Konkurs Funduszu Obywatelskiego

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z WYNIKAMI KONKURSU!

Mamy ogromną przyjemność poinformować, że Komisja Konkursu “Współdziałamy” podjęła decyzję o przyznaniu wsparcia 20 inicjatywom, których celem jest samoorganizacja uchodźców i uchodźczyń w Polsce oraz ich integracja ze społecznością lokalną, w której przebywają. 

W ramach konkursu aż 47 uchodźczych grup nieformalnych i 33 organizacje współtworzone przez osoby uchodźcze i migranckie zgłosiły swoje inicjatywy skierowane do mieszkańców lub do innych uchodźców/uchodźczyń, wspomagające integrację, współpracę i wzajemne poznawanie się oraz wspólne działania na rzecz dobra wspólnego. 71 wniosków zostało zakwalifikowanych do oceny merytorycznej. 

Dziękujemy wszystkim wnioskodawcom, którzy w ramach konkursu podzielili się z nami swoimi pomysłami.

Wśród inicjatyw, które otrzymały granty są projekty docenione za model współpracy ze społecznościami lokalnymi, inicjatywy edukacyjne, projekty artystyczne, pomocowe, samopomocowe czy międzykulturowe. 

Wśród wybranych z prawie 80 zgłoszeń inicjatyw są wnioski osób z Afganistanu, Białorusi, Czeczenii, Kurdystanu i Ukrainy mieszkających i działających w różnych częściach Polski. Wsparcie popłynie m.in. do Katowic, Olsztyna, Gorzowa Wielkopolskiego, Szczecina, Krakowa, Łodzi, Poznania i Wrocławia.

Serdecznie gratulujemy w imieniu Funduszu Obywatelskiego oraz Partnera Konkursu, Fundacji Edukacja dla Demokracji, wszystkim inicjatywom, które otrzymały wsparcie!

Lista inicjatyw, które otrzymują wsparcie

 •  Fundacja Międzynarodowe Centrum Pomocy Psychologicznej, Budowanie pozytywnego wizerunku uchodźców z Ukrainy w mediach społecznościowych, 10 000 zł.
 • Oksana Trybun, Група самодопомоги, як засіб вирішення особистих проблем біженців з України щодо інтеграції в громаду Кракова, 3 500 zł.
 • Veranika Lebedz, Бацькоўскі камітэт школы беларусаў замежжа /адукацыя дзяцей, 3 500 zł.
 • Stowarzyszenie Mova, Język bez barier, Fundusz tłumaczeniowy dla osób uchodźczych, 9 400 zł.
 • Dzieci z Dworca Brześć. Przytulić starość, 3 500 zł.
 • Fundacja Integracji i rozwoju cudzoziemców w Polsce, Научи меня новому, 9 900 zł.
 • Yana Alekseenko, Lihtariki, 3 500 zł.
 • Viktar Klimus, “Карагод” Асацыяцыя працаўнікоў культуры і адукацыі, вымушана эміграваўшых у Польшчу, 3 500 zł.
 • Fundacja Dom Afgański, Afgański Dom, 10 000 zł.
 • Grupa głuchych Ukraińców i tłumaczy ukraińskiego języka migowego, Pomoc ukraińskim głuchym uchodźcom poprzez tłumaczenie w języku migowym, 3 500 zł.
 • Obywatelska inicjatywa „Partyzanka”, Pomoc językowa byłym więźniom politycznym, 3 500 zł.
 • Fundacja”Dwa Skrzydła UA”, „Школа Двох Крил” –  „Szkoła Dwóch Skrzydeł”, 10 000 zł.
 • Діти з України у Кракові/Dzieci z Ukrainy w Krakowie, Читацькі зустрічі для дітей у Кракові, 3 500 zł.
 • Katsiaryna Ramanchyk, ShowUp! анлайн пітчынг-сесіі культурніцкіх і мастацкіх праектаў беларускіх культурніцкіх дзеячаў у Польшчы, 3 500 zł.
 • Fundacja YOUkraine, Program wzmacniający rozwój emocjonalno-społeczny dzieci w wieku przedszkolnym z elementami zajęć umuzykalniających, 10 000 zł.
 • Дзіцячы развіваючы цэнтр “Кракаўскія жэўжыкі”  (Natallia Drobysh), Дзіцячы развіваючы цэнтр “Кракаўскія жэўжыкі”, 3 500 zł.
 • FUNDACJA “BIAŁORUSINI W ŁÓDZKIM”, Warsztaty gotowania dla cudzoziemców i Polaków „Dania twojego kraju”,  7 000 zł.
 • Неформальне об’єднання українських жінок з міста Глівіце, Створення мультикультурного простору для онлайн-спілкування та живих зустрічей “Українці на Сілезії” \Ukraińcy na Śląsku, 3 500 zł.
 • Niezależne Stowarzyszenie Białoruskich Postaci Kultury, Aukcja dzieł sztuki dla Białorusinów i Ukraińców, 3 500 zł.
 • Вдячне серце!, Дякуємо, Познань! – налагодження стосунків між Українцями і Поляками, 3 500 zł. 

