Stypendia dla ukraińskich nauczycieli akademickich

Ruszył program stypendialny dla ukraińskich nauczycieli akademickich - zapraszamy do przesyłania zgłoszeń do 22 lipca 2022 r.

Стартувала стипендіальна програма для українських академічних викладачів – запрошуємо подавати заявки до 22 липня 2022 року.

Kto może aplikować o stypendium?

O stypendium mogą ubiegać się obywatele Ukrainy, którzy przebywają w Polsce.

Kandydaci muszą być nauczycielami akademickimi, którzy wykładali prawo na jednej z uczelni w Ukrainie.

Kandydaci powinni być w stanie komunikować się w językach polskim i angielskim w stopniu pozwalającym na czynne uczestnictwo w rozmowach i wydarzeniach prowadzonych w tych językach.

Oczekuje się, że kandydat będzie w okresie trwania stypendium prowadzić własne badania, wspomagać innych naukowców, prowadzić ćwiczenia, seminaria i warsztaty, wspierać kliniki prawa lub moot courty oraz współpracować z ukraińskimi studentami i uczniami. Praca ta będzie wykonywana na jednym z wydziałów prawa uniwersytetu bądź uczelni prawniczej na terenie Polski, który zostanie zaproponowany danemu stypendyście przez przedstawicieli Funduszu Solidarności.

Kandydaci będą poproszeni o złożenie potwierdzenia, że planują powrócić do Ukrainy po zakończeniu trwającej tam obecnie wojny.

Kilka informacji o stypendium

Stypendium wynosi 100 000 złotych rocznie (brutto) i będzie wypłacane miesięcznie.

Celem stypendium jest pokrycie kosztów zakwaterowania oraz wszelkich pozostałych kosztów bieżących stypendysty i jego rodziny. W razie konieczności możliwe jest uzyskanie dodatkowego wsparcia na przeprowadzkę.

Stypendium będzie realizowane na jednym z wydziałów prawa polskiego uniwersytetu bądź uczelni prawniczej, która zapewni stypendyście zaplecze biurowe oraz wsparcie administracyjne.  Okres realizacji stypendium to rok akademicki 2022/2023 (1 października 2022 r. – 30 września 2023 r.).

Przedstawiciel kancelarii, która zafundowała stypendium, zapewni wsparcie w postaci mentoringu.

Aplikacja, wymogi, etapy

Kandydaci proszeni są o przesłanie następujących dokumentów w języku polskim lub angielskim na adres email: stypendiumukraina@funduszobywatelski.pl:

 • Curriculum vitae;
 • List motywacyjny wraz z opisem proponowanego projektu naukowego bądź badawczego, który kandydat pragnie realizować w okresie trwania stypendium.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 22 lipca 2022 r.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi dokumentami, prof. Adam Bodnar oraz mec. Anna Frankowska, zaproszą kandydatów na rozmowy kwalifikacyjne, które odbędą się w Warszawie.

Decyzje o ostatecznym wyborze kandydatów zostanie podjęta przez komitet składający się z prof. Adama Bodnara, mec. Anny Frankowskiej oraz przedstawicieli kancelarii, które zafundowały stypendia. Decyzje te zostaną podjęte do 31 lipca 2022 r.

Wszelkie pytania związane z programem stypendialnym prosimy kierować na adres stypendiumukraina@funduszobywatelski.pl.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja dla Polski (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Szpitalna 5/3, 00-031 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Szpitalna 5/3, 00-031 Warszawa lub pocztą elektroniczną: fdp@fdp.org.pl.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Dane osobowe kandydatów do otrzymania stypendium w ramach Prawniczego Funduszu Solidarnościowego będą przetwarzane w celu przyjęcia i rozpatrzenia zgłoszenia, a także zapewnienia niezbędnego kontaktu – art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane osób, które nie otrzymają stypendium usuwane są niezwłocznie po zakończeniu procedury rozpatrywania zgłoszeń. Dane osób, które otrzymały stypendium przechowujemy tak długo jak wynika to z przepisów prawa.
 5. Dane osobowe nie pochodzą od osób trzecich.
 6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa oraz innym podmiotom, o ile zaistnieje taka konieczność, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym do dostawców usług informatycznych, m.in. Google.
 8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 9. Skargę nas działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie danych osobowych jest wymogiem do złożenia zgłoszenia przez kandydata.
 11. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Хто може претендувати на стипендію?

На стипендію можуть претендувати громадяни України, які проживають у Польщі.

Кандидати мають бути академічними викладачами, які викладали право в одному з університетів України.

Кандидати повинні вміти спілкуватися польською та англійською мовами до ступеня, що дозволяє їм брати активну участь у співбесідах та заходах, що проводяться цими мовами.

Протягом періоду стипендії кандидат повинен проводити власні дослідження, підтримувати інших дослідників, проводити навчання, семінари та практикуми, підтримувати юридичні клініки чи дискусійні курси, а також співпрацювати з українськими студентами та студентами. Ця робота буде виконуватися на одному з юридичних факультетів університету або юридичного факультету Польщі, яку стипендіату запропонують представники Фонду Солідарності.

