Konkurs Funduszu Obywatelskiego

Obywatele i organizacje sprawdzający/e czy władza przestrzega prawa, dba o potrzeby obywatelek i obywateli, szanuje wspólne pieniądze i zawsze działa na rzecz interesu publicznego nazywani są strażnikami lub organizacjami strażniczymi (watchdogami). Od ponad piętnastu lat mówi się w Polsce o potrzebie istnienia organizacji strażniczych. Takie organizacje powstają niezwykle rzadko. Nie znaczy to, że ruch strażniczy jest mały. Działania prowadzą jednak raczej grupy nieformalne, indywidualni aktywiści, blogerzy, dziennikarze czy też kilkuosobowe organizacje. Większość ruchu strażniczego jest zatem nieformalna, a co za tym idzie, całkowicie oparta na wolontariackiej pracy i pieniądzach osób, które działają. To zaś znacznie ogranicza możliwości rozwoju i wzmacniania działalności strażniczej. Rzadko pojawiają się programy dotacyjne dla organizacji strażniczych, zapewniające im odpowiednią niezależność. A gdy już się pojawią, nastawione są na projekty. Tymczasem działalność strażnicza wymaga stałego i wytrwałego monitorowania działań władz, pogłębiania tematów. Nowe pomysły są ważne, ale trwałość jest warunkiem osiągania celów.

Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca dąży do odpowiadania na najważniejsze problemy życia publicznego i szczyci się umiejętnością wypracowywania niekonwencjonalnych metod wspierania działalności obywatelskiej. Dlatego w 2020 i 2021 roku przygotował pilotażowy konkurs wspierania działań strażniczych, skierowany przede wszystkim do tych podmiotów, które już działają strażniczo i nie mają żadnych lub prawie żadnych szans na otrzymanie dofinansowania działalności z innych źródeł. Cieszymy się z efektów działań strażników i strażniczek, którzy otrzymali wsparcie w konkursach. W 2022 roku, wspólnie z Siecią Obywatelską Watchdog Polska, do dotychczasowego wsparcia dodajemy dotacje instytucjonalne dla organizacji strażniczych, stanowiące odpowiedź na opisane wcześniej problemy. 

WYNIKI KONKURSU

Ścieżka 1. 

W ścieżce 1. wsparcie otrzymuje 10 inicjatyw:

 • Jerzy Migduła (Kraków) – Jawne projekty organizacji ruchu narzędziem do zwiększania bezpieczeństwa na drogach – 4900 zł
 • Piotr Szumlewicz (Warszawa) – Kontrola budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego – 4900 zł
 • Koalicja ZaZieleń Poznań (Poznań) – Dobra strona – 4900 zł
 • Grzegorz Krakowiak (Mierzyn) – System prezentacji, przeglądu i wyszukiwania podmiotów zawierających umowy z Urzędem Gminy/Wójtem – 2307 zł
 • Jakub Jaworski (Legionowo) – Watchdog prawa człowieka do informacji i praworządności w podmiotach publicznych – 4900 zł
 • Anna Treit (Kleszczów) – Ustanowienie rezerwatu przyrody Mała Puszcza Kleszczowska w okolicach Kleszczowa w gminie Zabierzów oraz edukacja przyrodnicza mieszkańców gminy, monitoring planu urządzenia lasu na kolejne 10 lat – 5488 zł
 • Stowarzyszenie MODrzew – Monitoring Obywatelski Drzew (Bydgoszcz) – Monitoring wycinek i nasadzeń drzew w Bydgoszczy w 2021 r. – 4900 zł
 • Fundacja Dzika Polska (Teremiski) – Społeczna kontrola egzekwowania Standardu FSC w lasach Uzdrowiska Supraśl – 4800 zł
 • Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów Aquila (Wrocław) – Realizacja przez powiatowe i wojewódzkie JST zadań z obszaru upowszechniania i ochrony praw konsumentów w latach 2019-2021 – 4900 zł
 • Akcja Ratunkowa dla Krakowa (Kraków) – Wsparcie działań kontrolnych na terenie Gminy Miejskiej Kraków cz. II – 4900 zł

Wniosek rozstrzygnięty warunkowo: Fundacja Ekologia i Demokracja (Warszawa) – Monitoring standardów finansowania organizacji pozarządowych z budżetu gminy Wawer – 4900 zł

Ścieżka 2. 