  Łączna kwota przyznanego wsparcia wynosi: 111 800 zł. 

  GRATULUJEMY!!!

Dodatkowo, Komisja Konkursu, zdecydowała o utworzeniu listy rezerwowej. Lista rezerwowa uwzględnia inicjatywy, którym wsparcie może zostać przyznane w razie zwiększenia puli środków w ramach konkursu. Projekty, które znalazły się na liście rezerwowej, zostały wyszczególnione poniżej:

 • Stowarzyszenie zwykłe CZABOR, Дом пад белымі крыламі       
 • Siła Kobiety, Swój do swego po swoje    
 • Постригань Юлія Клуб, “Українки в Руді”         
 • Fundacja “ŻYVI”, Fundacja “ŻYVI”

WSPÓŁdziałamy! Konkurs na społeczne inicjatywy uchodźców i uchodźczyń w Polsce

Celem konkursu jest wsparcie inicjatyw podejmowanych przez osoby uchodźcze* na rzecz innych uchodźców/uchodźczyń przebywających w Polsce lub na rzecz lokalnych społeczności, w których przebywają. W ten sposób chcemy wspierać samoorganizację osób uchodźczych wychodząc z założenia, że one same wiedzą najlepiej o potrzebach osób w podobnym położeniu i, mając podobne doświadczenia, mogą wspierać się wzajemnie. Chcemy też dać możliwość uchodźcom i uchodźczyniom wyjścia z inicjatywami skierowanymi do mieszkańców, wspomagającymi integrację, współpracę i wzajemne poznawanie się oraz wspólne działania na rzecz dobra wspólnego.

*Na potrzeby tego konkursu przez „osobę uchodźczą/uchodźcę/uchodźczynię” rozumiemy osoby przebywające poza swoim krajem pochodzenia na skutek konfliktu zbrojnego lub uzasadnionej obawy przed prześladowaniem z powodu swojej rasy, religii, narodowości, przynależności do określonej grupy społecznej lub z powodu przekonań politycznych, dla których powrót do domu jest zbyt niebezpieczny (por. Konwencja dotycząca statusu uchodźców i UNHCR). 

Kto może ubiegać się o wsparcie w konkursie?

Konkurs skierowany jest do osób z doświadczeniem uchodźczym, które – z powodu wojny, konfliktu, przemocy, czy prześladowania – opuściły kraj zamieszkania lub których bezpieczeństwo może być zagrożone w razie powrotu do swojego kraju. Nie wymagamy formalnego potwierdzenia takiej sytuacji osób aplikujących.

Do zgłaszania inicjatyw w konkursie zapraszamy:

 • osoby uchodźcze* działające w grupach nieformalnych (min. 3 osoby, które mają wspólny cel, dla którego działają), w których większość stanowią osoby uchodźcze,
 • organizacje (stowarzyszenia, fundacje), w których we władzach zasiadają m.in. osoby uchodźcze i w których działania prowadzą osoby uchodźcze,
 • lokalne organizacje mniejszości narodowych lub etnicznych lub lokalne organizacje migranckie (lub lokalne oddziały takich organizacji ogólnopolskich), w których działania prowadzą osoby uchodźcze.

Co będziemy wspierać w ramach konkursu?

W ramach konkursu planujemy wesprzeć działania lokalne inicjowane i prowadzone przez osoby uchodźcze przebywające w Polsce realizowane we współpracy i na rzecz:

 1. uchodźców/uchodźczyń w Polsce;
 2. lokalnej społeczności w Polsce, w której wnioskodawca przebywa.

