie przekazywane będzie przez Fundację po podpisaniu umowy, w terminach określonych w umowie.

    

   Realizacja umowy, działań i budżetu zawartych we wniosku podlegać będzie monitoringowi i ocenie Fundacji.

    

   Grantobiorca zobowiązany będzie do przedstawienia Fundacji sprawozdania z realizacji umowy, budżetu i przeprowadzonych działań. Wymogi dotyczące sprawozdawania zawarte będą w umowie.

   W razie pytań dot. konkursu prosimy o kontakt z Julią Brykczyńską pod numerem tel. 503 905 605 w dni robocze w godzinach 10:00-14:00.

  1.  
   Szybkie granty (edycja 2018)

   Zakończyliśmy stały nabór wniosków na niezależne, pilne do realizacji inicjatywy obywatelskie

   Szybkie granty z założenia są niewielkie (do 3000 zł) i wspierają działania obywatelskie tworzone w reakcji na bieżące wydarzenia.

   Jeśli Wasza inicjatywa:

   1. odpowiada na bieżącą sytuację w co najmniej jednym z 4 obszarów:

    • ochrona integralności i praworządności działania instytucji publicznych,

    • ochrona praw obywatelskich i wartości konstytucyjnych,

    • prowadzenie otwartych procesów konsultacji w ważnych sprawach publicznych;

    • przeciwdziałanie przemocy w życiu publicznym.

     

   2. podejmowana jest w sytuacji, gdy w interes publiczny wymaga pilnej reakcji obywateli;

     

   3. wspiera zaangażowanie obywateli w sprawy publiczne;

      

   4. zrealizowana będzie do 3 miesięcy od podpisania umowy;

   zgłoś się do Funduszu Obywatelskiego!

    

   Preferowane będą inicjatywy podejmowane w sytuacji, gdy interes publiczny wymaga natychmiastowej reakcji obywateli, a realizacja inicjatywy musi rozpocząć się nie później niż 4 tygodnie od dnia złożenia wniosku. W takim przypadku przewidujemy możliwość szybkiego rozpatrzenia wniosku. Prosimy jednak o uzasadnienie pilności sprawy i wyjaśnienie, na jaką nieprzewidywaną wcześniej sytuację odpowiada inicjatywa.

   Kto może ubiegać się o szybki grant?

    

   Do zgłaszania inicjatyw zapraszamy zarejestrowane w Polsce:

   • fundacje,
   • stowarzyszenia,
   • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.

    

   Fundusz wspierać będzie tylko te organizacje, których działalność zbieżna jest z ideą i celami Funduszu, i które kierują się wartościami zawartymi w Deklaracji VIII Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych Jedność w różnorodności z września 2017 (http://ofip.eu/aktualnosci/podpisz-deklaracje-jednosc-roznorodnosci/).

    

   Nie przewidujemy wspierania działań organizacji utworzonych przez partie polityczne.

   O jakie wsparcie można się ubiegać?

    

   W ramach szybkich grantów przekazujemy wsparcie w wysokości do 3000 zł.

    

   Szybki grant przeznaczyć można na pokrycie wydatków niezbędnych dla realizacji proponowanej inicjatywy od momentu podpisania umowy, chyba, że w umowie przewidziano inaczej.

    

   Nie ma listy tzw. kosztów kwalifikowanych - przewidywane uzasadnione wydatki należy wpisać do budżetu inicjatywy we wniosku.

    

   Nie wymagamy wkładu własnego.

    

   Miesięcznie przewidujemy wsparcie od jednej do kilku inicjatyw na łączną kwotę ok. 3000 zł.

   Jak wygląda proces zgłaszania i wyboru inicjatyw?

    

   UWAGA! 19 GRUDNIA 2018 R. NABÓR WNIOSKÓW ZOSTAŁ ZAMKNIĘTY. PROSIMY WYPATRYWAĆ KOLEJNEJ EDYCJI SZYBKICH GRANTÓW JUŻ W 2019 R.

    

   Wnioski w ramach szybkich grantów można zgłaszać na bieżąco przez cały rok.

    

   Jedna organizacja może zgłosić 1 wniosek w miesiącu i nie więcej niż 4 wnioski w ciągu 12 miesięcy.

    

   Wnioski analizowane są przez Radę Funduszu Obywatelskiego raz w miesiącu, pod koniec miesiąca.

