•  
  Szybkie granty

  Stały nabór wniosków na niezależne, pilne do realizacji inicjatywy obywatelskie

  Szybkie granty z założenia są niewielkie (500-3000 zł) i wspierają działania obywatelskie tworzone w reakcji na bieżące wydarzenia.

  Jeśli Wasza inicjatywa:

  1. odpowiada na bieżącą sytuację w co najmniej jednym z 4 obszarów:

   • ochrona integralności i praworządności działania instytucji publicznych,

   • ochrona praw obywatelskich i wartości konstytucyjnych,

   • prowadzenie otwartych procesów konsultacji w ważnych sprawach publicznych;

   • przeciwdziałanie przemocy w życiu publicznym.

    

  2. podejmowana jest w sytuacji, gdy w interes publiczny wymaga natychmiastowej reakcji obywateli;

    

  3. wspiera zaangażowanie obywateli w sprawy publiczne;

     

  4. zrealizowana będzie do 3 miesięcy od podpisania umowy;

  zgłoś się do Funduszu Obywatelskiego!

  Kto może ubiegać się o szybki grant?

   

  Do zgłaszania inicjatyw zapraszamy zarejestrowane w Polsce:

  • fundacje,
  • stowarzyszenia,
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.

   

  Fundusz wspierać będzie tylko te organizacje, których działalność zbieżna jest z ideą i celami Funduszu, i które kierują się wartościami zawartymi w Deklaracji VIII Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych Jedność w różnorodności z września 2017 (http://ofip.eu/aktualnosci/podpisz-deklaracje-jednosc-roznorodnosci/).

   

  Nie przewidujemy wspierania działań organizacji utworzonych przez partie polityczne.

  O jakie wsparcie można się ubiegać?

   

  W ramach szybkich grantów przekazujemy wsparcie w wysokości od 500 zł do 3000 zł.

   

  Szybki grant przeznaczyć można na pokrycie wydatków niezbędnych dla realizacji proponowanej inicjatywy od momentu podpisania umowy, chyba, że w umowie przewidziano inaczej.

   

  Nie ma listy tzw. kosztów kwalifikowanych - przewidywane uzasadnione wydatki należy wpisać do budżetu inicjatywy we wniosku.

   

  Nie wymagamy wkładu własnego.

   

  Miesięcznie przewidujemy wsparcie od jednej do kilku inicjatyw na łączną kwotę ok. 3000 zł.

  Jak wygląda proces zgłaszania i wyboru inicjatyw?

   

  Wnioski w ramach szybkich grantów można zgłaszać na bieżąco przez cały rok.

   

  Wypełniony formularz wniosku o szybki grant prosimy przesłać na adres: szybkiegranty@funduszobywatelski.pl.

   

  Uwaga! Od 30 kwietnia obowiązuje nowy wzór formularza.

   

  Jedna organizacja może zgłosić 1 wniosek w miesiącu i nie więcej niż 4 wnioski w 2018 r.

   

  Wnioski analizowane są przez Radę Funduszu Obywatelskiego raz w miesiącu, pod koniec miesiąca.

  W wyjątkowych przypadkach, można wnioskować o pilne rozpatrzenie wniosku – o uruchomieniu tego trybu decyduje Przewodniczący/a Rady.

   

  Na etapie oceny wniosku wnioskodawcy mogą zostać zaproszeni na spotkanie lub rozmowę telefoniczną z przedstawicielami Funduszu i/lub poproszeni o wprowadzenie zmian lub uzupełnień do wniosku.

   

  Decyzja Rady dot. przyznania wsparcia podejmowana jest po przeprowadzeniu dyskusji nad wnioskiem/wnioskami (decyzja Rady jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie). Po zaakceptowaniu jej przez Fundację dla Polski, która zarządza Funduszem Obywatelskim, decyzja Rady przekazana zostanie wnioskodawcom drogą mailową.

   

  Informacje o przyznanym wsparciu publikowane będą na stronie Funduszu (www.funduszobywatelski.pl).

  Co po przyznaniu wsparcia?