Szukamy inicjatyw, które mieszczą się w następujących obszarach: 

 • organizacja grup wsparcia odpowiadających na potrzeby osób uchodźczych: np. organizacja grup samopomocowych celem stworzenia bezpiecznego środowiska/przestrzeni do rozmowy czy wymiany doświadczeń, wsparcie interwencyjne dla nowo przybywających osób, adaptacja w nowym otoczeniu, działania informacyjne, opieka nad dziećmi, aktywizacja zawodowa/szkolenia, organizacja integracji, czasu wolnego, działań kulturalnych;
 • wzmacnianie zdolności osób uchodźczych do samoorganizacji lub współpracy z lokalną społecznością: możliwość pokrycia kosztów m.in. takich jak:, koszty szkoleń/doradztwa, tłumaczeń, zakupu sprzętu, koszty administracyjne, transport/podróże/noclegi, koordynacji i sieciowania z partnerami i np. innymi grupami uchodźczymi, wynagrodzenia koordynatorów;
 • integracja osób uchodźczych i lokalnej społeczności: działania prowadzone przez uchodźców/uchodźczynie z/dla lokalnej społeczności we współpracy z lokalnymi partnerami i z włączeniem pozostałych mieszkańców, wspierające wzajemne poznawanie się i edukację międzykulturową uchodźców/uchodźczyń i lokalnej społeczności (partnerami mogą być nieformalne grupy obywateli/obywatelek, lokalne organizacje i instytucje publiczne).

W uzasadnionych przypadkach działania mogą mieć charakter ponadlokalny lub ponadregionalny.

Podczas oceny wniosków Komisja będzie brała pod uwagę: zgodność propozycji z założeniami konkursu opisanymi powyżej, wagę problemu, czy proponowane działania odpowiadają na potrzeby i stanowią adekwatną odpowiedź na nie, oraz czy budżet jest odpowiedni do planowanych działań.

Preferowane będą działania:

 • które mają niewielkie szanse finansowania z innych źródeł;
 • przy działaniach integracyjnych osób uchodźczych z lokalną społecznością, autentycznie włączające obie grupy we współpracę;
 • wnioskodawców, którzy współpracują i koordynują swoje działania w innymi grupami, organizacjami, instytucjami wspierającymi osoby uchodźcze lub prowadzą działania we współpracy z lokalnymi partnerami (grupami nieformalnymi, organizacjami, instytucjami, itp.).

O jakie wsparcie można się ubiegać?

W ramach konkursu można ubiegać się o wsparcie w wysokości:

 • grupy nieformalne – do 3500 zł,
 • organizacje (stowarzyszenia, fundacje) – do 10 000 zł,

które zostanie przekazane środków Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca w formie dotacji lub darowizny celowej (w przypadku grup nieformalnych darowizna zostanie przekazana jej przedstawicielowi/przedstawicielce – osobie indywidualnej).

Na wsparcie działań przewidziano łącznie 100 000 zł z Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca. Spodziewamy się wesprzeć ok. 15 inicjatyw.  Fundusz Obywatelski rezerwuje sobie możliwość zwiększenia puli środków przeznaczonych na wsparcie w razie dużej liczby ciekawych zgłoszeń.

W ramach otrzymanego wsparcia można będzie pokrywać koszty związane bezpośrednio z proponowanymi działaniami i niezbędne do ich przeprowadzenia i poniesione między 1 grudnia 2022 r. a 30 czerwca 2023 r. (okres prowadzenia działań może być krótszy).

Nie wymagamy wkładu własnego, można ubiegać się o 100% dofinansowania kosztów.

Nie będą pokrywane koszty:

 • żywności, leków, środków higienicznych, ubrań, sprzętu i innych artykułów wysyłanych do Ukrainy i ich transportu oraz takie koszty poniesione w Polsce, jeśli te zakupy nie są elementem szerszego projektu i nie towarzyszą im inne działania;
 • zapewnienia potrzeb pojedynczych osób lub rodzin, np. zapewnienia pracy pojedynczej osobie, wynajmu mieszkań dla indywidualnych osób/rodzin,  pomocy finansowej poza wyjątkowymi wypadkami uzgodnionymi z Fundacją już po podpisaniu umowy;
 • związane z działalnością gospodarczą i odpłatną wnioskodawcy, koszty związane z działalnością partyjną i religijną, kary, grzywny, mandaty, podatki (z wyłączeniem podatku VAT, jeśli nie ma możliwości jego odzyskania, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od ewentualnej darowizny z Funduszu), koszty związane z zaciągniętymi kredytami i odsetkami, nieuzgodniony pisemnie z Fundacją regranting i przekazywanie środków pieniężnych osobom trzecim;
 • działań, produktów i usług związanych z szeroko pojętymi działaniami wojskowymi i wojennymi. 

 

Jak wygląda proces zgłaszania i wyboru inicjatyw?

Zapraszamy grupy nieformalne i organizacje do zgłaszania wniosków w systemie Witkac (sprawdź, GDZIE i JAK ZAŁOŻYĆ konto). 

