•  

  Inicjatywy wsparte w ramach pierwszego konkursu grantowego Funduszu Obywatelskiego:

  Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć

   

  Smaki wielokulturowości - narzędzie fundraisingowe Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć

   

  Obszar tematyczny: rozwijanie mechanizmów niezależnego finansowania działań obywatelskich

   

  Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć to pomoc prawna dla uchodźców, czy monitoring procedur dot. migrantów. Decyzja polskich władz o wstrzymaniu środków z unijnego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji zaskutkowała - oprócz konieczności ograniczenia działań na rzecz cudzoziemców - zachwianiem stabilności finansowej organizacji. Projekt jest próbą zbudowania alternatywnego modelu pozyskiwania środków dla Centrum - teraz od darczyńców indywidualnych. We współpracy z beneficjentami powstanie seria przepisów kulinarnych z najróżniejszych zakątków świata, które będzie można bezpłatnie pobierać ze strony organizacji. Towarzyszyć im będzie zachęta do wpłacania darowizn na rzecz organizacji, które umożliwią jej dalsze funkcjonowanie.

  Galicyjska Fundacja Rozwój i Edukacja

   

  Ciekawi świata - rozmowy o uchodźcach i migracji

   

  Obszar tematyczny: edukacja obywatelska

   

  Inicjatywa jest odpowiedzią na kryzys postaw obywatelskich, brak rzetelnej wiedzy na temat migracji i na mowę nienawiści. Będzie realizowana przez fundację działającą bardzo lokalnie, w Gorlicach i okolicach, a grupą docelową będą mieszkańcy okolicznych małopolskich wiosek, w tym także młodzież ze szkół wiejskich. Projekt stworzy przestrzeń do rozmowy o problematyce związanej z uchodźstwem, migracjami, mową nienawiści - odbędą się warsztaty edukacyjne w szkołach w powiecie gorlickim oraz obchody Dnia Uchodźcy w Gorlicach i Krzywej. Głównym celem projektu jest stworzenie przestrzeni do rozmowy o wyzwaniach współczesnego świata i okazji do zaangażowania się i rozwijania kompetencji obywatelskich w praktyce.

  Stowarzyszenie Aktywne Giżycko

   

  Aktywni i dobrze poinformowani giżycczanie - platforma medialna "Giżycko 2.0"​

   

  Obszar tematyczny: ochrona integralności i praworządności działania instytucji publicznych

   

  Inicjatywa zakłada stworzenie obywatelskiej telewizji internetowej służącej mieszkańcom powiatu giżyckiego, a realizowanej przez młodych wolontariuszy, adeptów sztuki dziennikarskiej. Najpierw warsztaty i oswajanie się z kamerą, potem audycje, dokumenty wideo, programy publicystyczne i ciągła promocja społecznej aktywności lokalnych organizacji pozarządowych i instytucji. Platforma medialna ma być również miejscem dyskusji nt. lokalnych problemów, przestrzenią do spotkania i przedstawienia stanowisk stron reprezentujących różne opinie w ważnych dla mieszkańców sprawach.

  Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL

   

  Solidarność codziennie - jest możliwa!

   

  Obszar tematyczny: budowanie porozumienia pomimo różnic

   

  Projekt jest próbą wypracowania schematów/strategii porozumienia pomimo podziałów i wykorzystania napięć wynikających z tych podziałów do pozytywnego i konstruktywnego rozwiązywania problemów w lokalnych społecznościach. W 20 debatach na terenie całej Polski weźmie udział ok. 800 animatorów/orek, liderów/ek, aktywistów/ek, będących motorem różnych inicjatyw lokalnych. Ich celem będzie wypracowanie katalogu gestów solidarności codziennie - zachowań, które służą jako „przełamywacze lodów”, wyzwalacze pozytywnego nastawienia, strategie budowania porozumienia w sytuacjach konfliktowych i będą potem wykorzystywanie w działaniach na rzecz społeczności. Efektem debat będzie stworzenie elektronicznego, ogólnodostępnego zbioru strategii budowania więzi/empatii/porozumienia.

  Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego oraz Fundacja Kultura Liberalna, Fundacja Nowa Rzeczpospolita (Nowa Konfederacja), Klub Inteligencji Katolickiej (Kontakt),
  Stowarzyszenie Klub Jagielloński (
  Jagielloński24)

   

  Współpraca międzyredakcyjna (Krytyka Polityczna, Kultura Liberalna, Nowa Konfederacja, Kontakt, Klub Jagielloński)

   

  Obszar tematyczny: budowanie porozumienia pomimo różnic

   

  Celem projektu jest wykreowanie przestrzeni do medialnej debaty pomiędzy pięcioma diametralnie różniącymi się środowiskami intelektualnymi, które pomimo dzielących je różnic światopoglądowych, przekonane są o wartości merytorycznej debaty z osobami o odmiennych poglądach. W czasach "baniek społecznościowych" i komunikacji wsobnej 5 redakcji chce odtworzyć tradycję prawdziwej debaty publicznej - co dwa miesiące każda z nich opublikuje pięć tekstów napisanych na ustalony wspólnie temat. Za każdym razem jedna z redakcji będzie przygotowywała tekst inicjujący – proponujący rozwiązanie jakiegoś problemu – pozostałe redakcje będą odpowiadać w polemikach na złożoną propozycję. Czytelnicy będą konfrontowani z nowymi punktami widzenia i argumentami, z którymi w innym razie mogliby się nie spotkać.

  Stowarzyszenie Interwencji Prawnej i Stowarzyszenie Homo Faber

   

  Konsorcjum organizacji pracujących na rzecz migrantów w Polsce

   

  Obszar tematyczny: przeciwdziałanie przemocy w życiu publicznym

   

  Konsorcjum to nieformalna grupa skupiająca 10 organizacji zajmujących się wsparciem imigrantów i uchodźców w Polsce, dla których ważne jest, by w obliczu niewielkich środków, które są dostępne na wsparcie migrantów oraz ich integrację w polskim społeczeństwie, podejmować działania wspólne, które będą kompatybilne, będą się wzajemnie wspierały i nie dublowały. Projekt zakłada zorganizowanie 10 spotkań, w tym 3 warsztatów, które wzmocnią organizacje i pozwolą przygotować trzy z zaplanowanych wspólnych projektów: kampanię dot. przestępstw motywowanych uprzedzeniami, Akademię wolontariatu oraz szkołę mentoringu dla osób pracujących z migrantami.

  Obszar tematyczny: edukacja obywatelska

   

  Inicjatywa polega na zorganizowaniu w lokalnych ośrodkach (domach kultury, bibliotekach) w małych miejscowościach woj. zachodniopomorskiego 15 pokazów filmów o tematyce uchodźczej (dla 20-30 osób każdy). Filmy i specjalnie przygotowane materiały edukacyjne będą stanowić podstawę do rozmowy widzów z działaczami/działaczkami Refugees Szczecin i Domu Otwartego o uchodźcach w Polsce oraz tym wszystkim kwestiom związanym z migracją i uchodźstwem, które widzów niepokoją, albo o których chcieliby dowiedzieć się więcej. Projekt jest odpowiedzią na przekaz płynący z mediów i Internetu, będący głównym źródłem wiedzy o uchodźcach i tzw. kryzysie migracyjnym - często negatywny i zafałszowany.

  Obszar tematyczny: edukacja obywatelska

   

  W małej szkole o wielkich sprawach. Stowarzyszenie Rzeczpospolita Norwidowska działa przy szkole we wsi Strachówka. We współpracy ze szkołą i lokalną biblioteką zrealizuje 3 działania z obszaru edukacji obywatelskiej: warsztaty dla uczniów szkoły podstawowej, Powiatowy Turniej Debat Oksfordzkich dla licealistów i trzy spotkania dla mieszkańców na temat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i praw obywatelskich ze specjalistami w tej dziedzinie. Stowarzyszenie chce wnieść wkład w kształcenie świadomych siebie i swoich praw ludzi - małych i dorosłych obywateli. Efektem realizacji projektu będzie podniesienie wiedzy o Konstytucji, prawach obywatelskich, poprawa jakości prowadzenia dyskusji w przestrzeni społecznej.

