• SZYBKIE GRANTY

  Funduszu Obywatelskiego

   

   

  Fundusz Obywatelski powstał z troski o Polskę. Zależy nam na wspólnocie opartej na szacunku i Konstytucji.

   

  Wspieramy organizacje, które uczą o prawach obywatelskich, bronią ich i zapraszają, by mimo różnic porozmawiać przy wspólnym stole.

   

  Przekaż darowiznę i 1% podatku na Fundusz Obywatelski - wspierajmy obywatelską Polskę!
   

  Przedstawiamy wyniki

  konkursu grantowego

  Funduszu Obywatelskiego!!!

 • O Funduszu Obywatelskim

  Czym jest Fundusz Obywatelski?

  Fundusz Obywatelski powstał, by wspierać działania osób i instytucji na rzecz ochrony praw i wolności obywatelskich, wartości konstytucyjnych, utrzymania pokoju społecznego oraz tworzenia przestrzeni dla pluralistycznej debaty wokół istotnych spraw publicznych, w duchu troski o dobro wspólne.
   

  Podstawowym źródłem finansowania Funduszu są wpłaty obywateli oraz przekazywany przez nich na ten cel 1% podatku. Fundusz jest inicjatywą niezależną od administracji publicznej i ugrupowań politycznych. Od momentu powstania wszystkie działania na rzecz Funduszu prowadzone są w oparciu o wolontarystyczną pracę członków Komitetu, który powołał Fundusz.

   

  Dlaczego zdecydowaliśmy się utworzyć Fundusz Obywatelski?

  Po ponad 25 latach od rozpoczęcia przemian systemowych w Polsce widoczna jest potrzeba utworzenia niezależnych (opartych o zasoby obywateli) funduszy wspierających szeroko rozumianą działalność obywatelską.

   

  Finansowe wsparcie tego rodzaju działań nie było dotychczas popularnym wyborem wśród obywateli. Znaczenie chętniej wspierane były i są tradycyjne działania charytatywne.

   

  W konsekwencji działania, takie jak te, które zamierza wspierać Fundusz, finansowane były często ze środków zewnętrznych (zagranicznych, w tym ze środków Unii Europejskiej), ale także z publicznych środków krajowych (np. Funduszu Inicjatyw Obywatelskich). Z wielu powodów obydwa te źródła (choć ważne) bywają bardzo niestabilne i podatne na różnego rodzaju wpływy ze strony administracji i partii politycznych. Niestety ostatnio niepokojąco często jesteśmy świadkami tego rodzaju incydentów.

   

  W tej sytuacji koniecznie jest uzupełniane dotychczasowych źródeł finansowania wsparciem ze strony indywidualnych obywateli i prywatnych przedsiębiorców. Wsparcie to będzie najlepszym miernikiem wagi, jaką przywiązują oni do aktywności obywatelskiej dotyczącej spraw publicznych i szansą na przetrwanie i rozwój wielu ważnych inicjatyw.

   

  Jakie działania zamierza wspierać Fundusz Obywatelski?

  Fundusz powstał, by wspierać aktywność obywateli i organizacji dotyczącą w szczególności:

  • edukacji obywatelskiej, w tym także działań adresowanych do dorosłych w formie wszechnicowej, zwłaszcza na obszarach poza dużymi miastami;
  • działań związanych z ochroną integralności i praworządnością działania instytucji publicznych - organizacji i niesformalizowanych inicjatyw strażniczych (ang. watchdogs), mediów obywatelskich zajmujących się kontrolą obywatelską dziennikarzy prowadzących pogłębione badania nieprawidłowości i sygnalistów (ang. whistleblowers);
  • działań zmierzających do ochrony praw obywatelskich i wartości konstytucyjnych;
  • działań zmierzających do budowania porozumienia – mediacji w sprawach publicznych i merytorycznej debaty publicznej, w której buduje się zaufanie – opartej na faktach, uwzględniającej głosy mniejszościowe;
  • prowadzenia otwartych procesów konsultacji w ważnych sprawach publicznych;
  • przeciwdziałania wszelkim formom przemocy w życiu publicznym
  • rozwijania mechanizmów niezależnego finansowania działań obywatelskich..