   

  Umowę grantową ze strony Funduszu będzie podpisywać Fundacja dla Polski (jako podmiot zarządzający Funduszem). Przed podpisaniem umowy Fundacja może zwrócić się do wnioskodawcy o wprowadzenie zmian we wniosku sugerowanych przez Radę i/lub kopie dokumentów poświadczających dane i oświadczenia zawarte we wniosku.

   

  Wniosek jest częścią umowy dotyczącej udzielenia wsparcia przez Fundusz.

   

  Wsparcie przekazywane będzie przez Fundację po podpisaniu umowy, w terminach określonych w umowie.

   

  Realizacja umowy, działań i budżetu zawartych we wniosku podlegać będzie monitoringowi i ocenie Fundacji.

   

  Grantobiorca zobowiązany będzie do przedstawienia Fundacji sprawozdania z realizacji umowy, budżetu i przeprowadzonych działań. Wymogi dotyczące sprawozdawania zawarte będą w umowie.

  W razie pytań dot. szybkich grantów prosimy o kontakt pod numerem tel. +48 22 542 58 80 w dni robocze w godzinach 10:00-14:00 (z wyjątkiem 2. i 4. maja br).

 • Pierwszy etap konkusu grantowego

  W pierwszym konkursie Funduszu Obywatelskiego zgłoszono aż 128 inicjatyw! Dziękujemy!

  Organizacje z całej Polski przesłały nam swoje pomysły na działania obywatelskie

  26 organizacji zostało zaproszonych do udziału

  w 2. etapie konkursu

 • Otwarty konkurs grantowy

   
  Zapraszamy do zgłaszania inicjatyw obywatelskich
  w pierwszym otwartym konkursie Funduszu Obywatelskiego!
   
  Termin – 2 lutego 2018 r.

  Fundusz Obywatelski powstał po to, żeby umożliwić Polkom i Polakom przekazywanie darowizn i 1% podatku na niezależne inicjatywy obywatelskie. To właśnie one tworzą demokrację. W ramach otwartego konkursu część zebranych w Funduszu środków przekażemy na działania proponowane przez organizacje pozarządowe.

  Poszukujemy inicjatyw które:

  1. mieszczą się w co najmniej jednym z obszarów wspieranych przez Fundusz:

  • nowe formy edukacji obywatelskiej, w tym także działania adresowane do dorosłych w formie wszechnicowej, zwłaszcza na obszarach poza dużymi miastami;
  • działania związane z ochroną integralności i praworządnością działania instytucji publicznych - organizacji i niesformalizowanych inicjatyw strażniczych (watchdogs), mediów obywatelskich zajmujących się kontrolą obywatelską, dziennikarzy prowadzących pogłębione badania nieprawidłowości i sygnalistów (whistleblowers);
  • działania zmierzające do ochrony praw obywatelskich i wartości konstytucyjnych;
  • działania zmierzające do budowania porozumienia – mediacje w sprawach publicznych; merytoryczna debata publiczna, oparta na faktach, w której buduje się zaufanie oraz uwzględnia głosy mniejszościowe;
  • prowadzenie otwartych procesów konsultacji w ważnych sprawach publicznych;
  • przeciwdziałanie przemocy w życiu publicznym;
  • rozwijanie mechanizmów niezależnego finansowania działań obywatelskich.

  2. preferowane są inicjatywy angażujące obywateli, w tym społeczności lokalne;

   

  3. preferowane są inicjatywy, które korzystają również z innych zasobów (np. sal, wolontariuszy, lokalnie zebranych środków).

   

  4. zrealizowane będą najpóźniej do 15 grudnia 2018 r.

  Kto może zgłaszać się w konkursie?

  Do udziału w konkursie zapraszamy zarejestrowane w Polsce:

  • fundacje,
  • stowarzyszenia,
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.

   

  Fundusz wspierać będzie tylko te organizacje, których działalność zbieżna jest z ideą i celami Funduszu, i które kierują się wartościami zawartymi w Deklaracji VIII Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych Jedność w różnorodności z września 2017.