  Obszar tematyczny: edukacja obywatelska

   

  POZNAЙ-CIE NAS to projekt edukacyjny nakierowany na stworzenie w Domu Ukraińskim w Przemyślu centrum edukacji wielo- i międzykulturowej. W ramach inicjatywy opracowana zostanie otwarta oferta edukacyjna dla szkół, świetlic, grup nieformalnych ze średniej i małej wielkości miast w Polsce chcących pracować z pamięcią lokalną, tożsamością, polsko-ukraińsko-żydowskim dziedzictwem, a także mierzących się w swoich miastach i miasteczkach, lokalnie ze zmieniającą się społecznością, coraz bardziej różnorodną narodowo, etnicznie, językowo, religijnie, kulturowo. Odbędą się dwa spotkania animatorów Związku z animatorami Międzynarodowego Domu Spotkań Krzyżowa i nauczycielami w celu przygotowania programu. Przeprowadzone zostaną pilotażowe warsztaty edukacyjne dla szkół.

 • Szybkie Granty

  Szybkie granty z założenia są niewielkie (do 3000 zł) i wspierają działania obywatelskie tworzone w reakcji na bieżące wydarzenia. Nabór na szybkie granty jest stały.

  Fundacja „Obywatelski Parlament Seniorów”​

  Wsparcie organizacji dorocznej sesji Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, która od 2016 r. odbywa się poza Sejmem RP. Kilkuset przedstawicieli wszystkich środowisk senioralnych w Polsce wypracowuje m.in. katalog postulatów środowiska senioralnego, adresowany do władz centralnych i samorządowych.

  Polacy Ukraińcy. Witamy w Lublinie

  Wydanie książeczki obalającej mity, które Polacy mają o Ukraińcach i Ukrainie a także tych, jakie Ukraińcy mają o Polakach i Polsce. W Lublinie mieszka, uczy się, pracuje ok. 10 000 Ukraińców/nek. To odpowiedź na odgrzewanie antypolskich i antyukraińskich stereotypów - bardzo niebezpieczne dla pojedynczych ludzi.

  Hyde Park​

  To rozmowy nt. zbliżających się wyborów samorządowych w namiocie rozstawionym w centrum miasta. Podczas otwartego spotkania i konsultacji mieszkańcy zachęcani będą do organizowania własnych komitetów, przepytywania obecnych radnych z działalności w kończącej się kadencji oraz odpytywania kandydatów na radnych, co rzeczywiście mogą i chcą zrobić.

  Fundacja Mniejszości Niemieckiej Województwa Śląskiego w Rybniku

  Wsparcie działalności wydawniczej

  Wsparcie dwujęzycznego wydawnictwa Fundacji, które nie mogłyby zostać ukończone ze względu na usunięcie w 2018 r. konkursu na finansowanie działań dla mniejszości narodowych i etnicznych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

  Debata publiczna – czy osoby transpłciowe „zasługują” na Fundację

  Debata jest reakcją na zmagania Fundacji Akceptacja z KRS, który przez ponad rok odmawiał zgody na wpisanie do statutu organizacji celów działania związanych ze wsparciem osób transpłciowych.

  Stowarzyszenie Projekt: Polska

  I Parlament Dzieci i Młodzieży to spotkanie tegorocznych Posłanek i Posłów Sejmu Dzieci i Młodzieży, którzy 1 czerwca nie mogą wziąć udziału w Sejmie Dzieci i Młodzieży ze względu na zakaz wchodzenia do budynku Sejmu RP. Tematem tegorocznego posiedzenia są : „Demokracja” oraz „Wrażliwość społeczna”.

  Konferencja - obywatelska interwencja​

  Konferencja nt. sytuacji wewnętrznej oraz międzynarodowej w oczach przedstawicieli społeczności żydowskiej (wiosna 2018 r.) i prezentacja ich stanowiska w formie ogólnodostępnych podcastów.