Кандидатам буде запропоновано підтвердити, що вони планують повернутися в Україну після закінчення війни, яка там зараз триває.

Трохи інформації про стипендію

Стипендія становить 100 000 злотих на рік (брутто) і виплачуватиметься щомісяця.

Метою стипендії є покриття витрат на проживання та будь-які інші поточні витрати стипендіата та його сім’ї. При необхідності можна отримати додаткову підтримку для переїзду.

Стипендію реалізовуватимуть на одному з юридичних факультетів польського університету чи юридичного факультету, що забезпечить стипендіату офісне приміщення та адміністративну підтримку. Термін надання стипендії – 2022/2023 навчальний рік (1 жовтня 2022 року – 30 вересня 2023 року).

Представник юридичної фірми, яка фінансувала стипендію, надасть підтримку у вигляді наставництва.

Застосування, вимоги, етапи

Просимо кандидатів надіслати такі документи польською або англійською мовою на електронну адресу stypendiumukraina@funduszobywatelski.pl :

 • Автобіографія;
 • Лист-заявку з описом запропонованого наукового чи дослідницького проекту, який кандидат бажає реалізувати протягом періоду стипендії.

Заявки приймаються до 22 липня 2022 року.

Ознайомившись з представленими документами, проф. Адвокати Адам Боднар і Анна Франковська запросять кандидатів на співбесіду у Варшаві.

Рішення щодо остаточного відбору кандидатів прийматиме комісія у складі проф. Адам Боднар, адвокат Анна Франковська та представники юридичної фірми, яка фінансувала стипендії. Ці рішення будуть прийняті до 31 липня 2022 року.

Будь ласка, надсилайте будь-які запитання щодо стипендіальної програми на адресу stypendiumukraina@funduszobywatelski.pl.

У зв’язку з обробкою персональних даних повідомляємо:

1. Адміністратором ваших персональних даних є Фонд для Польщі (далі: «АДМІНІСТРАТОР») з місцезнаходженням: вул. Szpitalna 5/3, 00-031 Варшава. З Адміністратором можна зв’язатися письмово традиційною поштою за адресою: вул. Szpitalna 5/3, 00-031 Варшава або електронною поштою: fdp@fdp.org.pl.
2. Адміністратор не призначив Інспектора із захисту даних.
3. Персональні дані обробляються на підставі Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних та про вільне переміщення таких даних. та скасування Директиви 95/46 / EC (Загальний регламент захисту даних).
4. Персональні дані кандидатів на отримання стипендії за Фондом правової солідарності будуть оброблятися з метою прийняття та розгляду звернення, а також для забезпечення необхідного контакту – ст. 6 сек. 1 літ. b GDPR. Дані осіб, які не отримують стипендію, видаляються відразу після завершення процедури розгляду заявки. Ми зберігаємо дані людей, які отримували стипендію, доки це вимагається законодавством.
5. Персональні дані не надходять від третіх осіб.
6. Адміністратор не має наміру передавати дані в третю країну або міжнародну організацію.
7. Адміністратор передаватиме персональні дані іншим суб’єктам, лише на підставі законодавчих положень, а іншим суб’єктам, у разі необхідності, на підставі договорів про доручення обробки персональних даних, у тому числі постачальникам ІТ-послуг, у т.ч. Google.
8. Суб’єкт даних має право вимагати від адміністратора доступу до персональних даних, їх виправлення, видалення або обмеження обробки, а також право заперечувати проти обробки, а також право на передачу даних.
9. Скарга на дії Адміністратора може бути подана до Голови Управління з питань захисту персональних даних.
10. Надання персональних даних є обов’язковою умовою подання кандидатом заяви.
11. Адміністратор не передбачає автоматизованого прийняття рішень.

 

APEL DO KANCELARII PRAWNYCH

Prawniczy Fundusz Solidarności

Apel o stypendia dla ukraińskich nauczycieli akademickich

Od 24 lutego 2022 r. do Polski przyjechało ponad 2 mln uchodźców z Ukrainy. Uciekli przed wojną, przemocą, cierpieniem, głodem. Polskie społeczeństwo okazało mnóstwo serca i zaangażowało się w pomoc. Od masowego wspierania zbiórek publicznych, przez liczne dary serca, po transport z granicy, znajdowanie mieszkań i schronienia.

Ale już teraz wiemy, że nie tylko o tymczasowe schronienie chodzi. Bardzo ważne jest ułożenie sobie życia w nowym kraju. Zabezpieczenie potrzeb rodziny i dzieci. Uzyskanie stabilizacji, choć chwilowego poczucia bezpieczeństwa oraz nadziei na lepszą przyszłość.

Wśród uchodźców znajdują się przedstawiciele różnych zawodów. Wielu z nich znajdzie zatrudnienie w przemyśle czy w sektorze handlu i usług. Ale wśród uchodźców są także osoby, które zmuszone zostały do porzucenia szczególnych i nietypowych miejsc pracy, w których wymagane są zaawansowane kwalifikacje. Im może być znacznie trudniej się odnaleźć w nowym państwie.