W tym roku wprowadziliśmy nową ścieżkę konkursu, finansowaną z FUNDUSZU WATCHDOGÓW – Sieć Obywatelska Watchdog Polska, której celem jest wzmocnienie instytucjonalne i rozwój działań doświadczonych lokalnych organizacji strażniczych. W ścieżce 2. zgłoszono 9 wniosków, dotacje otrzymują cztery inicjatywy:
 • Stowarzyszenie SOISH (Wrocław) – Zbywanie przez powiaty i miasta na prawach powiatów nieruchomości na rzecz kościołów i innych związków wyznaniowych – 34 200 zł
 • Fundacja Miasto Obywatelskie Lubartów (Lubartów) – Działanie ustawy o dostępie do informacji publicznej w samorządach Powiatu Lubartowskiego – 39 976 zł
 • Stowarzyszenie “Nasze Miasto” w Stalowej Woli – Działania strażnicze w służbie ochrony dziedzictwa przyrodniczego gminy Stalowa Wola – 29 000 zł
 • Fundacja Wolności (Lublin) – Po(mocny) watchdog – 38 340 zł.

Łączna kwota przyznanych środków w ścieżce 2. wynosi 141 516 zł.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy! Dziękujemy wszystkim wnioskodawcom za udział w konkursie i Sieć Obywatelska – Watchdog Polska za współpracę!

W 2022 r. ogłaszamy konkurs na dwie ścieżki dotacyjne: 

Ścieżka 1. 

to kontynuacja rozwiązań wypracowanych w latach 2020-2021, których celem jest wzmocnienie skuteczności, trwałości i oddziaływania podmiotów, które podejmują działania strażnicze.

Do składania wniosków w pierwszej ścieżce zapraszamy: 

 • zarejestrowane w Polsce stowarzyszenia (w tym zwykłe) i fundacje z doświadczeniem w działaniach strażniczych
 • osoby indywidualne lub grupy nieformalne z doświadczeniem w działaniach strażniczych, ale niedziałające w ramach organizacji prowadzących działania strażnicze.

Ścieżka 2. 

wprowadzająca nowe rozwiązania, wspierana finansowo przez Sieć Obywatelską Watchdog Polska, której celem jest wzmocnienie instytucjonalne i rozwój działań doświadczonych lokalnych organizacji strażniczych.

Do składania wniosków w drugiej ścieżce zapraszamy:

 • zarejestrowane w Polsce stowarzyszenia i fundacje z co najmniej trzyletnim udokumentowanym doświadczeniem w realizowaniu działań na rzecz ochrony prawa do informacji;  działające zgodnie z prawem i rzetelnie rozliczające się z ewentualnymi darczyńcami; gotowe opublikować swój wniosek dotacyjny i sprawozdanie merytoryczne i finansowe na swojej stronie internetowej. 

Co będziemy wspierać w ramach konkursu? 

W ramach konkursu (w obu ścieżkach) planujemy wesprzeć działania zaplanowane do realizacji w roku 2022, będące stałą działalnością wnioskodawców lub nawiązujące do niej, o następującym charakterze: 

  • systematyczne działania strażnicze w danej gminie/regionie; 
  • konkretne akcje strażnicze mające na celu wprowadzenie lokalnie zmiany w wybranym obszarze życia publicznego; 
  • działania sieciujące strażników/strażniczki z różnych gmin w Polsce 
  • działania mające na celu upowszechnienie efektów lub wdrożenie w życie wniosków z działalności strażniczej wnioskodawcy 
  • inwestycje w rozwój instytucjonalny. 

W uzasadnionych przypadkach działania mogą mieć charakter ponadlokalny lub ponadregionalny. 

W ramach ścieżki 1. zachęcamy do zgłaszania propozycji z różnych dziedzin działania instytucji publicznych – przejrzystości, ekologii, kultury, edukacji, pomocy społecznej, a także dotyczących przestrzegania prawa i standardów etycznych przez biznes. 

Sprawdź, jakie inicjatywy wsparliśmy do tej pory. 

Kto może zgłaszać się w konkursie?

O wsparcie na realizację inicjatyw opisanych powyżej ubiegać mogą się osoby, grupy nieformalne, stowarzyszenia lub fundacje, których aktywność strażniczą cechują:

1. NIEZALEŻNOŚĆ – osoba/grupa osób/władze organizacji lub osoby bezpośrednio zaangażowane w realizację działań: nie są związane z partiami politycznymi lub komitetami wyborczymi, w ciągu ostatnich 5 lat nie kandydowały i nie planują kandydowania w żadnych wyborach; nie są urzędnikami_czkami; nie są zatrudnieni_one w jednostkach zależnych od administracji samorządowej lub od podmiotów, które kontrolują lub w podmiotach konkurujących z podmiotami kontrolowanymi; 