 • Granty na zaproszenie

  Rozmowy przy wspólnym stole​

  Celem inicjatywy jest wypracowanie i sprawdzenie modelu dobrej rozmowy. „Rozmowy przy wspólnym stole” mają stworzyć szansę na spotkanie osób z różnych środowisk i o różnych poglądach z danej miejscowości, które na co dzień rzadko mają okazję do wymiany myśli i poglądów, chociaż łączy je troska o dobro wspólne. Wierzymy, że biblioteka, instytucja ciesząca się zaufaniem mieszkańców, jest dobrym miejscem do szczerej i autentycznej rozmowy o ważnych sprawach lokalnych, miejscem, w którym mieszkańcy mogą się wysłuchać i które zapewni przestrzeń do wzajemnego zrozumienia. Oprócz wypracowania formatu "dobrej rozmowy", inicjatywa obejmuje również szkolenia dla pracowników ponad 20 bibliotek z całej Polski, którzy lokalnie przeprowadzą rozmowy przy wspólnym stole.

  Repozytorium dokumentuje przypadki łamania i naruszeń zasad współpracy administracji rządowej z organizacjami pozarządowymi, które prezentowane są w specjalnym serwisie internetowym repozytorium.ofop.eu. Prowadzenie repozytorium polega na dokumentowaniu decyzji organów administracji publicznej szczebla centralnego oraz innych aktów prawnych dotyczących: 1) przekazywania organizacjom pozarządowym dotacji na realizację zadań publicznych 2) powoływania członków społecznych ciał doradczych, ciał dialogu, ciał eksperckich.

×
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. przez Fundację dla Polski (ul. Kłopotowskiego 6/61, 03-717 Warszawa) zarządzającą Funduszem Obywatelskim w celu wysyłania newsletter’a dot. działań Funduszu Obywatelskiego. Zgodę wrażam dobrowolnie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w bazie CRM zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. przez Fundację dla Polski (ul. Kłopotowskiego 6/61, 03-717 Warszawa) zarządzającą Funduszem Obywatelskim w celu przekazywania informacji o działalności Funduszu Obywatelskiego. Zgodę wrażam dobrowolnie.

Poinformowano mnie, że przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
×
POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY WWW.FUNDUSZOBYWATELSKI.PL 

Postanowienia ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa sposoby ochrony danych osobowych Użytkowników, korzystających z
strony internetowej znajdującej się pod adresem elektronicznym http://www.funduszobywatelski.pl, zwanej dalej „Stroną”. Polityka Prywatności opisuje, jakie informacje zbieramy, jak je chronimy, wykorzystujemy i
udostępniamy oraz jak można się z nami skontaktować. Brak akceptacji naszej Polityki Prywatności jest
równoznaczny z brakiem możliwości korzystania ze Strony.

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Fundacja dla Polski (dalej: Fundacja) z siedzibą w Warszawie przy ul. Ks. I. Kłopotowskiego 6/61, 03-717 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej i do rejestru przedsiębiorców prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000039342, nr NIP 526-17-44-363.

Wszelkie gromadzone przez nas dane są zbierane i wykorzystywane wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to
niezbędne do sprawnego zarządzania, prowadzenia i ulepszania Strony. Strona jest niekomercyjna - nie
sprzedajemy informacji na temat jej Użytkowników.
Prawa osób, których dane przetwarzamy
Wszystkim osobom, których dane przetwarzamy, przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Czyje dane przetwarzamy i na jakich zasadach
Fundusz Obywatelski można wspierać finansowo przekazując darowizny poprzez narzędzie wpłacam.ngo.pl za pośrednictwem systemu PayU do wpłat online. 
W przypadku darowizny przekazanej poprzez narzędzie wpłacam.ngo.pl za pośrednictwem systemu PayU prosimy o podanie w formularzu „Przekaż darowiznę na Fundusz” imienia i nazwiska, kwoty darowizny, adresu e-mail, który jest niezbędny do technicznej obsługi płatności oraz adresu zamieszkania. Jest to niezbędne do realizacji umowy oraz wypełnienia ciążących na Fundacji obowiązków prawnych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania darowizny. Adres e-mail służy nam również – na podstawie uzasadnionego interesu – do wysłania potwierdzenia wykonania przelewu i podziękowania za wsparcie. Jeśli nie życzysz sobie podziękowań, wyślij swój sprzeciw na adres: j.brykczynska@fdp.org.pl.
Dane osób wspierających nas darowiznami przetwarzamy przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym w systemie informatycznym odnotowaliśmy ostatnią interakcję z daną osobą (np. otrzymaliśmy darowiznę, odnotowaliśmy rezygnację z udziału w organizowanym przez nas wydarzeniu wymagającym rejestracji).