Do takich zawodów należą nauczyciele akademiccy z ukraińskich wydziałów prawa. Oni przecież uczą przeważnie ukraińskiego prawa i nie są to kompetencje łatwe do przeniesienia na nowy grunt. Już teraz dochodzą do nas głosy o kolejnych naukowcach szukających pracy w Polsce. Oczywiście można założyć, że jakoś sobie poradzą, że pewnie prędzej czy później jakąś pracę znajdą, a może najwyżej się przekwalifikują. Ale czy faktycznie na to powinniśmy pozwalać? Na to, aby ślepy los decydował o przyszłości przyjaciół z Ukrainy? A może warto zrobić coś niestandardowego, nietypowego, a później mieć poczucie, że staliśmy się – jako środowisko prawnicze – częścią społecznie ważnego przedsięwzięcia.

Dlatego proponujemy stworzenie Prawniczego Funduszu Solidarności (Legal Solidarity Fund). Do Funduszu mogłyby przystąpić kancelarie prawne działające w Polsce, ale także za granicą, którym przyszłość Ukrainy oraz narodu ukraińskiego leżą na sercu. Każda kancelaria, która przystąpi do Funduszu zobowiązałaby się do wpłacenia 100 tys. zł. To jest kwota, która pozwoliłaby na ufundowanie porządnego, rocznego stypendium (fellowship) dla doświadczonego nauczyciela z ukraińskiego wydziału prawa (wraz z opłaceniem stawek ubezpieczenia społecznego i podatków). Z tej kwoty można byłoby także sfinansować dodatkowe koszty przeprowadzki czy zakwaterowania.

Biorąc pod uwagę skalę polskiego rynku prawniczego, wierzymy, że do Prawniczego Funduszu Solidarności przystąpi co najmniej 25 kancelarii. A może i więcej. Specjalny list z wyrazami szacunku oraz wsparcia dla obywateli Ukrainy i ukraińskiego Prezydenta podpisało 300 polskich prawników z 30 kancelarii. Zadeklarowali, że zaopiekują „się tymi, którzy szukają schronienia w naszej Ojczyźnie, kiedy Wy przelewacie krew w obronie swojej”. Mamy nadzieję, że nasza inicjatywa będzie okazją do zademonstrowania solidarności w środowisku prawniczym i udzielenia realnej pomocy.

Z wpłat dokonanych do Prawniczego Funduszu Solidarności możliwe będzie ufundowanie co najmniej 25 stypendiów dla ukraińskich naukowców (na zasadzie jedna wpłata – jedno stypendium). O jego otrzymanie będą mogły się ubiegać osoby, które już przebywają w Polsce lub które znajdują się w sytuacji zagrożenia. Należy także stworzyć możliwość ubiegania się o stypendium przez wykładowców prawa z Białorusi.

Beneficjentem Prawniczego Funduszu Solidarności zostałyby wydziały prawa polskich uniwersytetów i uczelni prawniczych. Każdy wydział mógłby się zobowiązać do przyjęcia do pracy – właśnie na jeden rok – jednego lub dwóch wykładowców prawa. W tym czasie mogliby oni – w zależności od znajomości języków obcych – prowadzić własne badania, wspomagać innych naukowców, prowadzić ćwiczenia, seminaria i warsztaty, wspierać kliniki prawa lub moot courty. Z pewnością każdy wydział prawa znajdzie pomysł jak skorzystać z dodatkowej pary rąk, dla korzyści studentów i uczelni.

Nie wiemy co przyniesie przyszłość. Miejmy nadzieję, że po tym stypendialnym roku wykładowcy będą mogli wrócić do swojej Ojczyzny i ją odbudowywać. Wtedy wiedza i doświadczenie zdobyte w Polsce okażą się bezcenne, a efektem stypendium może być nawiązanie pogłębionej współpracy z wydziałami prawa ukraińskich uniwersytetów. Jeśli powrót nie będzie możliwy, to być może wykładowcom uda się przedłużyć współpracę z uczelnią lub znaleźć inne miejsce pracy odpowiadające kwalifikacjom.

Czasami spotykamy się z głosem, że pomaganie powinno mieć sens, odpowiadać na ważną potrzebę, tak aby pieniądze i włożona energia się nie zmarnowały. Jesteśmy przekonani, że nasza inicjatywa się powiedzie. Jeśli okażą nam Państwo zaufanie, to gwarantujemy, że zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby w ten – bardzo praktyczny sposób – zapewnić wsparcie konkretnym uchodźcom z Ukrainy oraz członkom ich rodzin. A może za naszym, prawniczym śladem, pójdą przedstawiciele innych branż. Wtedy będziemy mogli powiedzieć, że polskie środowiska profesjonalne świecą wzorem jeśli chodzi o formy pomocy.

Autorzy apelu

dr hab. Adam Bodnar

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor i dziekan Wydziału Prawa na Uniwersytecie SWPS, członek Kapituły Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca, w latach 2015-2021 rzecznik praw obywatelskich.

Anna Frankowska

Prawniczka, emerytowana partnerka w kancelarii Weil Gotshal & Manges