   Na uzasadnioną prośbę wnioskodawcy Przewodniczący/a Rady może zdecydować o szybkim rozpatrzeniu wniosku.

    

   Na etapie oceny wniosku wnioskodawcy mogą zostać zaproszeni na spotkanie lub rozmowę telefoniczną z przedstawicielami Funduszu i/lub poproszeni o wprowadzenie zmian lub uzupełnień do wniosku.

    

   Decyzja Rady dot. przyznania wsparcia podejmowana jest po przeprowadzeniu dyskusji nad wnioskiem/wnioskami (decyzja Rady jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie). Po zaakceptowaniu jej przez Fundację dla Polski, która zarządza Funduszem Obywatelskim, decyzja Rady przekazana zostanie wnioskodawcom drogą mailową.

    

   Informacje o przyznanym wsparciu publikowane będą na stronie Funduszu (www.funduszobywatelski.pl).

   Co po przyznaniu wsparcia?

    

   Umowę grantową ze strony Funduszu będzie podpisywać Fundacja dla Polski (jako podmiot zarządzający Funduszem). Przed podpisaniem umowy Fundacja może zwrócić się do wnioskodawcy o wprowadzenie zmian we wniosku sugerowanych przez Radę i/lub kopie dokumentów poświadczających dane i oświadczenia zawarte we wniosku.

    

   Wniosek jest częścią umowy dotyczącej udzielenia wsparcia przez Fundusz.

    

   Wsparcie przekazywane będzie przez Fundację po podpisaniu umowy, w terminach określonych w umowie.

    

   Realizacja umowy, działań i budżetu zawartych we wniosku podlegać będzie monitoringowi i ocenie Fundacji.

    

   Grantobiorca zobowiązany będzie do przedstawienia Fundacji sprawozdania z realizacji umowy, budżetu i przeprowadzonych działań. Wymogi dotyczące sprawozdawania zawarte będą w umowie.

   W razie pytań dot. konkursu prosimy o kontakt z Julią Brykczyńską pod numerem tel. 503 905 605 w dni robocze w godzinach 10:00-14:00.

  2. Pierwsza edycja konkursu grantowego (wiosna 2018)

   Aż 128 organizacji z całej Polski przesłało nam swoje pomysły na działania obywatelskie. Dziękujemy!

   26 organizacji zostało zaproszonych do udziału

   w 2. etapie konkursu

   10 inicjatyw obywatelskich otrzymało wsparcie na łączną kwotę 110 523 zł

  3. Otwarty konkurs grantowy (edycja 2018)

    
   Zapraszamy do zgłaszania inicjatyw obywatelskich
   w pierwszym otwartym konkursie Funduszu Obywatelskiego!
    
   Termin – 2 lutego 2018 r.

   Fundusz Obywatelski powstał po to, żeby umożliwić Polkom i Polakom przekazywanie darowizn i 1% podatku na niezależne inicjatywy obywatelskie. To właśnie one tworzą demokrację. W ramach otwartego konkursu część zebranych w Funduszu środków przekażemy na działania proponowane przez organizacje pozarządowe.

   Poszukujemy inicjatyw które:

   1. mieszczą się w co najmniej jednym z obszarów wspieranych przez Fundusz:

   • nowe formy edukacji obywatelskiej, w tym także działania adresowane do dorosłych w formie wszechnicowej, zwłaszcza na obszarach poza dużymi miastami;
   • działania związane z ochroną integralności i praworządnością działania instytucji publicznych - organizacji i niesformalizowanych inicjatyw strażniczych (watchdogs), mediów obywatelskich zajmujących się kontrolą obywatelską, dziennikarzy prowadzących pogłębione badania nieprawidłowości i sygnalistów (whistleblowers);
   • działania zmierzające do ochrony praw obywatelskich i wartości konstytucyjnych;
   • działania zmierzające do budowania porozumienia – mediacje w sprawach publicznych; merytoryczna debata publiczna, oparta na faktach, w której buduje się zaufanie oraz uwzględnia głosy mniejszościowe;
   • prowadzenie otwartych procesów konsultacji w ważnych sprawach publicznych;
   • przeciwdziałanie przemocy w życiu publicznym;
   • rozwijanie mechanizmów niezależnego finansowania działań obywatelskich.

   2. preferowane są inicjatywy angażujące obywateli, w tym społeczności lokalne;

    

   3. preferowane są inicjatywy, które korzystają również z innych zasobów (np. sal, wolontariuszy, lokalnie zebranych środków).