Polityka cookies i podobne technologie (Strikingly, Mixpanel)
Podczas przeglądania Strony przez użytkownika, automatycznie pozyskiwane są informacje takie jak: adres IP,
typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, nazwa domeny, z której Użytkownik wchodzi na naszą Stronę oraz
żądanie strony (pliki cookies, określane także jako ciasteczka). Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe
wysyłane przez Stronę odwiedzanym do urządzenia Użytkownika. Służą one do tworzenia statystyk odwiedzin
Strony, diagnozowania i zapobiegania problemom związanym z adresami IP kontrolowanymi przez konkretnego
dostawcę usług oraz pomagają poprawiać nasze usługi. Informacje te nie są kojarzone z danymi osobowymi
przekazywanymi podczas korzystania z formularza „Przekaż darowiznę na Fundusz”. Pomagają nam sprawnie administrować Stroną, zapewnić jej wysoką jakoś merytoryczną, analizować, czy struktura strony nie zawiera błędów.
Strona została zbudowana w platformie Strikingly i jest zgodna z RODO: Strikingly's GDPR Compliance Statement. Platforma Strikingly korzysta z usługi Mixpanel przeznaczonej do analizy stron www. Informacje generowane przez plik cookie dotyczące korzystania ze Strony (w tym adres IP) są przesyłane i przechowywane przez firmę Mixpanel na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Mixpanel wykorzystuje te informacje w celu świadczenia usług związanych z działaniem Strony i jego wykorzystywaniem.
Mixpanel może przekazywać te informacje osobom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo, lub gdy takie
osoby trzecie przetwarzają informacje w imieniu Mixpanel.
Użytkownik może zmodyfikować ustawienia cookies (w tym odmówić korzystania z plików tego rodzaju)
wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak wówczas, nie będzie mógł korzystać z pełnej
funkcjonalności Strony. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania cookies przez Stronę.
Użytkownik, poprzez korzystanie ze Strony, wyraża zgodę na przetwarzanie danych przez firmę Mixpanel w sposób i celach określonych powyżej.
Strikingly używa funkcji Web Beacon, obrazów i skryptów, które pomagają lepiej zarządzać treścią Strony.
Strikingly wykorzystuje także pliki Flash do gromadzenia i przechowywania informacji. Pliki cookie Flash różnią
się od plików cookie, pod względem ilości, rodzaju i sposobu przechowywania danych.
Gromadzone w ten sposób informacje nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi przekazywanymi
przez użytkowników w formularzu „Przekaż darowiznę na Fundusz”.

Zakres i zmiana Polityki Prywatności Strony
Zasady ochrony prywatności przedstawione w tej Polityce Prywatności dotyczą jedynie Strony znajdującej się w domenie http://www.funduszobywatelski.pl. Nasza Witryna zawiera łącza do innych stron internetowych, których praktyki dotyczące prywatności mogą być inne. Jeśli przesyłasz dane osobowe do którejkolwiek z tych witryn (w tym wplacam.ngo.pl i PayU), Twoje dane są regulowane przez ich politykę prywatności. Zachęcamy do uważnego zapoznania się z polityką prywatności każdej odwiedzanej strony internetowej.
Zastrzegamy sobie ponadto prawo do zmiany powyższej Polityki Prywatności w dowolnym terminie poprzez opublikowanie jej nowej wersji na Stronie. Korzystanie przez użytkownika ze Strony po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne jest z wyrażeniem dla nich zrozumienia i akceptacji.

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje w ostatniej wersji od dnia 19 czerwca 2018 r.

Kontakt i dodatkowe informacje
W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt na adres:
j.brykczynska@fdp.org.pl. Wszelkie dane, które Użytkownicy naszej Strony przekażą kontaktując się z nami, zostaną wykorzystane w celu udzielenia ewentualnej odpowiedzi.