   

  Nie przewidujemy wspierania działań organizacji utworzonych przez partie polityczne.

  O jakie wsparcie można się ubiegać?

  Średnia wysokość grantu, który można uzyskać w ramach konkursu to 10 tys. zł.

   

  Wsparcie z Funduszu przeznaczyć będzie można na pokrycie wydatków niezbędnych dla realizacji proponowanej inicjatywy od momentu podpisania umowy, chyba, że w umowie przewidziano inaczej.

   

  Nie ma listy tzw. kosztów kwalifikowanych - przewidywane uzasadnione wydatki należy wpisać do budżetu inicjatywy we wniosku pełnym (ew. tzw. koszty administracyjne prosimy wpisywać w budżecie w części „Inne koszty”).

   

  Nie wymagamy również wkładu własnego.

   

  Na wsparcie działań w ramach konkursu przeznaczyliśmy łącznie 100 tys. zł.

  Jak wygląda proces zgłaszania i wyboru inicjatyw?

  Nabór wniosków w ramach konkursu jest dwuetapowy.

   

  W pierwszej kolejności zapraszamy organizacje do zgłaszania wniosków wstępnych.

  W tym celu prosimy o wypełnienie formularza wniosku wstępnego.

   

  Wypełniony wniosek wstępny należy przesłać na adres konkurs@funduszobywatelski.pl do 2 lutego 2018 r.

  Jedna organizacja może zgłosić tylko jeden wniosek.

   

  Wnioski wstępne zostaną przeanalizowane przez Radę Funduszu Obywatelskiego. Rada wybierze inicjatywy, które będą mogły wziąć udział w drugim etapie konkursu – tzn. przedstawić wniosek pełny.

   

  Informacja o decyzji Rady dot. przejścia wniosku do drugiego etapu i ewentualne zaproszenie do złożenia wniosku pełnego wraz z jego wzorem zostaną przekazane wnioskodawcom drogą mailową do 20 lutego 2018 r.

   

  Organizacje uczestniczące w drugim etapie konkursu będą miały 2 tygodnie na złożenie wniosku pełnego, który zostanie oceniony przez Radę. Na etapie oceny wniosku pełnego wnioskodawcy mogą zostać zaproszeni na spotkanie z przedstawicielami Funduszu i/lub poproszeni o wprowadzenie zmian lub uzupełnień do wniosku.

   

  Decyzja Rady dot. przyznania wsparcia podejmowana jest po przeprowadzeniu dyskusji nad wszystkimi wnioskami, które przeszły do drugiego etapu (decyzja Rady jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie). Po zaakceptowaniu jej przez Fundację dla Polski, która zarządza Funduszem Obywatelskim, decyzja Rady przekazana zostanie wnioskodawcom drogą mailową w marcu 2018 r.

   

  Informacje o przyznanym wsparciu będą publikowane na stronie Funduszu.

  Co po przyznaniu wsparcia?

  Umowę grantową ze strony Funduszu będzie podpisywać Fundacja dla Polski (jako podmiot zarządzający Funduszem). Przed podpisaniem umowy Fundacja może zwrócić się do wnioskodawcy o wprowadzenie zmian we wniosku sugerowanych przez Radę i/lub kopie dokumentów poświadczających dane i oświadczenia zawarte we wniosku.

   

  Wniosek jest częścią umowy dotyczącej udzielenia wsparcia przez Fundusz.

   

  Wsparcie przekazywane będzie przez Fundację po podpisaniu umowy, w terminach określonych w umowie.

   

  Realizacja umowy, działań i budżetu zawartych we wniosku podlegać będzie monitoringowi i ocenie Fundacji.

   

  Grantobiorca zobowiązany będzie do przedstawienia Fundacji sprawozdania z realizacji umowy, budżetu i przeprowadzonych działań. Wymogi dotyczące sprawozdawania zawarte będą w umowie.

  W razie pytań dot. konkursu prosimy o kontakt pod numerem

  tel. 22 542 58 80 w dni robocze w godzinach 10:00-14:00.