    

   4. zrealizowane będą najpóźniej do 15 grudnia 2018 r.

   Kto może zgłaszać się w konkursie?

   Do udziału w konkursie zapraszamy zarejestrowane w Polsce:

   • fundacje,
   • stowarzyszenia,
   • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.

    

   Fundusz wspierać będzie tylko te organizacje, których działalność zbieżna jest z ideą i celami Funduszu, i które kierują się wartościami zawartymi w Deklaracji VIII Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych Jedność w różnorodności z września 2017.

    

   Nie przewidujemy wspierania działań organizacji utworzonych przez partie polityczne.

   O jakie wsparcie można się ubiegać?

   Średnia wysokość grantu, który można uzyskać w ramach konkursu to 10 tys. zł.

    

   Wsparcie z Funduszu przeznaczyć będzie można na pokrycie wydatków niezbędnych dla realizacji proponowanej inicjatywy od momentu podpisania umowy, chyba, że w umowie przewidziano inaczej.

    

   Nie ma listy tzw. kosztów kwalifikowanych - przewidywane uzasadnione wydatki należy wpisać do budżetu inicjatywy we wniosku pełnym (ew. tzw. koszty administracyjne prosimy wpisywać w budżecie w części „Inne koszty”).

    

   Nie wymagamy również wkładu własnego.

    

   Na wsparcie działań w ramach konkursu przeznaczyliśmy łącznie 100 tys. zł.

   Jak wygląda proces zgłaszania i wyboru inicjatyw?

   Nabór wniosków w ramach konkursu jest dwuetapowy.

    

   W pierwszej kolejności zapraszamy organizacje do zgłaszania wniosków wstępnych.

   W tym celu prosimy o wypełnienie formularza wniosku wstępnego.

    

   Wypełniony wniosek wstępny należy przesłać do 2 lutego 2018 r.

   Jedna organizacja może zgłosić tylko jeden wniosek.

    

   Wnioski wstępne zostaną przeanalizowane przez Radę Funduszu Obywatelskiego. Rada wybierze inicjatywy, które będą mogły wziąć udział w drugim etapie konkursu – tzn. przedstawić wniosek pełny.

    

   Informacja o decyzji Rady dot. przejścia wniosku do drugiego etapu i ewentualne zaproszenie do złożenia wniosku pełnego wraz z jego wzorem zostaną przekazane wnioskodawcom drogą mailową do 20 lutego 2018 r.

    

   Organizacje uczestniczące w drugim etapie konkursu będą miały 2 tygodnie na złożenie wniosku pełnego, który zostanie oceniony przez Radę. Na etapie oceny wniosku pełnego wnioskodawcy mogą zostać zaproszeni na spotkanie z przedstawicielami Funduszu i/lub poproszeni o wprowadzenie zmian lub uzupełnień do wniosku.

    

   Decyzja Rady dot. przyznania wsparcia podejmowana jest po przeprowadzeniu dyskusji nad wszystkimi wnioskami, które przeszły do drugiego etapu (decyzja Rady jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie). Po zaakceptowaniu jej przez Fundację dla Polski, która zarządza Funduszem Obywatelskim, decyzja Rady przekazana zostanie wnioskodawcom drogą mailową w marcu 2018 r.

    

   Informacje o przyznanym wsparciu będą publikowane na stronie Funduszu.

   Co po przyznaniu wsparcia?

   Umowę grantową ze strony Funduszu będzie podpisywać Fundacja dla Polski (jako podmiot zarządzający Funduszem). Przed podpisaniem umowy Fundacja może zwrócić się do wnioskodawcy o wprowadzenie zmian we wniosku sugerowanych przez Radę i/lub kopie dokumentów poświadczających dane i oświadczenia zawarte we wniosku.

    

   Wniosek jest częścią umowy dotyczącej udzielenia wsparcia przez Fundusz.

    

   Wsparcie przekazywane będzie przez Fundację po podpisaniu umowy, w terminach określonych w umowie.

    

   Realizacja umowy, działań i budżetu zawartych we wniosku podlegać będzie monitoringowi i ocenie Fundacji.

    

   Grantobiorca zobowiązany będzie do przedstawienia Fundacji sprawozdania z realizacji umowy, budżetu i przeprowadzonych działań. Wymogi dotyczące sprawozdawania zawarte będą w umowie.