2. JAWNOŚĆ własnych działań – prowadzą działania pod własnym imieniem (np. wnioskują o informację publiczną, wypowiadają się w mediach, czy – jeżeli prowadzą stronę, fanpage – wiadomo kim są i jest możliwość kontaktu z nimi); 

3. OBIEKTYWIZM – równy dystans do każdej władzy (nie szukają „haków” na konkretne władze, podmioty, czy przedstawicieli wybranych opcji politycznych), planują działania długotrwałe, niezależne od tego jaka opcja polityczna w danym momencie sprawuje władzę, od wszystkich wymagają takich samych standardów; 

4. RZETELNOŚĆ – dokładnie sprawdzają fakty, są też rzetelne w rozliczaniu się ze swoich wcześniejszych zobowiązań (np. z otrzymanych darowizn, grantów); 

oraz które: 

1. mają DOŚWIADCZENIE we wcześniejszych działaniach związanych ze sprawdzaniem i pytaniem instytucji, pilnowaniem reguł i przestrzeganiem prawa przez władze/instytucje lub korzystaniem z prawnych instrumentów wpływania na decyzje władz i mogą pokazać, że w swoich działaniach kierują się standardami wymienionymi w pkt. 1-4.;

w ścieżce 2. wymagane doświadczenie to min. 3 lata; 

2. prowadzą lub w 2022 roku będą prowadzić DZIAŁANIA INFORMACYJNE związane z podejmowanymi działaniami strażniczymi skierowane do lokalnej społeczności.

 

Czy Ochotnicza Straż Pożarna ma szansę otrzymać wsparcie?

O jakie wsparcie można się ubiegać?

Ścieżka 1. 

W ramach pierwszej ścieżki można ubiegać się o wsparcie w wysokości do 4900 zł, które zostanie przekazane w formie dotacji lub darowizny celowej (w przypadku grup nieformalnych darowizna zostanie przekazana jej przedstawicielowi – osobie indywidualnej). 

Na wsparcie działań strażniczych lub sieciujących w ramach tej ścieżki przewidziano łącznie 70 000 zł ze środków Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca. 

Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca

Ścieżka 2. 

W ramach drugiej ścieżki można ubiegać się o wsparcie w wysokości do 40 000 zł, które zostanie przekazane w formie dotacji. 

Na wsparcie działań strażniczych lub sieciujących w ramach tej ścieżki przewidziano łącznie 155 000 zł z Funduszu Watchdogów. 

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Fundusz Obywatelski rezerwuje sobie możliwość zwiększenia puli środków przeznaczonych na wsparcie w obu ścieżkach w razie dużej liczby ciekawych zgłoszeń.

W ramach otrzymanego wsparcia można będzie pokrywać koszty: 

 • związane bezpośrednio z proponowanymi działaniami i niezbędne do ich przeprowadzenia (w tym ewentualne koszty sądowe związane z prowadzeniem spraw w interesie publicznym czy koszty administracyjne);
 •  poniesione między

ścieżka 1.:

1 kwietnia a 15 grudnia 2022 r. 

ścieżka 2. 

1 kwietnia 2022 r. a 31 marca 2023 r.  

(to przedział czasowy, w którym mogą odbywać się działania wspierane przez Fundusz). 

Nie będą pokrywane koszty związane z działalnością gospodarczą i odpłatną wnioskodawcy, koszty związane z działalnością partyjną i religijną, kary, grzywny, mandaty, podatki (z wyłączeniem podatku VAT, jeśli nie ma możliwości jego odzyskania, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od darowizny z Funduszu), koszty związane z zaciągniętymi kredytami i odsetkami, nieuzgodniony pisemnie z Fundacją regranting i przekazywanie środków pieniężnych osobom trzecim. 

Nie wymagamy wkładu własnego. 

W pierwszej ścieżce, jeśli wnioskodawca niebędący organizacją otrzyma wsparcie z Funduszu po raz kolejny, Komisja konkursowa może zdecydować o zwiększeniu kwoty wnioskowanego wsparcia o wysokość podatku od darowizny. 

Jak wygląda proces zgłaszania i wyboru inicjatyw?

Zapraszamy organizacje do zgłaszania wniosków w systemie Witkac (sprawdź, GDZIE i JAK ZAŁOŻYĆ konto). 

Formularze wniosków dostępne są PO ZALOGOWANIU w systemie Witkac pod następującymi adresami: 

ścieżka 1.

 https://www.witkac.pl/#/contest/view?id=20500

Z pytaniami zawartymi w formularzu można się zapoznać TUTAJ. 

ścieżka 2.

https://www.witkac.pl/#/contest/view?id=20501

Z pytaniami zawartymi w formularzu można się zapoznać TUTAJ. 