Formularz wniosku dostępny jest PO ZALOGOWANIU w systemie Witkac pod następującym adresem: https://www.witkac.pl/#/contest/view/22616

Z pytaniami zawartymi w formularzu można się również zapoznać => TUTAJ.

Wypełnioną elektroniczną wersję wniosku należy złożyć (zarejestrować i uzyskać potwierdzenie rejestracji) w systemie Witkac do 21 października 2022 r. do godziny 14:00.

Nie wymagamy wersji papierowej wniosku.

Wnioski można składać w języku polskim, angielskim, białoruskim, rosyjskim lub ukraińskim.  

Jedna grupa nieformalna/organizacja lokalna/oddział organizacji ogólnopolskiej może zgłosić tylko jeden wniosek w konkursie.

Jedna grupa nieformalna/organizacja może występować jako partner inicjatywy tylko w dwóch wnioskach składanych konkursie.

Wnioski złożone w innej formie niż przez system Witkac nie będą rozpatrywane. Jeśli wnioskodawca złoży w systemie Witkac kilka wniosków o tym samym tytule, oceniana będzie najpóźniej zarejestrowana wersja.

Na etapie oceny formalnej weryfikowane będzie, na podstawie dostarczonych danych i oświadczeń, czy wnioskodawca jest podmiotem uprawnionym do udziału w konkursie (zgodnie z zapisami w niniejszym ogłoszeniu). Wnioski, które pozytywnie przejdą ocenę formalną zostaną poddane ocenie merytorycznej.

Wnioski zostaną przeanalizowane przez powołaną dla konkursu Komisję Oceniającą. Na etapie oceny merytorycznej przedstawiciele Komisji oceniającej mogą przeprowadzić rozmowę z wnioskodawcą. Komisja może wskazać zmiany/sugestie zmian do wprowadzenia we wniosku i kształcie inicjatywy.

Decyzja Komisji oceniającej dotycząca przyznania wsparcia podejmowana jest po przeprowadzeniu dyskusji nad wnioskami dopuszczonymi do oceny merytorycznej (decyzja Komisji Oceniającej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie). Po zaakceptowaniu jej przez Fundację dla Polski, która zarządza Funduszem Obywatelskim im. Henryka Wujca, decyzja Komisji konkursowej przekazana zostanie wnioskodawcom drogą mailową do 30 listopada 2022 r.

Informacje o przyznanym wsparciu (w tym nazwy grup nieformalnych i organizacji) będą publikowane na stronie Funduszu i w mediach społecznościowych.

Co po przyznaniu wsparcia? 

Umowę dotacyjną lub darowizny celowej ze strony Funduszu będzie podpisywać Fundacja dla Polski (jako podmiot zarządzający Funduszem Obywatelskim im. Henryka Wujca). Przed podpisaniem umowy Fundacja może zwrócić się do wnioskodawcy o kopie dokumentów poświadczających dane i oświadczenia zawarte we wniosku oraz wprowadzenie zmian we wniosku sugerowanych przez Komisję oceniającą lub może podjąć działania wspierające wnioskodawcę w dopracowaniu wniosku zgodnie z zaleceniami Komisji.

Wniosek jest częścią umowy dotacyjnej dotyczącej udzielenia wsparcia przez Fundusz.

Wsparcie przekazywane będzie przez Fundację po podpisaniu umowy, w terminach określonych w umowie. Wydatki w ramach inicjatywy można ponosić tylko między datami wskazanymi we wniosku (data rozpoczęcia – data zakończenia inicjatywy) i zgodnie z obowiązującymi w Polsce zasadami rachunkowości i prawa podatkowego.

Realizacja umowy, działań i budżetu zawartych we wniosku podlegać będzie monitoringowi i ocenie Fundacji.
Dotowany/osoba lub grupa wspierana zobowiązani będą do przedstawienia Fundacji sprawozdania z realizacji umowy, budżetu i przeprowadzonych działań. Wymogi dotyczące sprawozdawania zawarte będą w umowie.

W razie pytań dotyczących konkursu prosimy o kontakt z Julią Brykczyńską pod numerem tel. 503905605 w dni robocze w godzinach 10:00-14:00 (w jęz. polskim i angielskim). W razie potrzeby kontaktu w innych językach prosimy o wiadomość e-mail na adres: julia.brykczynska@funduszobywatelski.pl. Wcześniej jednak prosimy o zapoznanie się z treścią Odpowiedzi na często zadawane pytania, które przygotowaliśmy dla Państwa w związku z konkursem.

Informację o przetwarzaniu danych osobowych wnioskodawców znajdziecie Państwo w załączniku do wniosku w systemie Witkac.