  ×
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. przez Fundację dla Polski (ul. Kłopotowskiego 6/61, 03-717 Warszawa) zarządzającą Funduszem Obywatelskim w celu wysyłania newsletter’a dot. działań Funduszu Obywatelskiego. Zgodę wrażam dobrowolnie.
  
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w bazie CRM zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. przez Fundację dla Polski (ul. Kłopotowskiego 6/61, 03-717 Warszawa) zarządzającą Funduszem Obywatelskim w celu przekazywania informacji o działalności Funduszu Obywatelskiego. Zgodę wrażam dobrowolnie.
  
  Poinformowano mnie, że przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  ×
  POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY WWW.FUNDUSZOBYWATELSKI.PL 
   
  Postanowienia ogólne 
  Niniejsza Polityka Prywatności określa sposoby ochrony danych osobowych Użytkowników, korzystających z strony internetowej znajdującej się pod adresem elektronicznym http://www.funduszobywatelski.pl, zwanej dalej „Stroną”. Polityka Prywatności opisuje, jakie informacje zbieramy, jak je chronimy, wykorzystujemy i udostępniamy oraz jak można się z nami skontaktować. Brak akceptacji naszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania ze Strony. 
  
  Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Fundacja dla Polski (dalej: Fundacja) z siedzibą w Warszawie przy ul. Szpitalna 5/3, 00-031 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej i do rejestru przedsiębiorców prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000039342, nr NIP 526-17-44-363. 
  Polityka prywatności Fundacji dla Polski znajduje się na stronie http://fdp.org.pl/polityka-prywatnosci.
  
  Wszelkie gromadzone przez nas dane są zbierane i wykorzystywane wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do sprawnego zarządzania, prowadzenia i ulepszania Strony. Strona jest niekomercyjna - nie sprzedajemy informacji na temat jej Użytkowników. 
  
  Prawa osób, których dane przetwarzamy 
  Wszystkim osobom, których dane przetwarzamy, przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
  
  Czyje dane przetwarzamy i na jakich zasadach 
  
  Dane darczyńców
  Fundusz Obywatelski można wspierać finansowo przekazując darowizny poprzez narzędzie wpłacam.ngo.pl za pośrednictwem systemu PayU do wpłat online. 
  W przypadku darowizny przekazanej poprzez narzędzie wpłacam.ngo.pl za pośrednictwem systemu PayU prosimy o podanie w formularzu „Przekaż darowiznę na Fundusz” imienia i nazwiska, kwoty darowizny, adresu e-mail, który jest niezbędny do technicznej obsługi płatności oraz adresu zamieszkania. Jest to niezbędne do realizacji umowy oraz wypełnienia ciążących na Fundacji obowiązków prawnych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania darowizny. Adres e-mail służy nam również – na podstawie uzasadnionego interesu – do wysłania potwierdzenia wykonania przelewu i podziękowania za wsparcie. Jeśli nie życzysz sobie podziękowań, wyślij swój sprzeciw na adres: informacja@fdp.org.pl. 
  
  Dane osób wspierających nas darowiznami przetwarzamy w systemie CiviCRM przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym w systemie informatycznym odnotowaliśmy ostatnią interakcję z daną osobą (np. otrzymaliśmy darowiznę, odnotowaliśmy rezygnację z udziału w organizowanym przez nas wydarzeniu wymagającym rejestracji). 
  
  Dane subskrybentów newslettera 
  Dane subskrybentów newslettera - osób, które zapisały się przez link zamieszczony na stronie www.funduszobywatelski.pl, przetwarzamy w systemie CiviCRM. Przetwarzamy następujące dane: imię, nazwisko, kod pocztowy oraz adres e-mail. Dane osobowe subskrybentów newslettera są przetwarzane przez Fundację dla Polski za zgodą subskrybentów wyłącznie w celu przesyłania zamówionego newslettera.
  Subskrybenci newslettera mogą w każdym momencie zrezygnować z zapisu na newsletter klikając w link rezygnacji w stopce newslettera lub wysyłając e-mail na adres: informacja@fdp.org.pl (z użyciem jasnego sformułowania, np. „wypisz mnie z listy wysyłkowej newslettera”).
  