UWAGA! Formularze dla obu ścieżek różnią się – prosimy zwrócić uwagę, czy wypełniają Państwo właściwy formularz. 

Wypełnioną elektroniczną wersję wniosku należy złożyć (zarejestrować i uzyskać potwierdzenie rejestracji) w systemie Witkac do 15 marca 2022 r. do godziny 14:00.

Nie wymagamy wersji papierowej wniosku. 

Wnioski złożone w innej formie niż przez system Witkac nie będą rozpatrywane. Jeśli wnioskodawca złoży w systemie Witkac kilka wniosków o tym samym tytule, oceniana będzie najpóźniej zarejestrowana wersja.

Jedna osoba/grupa nieformalna/organizacja może zgłosić tylko jeden wniosek w konkursie (nie można ubiegać się o wsparcie w obu ścieżkach, trzeba wybrać jedną z nich). Przewodnicząca/Przewodniczący Komisji Oceniającej wnioski może zdecydować o przeniesieniu wniosku między ścieżkami, jeśli wnioskodawca złożył wniosek na nieodpowiednim formularzu, bądź Komisja Oceniająca uzna, że wnioskodawca ma niewystarczające doświadczenie do ubiegania się o wsparcie w ramach ścieżki 2. W takiej sytuacji Komisja proponuje wybrane działania do wsparcia w ramach i w limitach finansowych ścieżki 1.

Osoby, grupy nieformalne i organizacje, które otrzymały wsparcie w 2020 lub 2021 r. mogą się ponownie ubiegać o wsparcie w tym roku.

Na etapie oceny formalnej weryfikowana będzie niezależność i wiarygodność wnioskodawców na podstawie danych dostarczonych przez nich w formie oświadczeń. Wnioski, które pozytywnie przejdą ocenę formalną zostaną poddane ocenie merytorycznej.

Wnioski zostaną przeanalizowane przez powołaną dla konkursu Komisję Oceniającą. Na etapie oceny merytorycznej przedstawiciele Komisji oceniającej mogą przeprowadzić rozmowę z wnioskodawcą.

Decyzja Komisji oceniającej dotycząca przyznania wsparcia podejmowana jest po przeprowadzeniu dyskusji nad wnioskami dopuszczonymi do oceny merytorycznej (decyzja Komisji Oceniającej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie). Po zaakceptowaniu jej przez Fundację dla Polski, która zarządza Funduszem Obywatelskim im. Henryka Wujca, decyzja Komisji konkursowej przekazana zostanie wnioskodawcom drogą mailową do połowy kwietnia 2022 r. 

Informacje o przyznanym wsparciu (w tym imiona i nazwiska osób indywidualnych) będą publikowane na stronie Funduszu i w mediach społecznościowych.

Co po przyznaniu wsparcia? 

Umowę dotacyjną lub darowizny celowej ze strony Funduszu będzie podpisywać Fundacja dla Polski (jako podmiot zarządzający Funduszem Obywatelskim im. Henryka Wujca i Funduszem Watchdogów). Przed podpisaniem umowy Fundacja może zwrócić się do wnioskodawcy o wprowadzenie zmian we wniosku sugerowanych przez Komisję oceniającą lub kopie dokumentów poświadczających dane i oświadczenia zawarte we wniosku. 

Wniosek jest częścią umowy dotacyjnej dotyczącej udzielenia wsparcia przez Fundusz. 

Wsparcie przekazywane będzie przez Fundację po podpisaniu umowy, w terminach określonych w umowie. 

Realizacja umowy, działań i budżetu zawartych we wniosku podlegać będzie monitoringowi i ocenie Fundacji. 

Dotowany/osoba lub grupa wspierana zobowiązani będą do przedstawienia Fundacji sprawozdania z realizacji umowy, budżetu i przeprowadzonych działań. Wymogi dotyczące sprawozdawania zawarte będą w umowie. 

Dotowani, którzy otrzymają w wsparcie w ramach ścieżki 2. będą zobowiązani do publikacji swojego wniosku dotacyjnego złożonego w niniejszym konkursie i publikacji sprawozdania merytorycznego i finansowego z jego realizacji na swojej stronie internetowej.

W razie pytań dotyczących konkursu prosimy o kontakt z Julią Brykczyńską pod numerem tel. 503905605 w dni robocze w godzinach 10:00-14:00. Wcześniej jednak prosimy o zapoznanie się z treścią Odpowiedzi na często zadawane pytania, które przygotowaliśmy dla Państwa w związku z konkursem.

Informację o przetwarzaniu danych osobowych wnioskodawców znajdziecie Państwo w załączniku do wniosku w systemie Witkac.