  Gdzie przechowujemy dane osobowe zbierane przez stronę
  Fundusz Obywatelski, zarządzany przez Fundację dla Polski, przetwarza dane osobowe w systemie CiviCRM, bazie danych do zarządzanie relacjami. Przechowywane dane osobowe mogą zostać połączone w systemie CiviCRM z innymi danymi wynikającymi z historii kontaktów z Funduszem Obywatelskim, np.: imię, nazwisko, adres, adres email, pełniona funkcja i nazwa instytucji lub organizacji, z którą jest związany, numer telefonu oraz ew. inne dane, które pozyskaliśmy ze źródeł publicznie dostępnych lub które zostały nam dobrowolnie przekazane z racji innych kontaktów z Funduszem.
  
  Polityka cookies i podobne technologie (Strikingly, Mixpanel)
   Podczas przeglądania Strony przez użytkownika, automatycznie pozyskiwane są informacje takie jak: adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, nazwa domeny, z której Użytkownik wchodzi na naszą Stronę oraz żądanie strony (pliki cookies, określane także jako ciasteczka). Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez Stronę odwiedzanym do urządzenia Użytkownika. Służą one do tworzenia statystyk odwiedzin Strony, diagnozowania i zapobiegania problemom związanym z adresami IP kontrolowanymi przez konkretnego dostawcę usług oraz pomagają poprawiać nasze usługi. Informacje te nie są kojarzone z danymi osobowymi przekazywanymi podczas korzystania z formularza „Przekaż darowiznę na Fundusz”. Pomagają nam sprawnie administrować Stroną, zapewnić jej wysoką jakoś merytoryczną, analizować, czy struktura strony nie zawiera błędów. 
  Strona została zbudowana w platformie Strikingly i jest zgodna z RODO: Strikingly's GDPR Compliance Statement. Platforma Strikingly korzysta z usługi Mixpanel przeznaczonej do analizy stron www. Informacje generowane przez plik cookie dotyczące korzystania ze Strony (w tym adres IP) są przesyłane i przechowywane przez firmę Mixpanel na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Mixpanel wykorzystuje te informacje w celu świadczenia usług związanych z działaniem Strony i jego wykorzystywaniem. Mixpanel może przekazywać te informacje osobom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo, lub gdy takie osoby trzecie przetwarzają informacje w imieniu Mixpanel. Użytkownik może zmodyfikować ustawienia cookies (w tym odmówić korzystania z plików tego rodzaju) wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak wówczas, nie będzie mógł korzystać z pełnej funkcjonalności Strony. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania cookies przez Stronę. Użytkownik, poprzez korzystanie ze Strony, wyraża zgodę na przetwarzanie danych przez firmę Mixpanel w sposób i celach określonych powyżej. Strikingly używa funkcji Web Beacon, obrazów i skryptów, które pomagają lepiej zarządzać treścią Strony. Strikingly wykorzystuje także pliki Flash do gromadzenia i przechowywania informacji. Pliki cookie Flash różnią się od plików cookie, pod względem ilości, rodzaju i sposobu przechowywania danych. Gromadzone w ten sposób informacje nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi przekazywanymi przez użytkowników w formularzu „Przekaż darowiznę na Fundusz”. 
  
  Zakres i zmiana Polityki prywatności Strony 
  Zasady ochrony prywatności przedstawione w tej Polityce Prywatności dotyczą jedynie strony znajdującej się w domenie http://www.funduszobywatelski.pl. Nasza Witryna zawiera łącza do innych stron internetowych, których praktyki dotyczące prywatności mogą być inne. Jeśli przesyłasz dane osobowe do którejkolwiek z tych witryn (w tym wplacam.ngo.pl i PayU), Twoje dane są regulowane przez ich politykę prywatności. Zachęcamy do uważnego zapoznania się z polityką prywatności każdej odwiedzanej strony internetowej. 
  
  Kontakt i dodatkowe informacje w razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt na adres: informacja@fdp.org.pl. Wszelkie dane, które Użytkownicy naszej Strony przekażą kontaktując się z nami, zostaną wykorzystane w celu udzielenia ewentualnej odpowiedzi. 
  
  Zastrzegamy sobie ponadto prawo do zmiany powyższej Polityki Prywatności w dowolnym terminie poprzez opublikowanie jej nowej wersji na Stronie. Korzystanie przez użytkownika ze Strony po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne jest z wyrażeniem dla nich zrozumienia i akceptacji. 
  Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje w ostatniej wersji od dnia 7 marca 2019 r.