  Fundusz zamierza wspierać działania obywatelskie dotyczące sfery publicznej. Można je czasem określić, jako działania należące do sfery polityki. Chodzi tu jednak o politykę rozumianą, jako "roztropna troska o dobro wspólne", a zatem znacząco inaczej niż polityka partyjna.

   

  Obywatele mają prawo interesować się sprawami publicznymi i wyrabiać sobie pogląd na ich temat. Obywatele mogą też i powinni się o nie spierać, ale ważne, żeby spór ten prowadzony był w oparciu o cywilizowane reguły i odnosił się do faktów, a nie wyłącznie emocji. Chcemy z pomocą Funduszu odbudowywać w Polsce - katastrofalnie podzielonej - " tkankę łączną", bez której ​trudno będzie nie tylko o rozwój, ale nawet o przetrwanie jako wspólnoty. Wierzymy, że "tkanka" ta zawiązuje się często w drobnych lokalnych przedsięwzięciach i te w pierwszej kolejności chcemy wspierać.

  Szukamy inicjatyw, które warto wspierać

  Dzięki Państwa wsparciu będziemy mogli wspierać inicjatywy (szczególnie te lokalne) zgodne z opisanymi wyżej celami Funduszu. Zapraszamy do zapoznania się z wywiadem udzielonym NGO.pl nt. działań Funduszu planowanych na 2018 r.

   

  Zaprosiliśmy organizacje pozarządowe, do zgłaszania inicjatyw w otwartym konkursie grantowym Funduszu.

  Ogłosiliśmy stały nabór na tzw. szybkie granty.

   

  Namawiamy do informowania nas o tych inicjatywach, które uważacie Państwo za warte wsparcia. Informacje te pomogą lepiej przygotować konkursy, a w wybranych przypadkach być może udzielić wsparcia w ramach zgromadzonych już funduszy.

 • Kapituła Funduszu Obywatelskiego

  Członkami Kapituły Funduszu są osoby, które tworzyły najważniejsze konstytucyjne organy stojące na straży praw zaraz po zmianie ustroju w 1989 roku: instytucję Rzecznika Praw Obywatelskich, Sąd Najwyższy i Trybunał Konstytucyjny. Rolą Kapituły jest czuwanie nad funkcjonowaniem Funduszu.

  EWA ŁĘTOWSKA

  Profesor nauk prawnych, członkini rzeczywista Polskiej Akademii Nauk, członkini korespondent Polskiej Akademii Umiejętności, pierwsza polska rzecznik praw obywatelskich (1987–1992), sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego (1999–2002) i Trybunału Konstytucyjnego (2002-2011).
   

  fot. Wojciech Wełnicki

   

  ADAM STRZEMBOSZ

  Sędzia, profesor nauk prawnych, w wiceminister sprawiedliwości (1989–1990), pierwszy prezes Sądu Najwyższego i przewodniczący Trybunału Stanu (1990–1998). Kawaler Orderu Orła Białego.

   


   

  fot. Bartosz Bobkowski / Agencja Gazeta

  ANDRZEJ ZOLL

  Profesor nauk prawnych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego, przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej (1991–1993), sędzia i prezes Trybunału Konstytucyjnego (1993–1997), Rzecznik Praw Obywatelskich (2000–2006).


   

  fot. Mateusz Skwarczek / Agencja Gazeta

 • Komitet społeczny na rzecz Funduszu Obywatelskiego

  Społeczny Komitet na rzecz Funduszu Obywatelskiego został powołany przez osoby fizyczne związane z działającym w latach 2001-2015 Stowarzyszeniem na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych.

  Celem Komitetu jest uruchomienie i wspieranie Funduszu Obywatelskiego.

  Skład Komitetu:

  1. Katarzyna Batko-Tołuć
  2. Łukasz Domagała
  3. Piotr Frączak
  4. Krzysztof Herbst
  5. Beata Juraszek-Kopacz
  6. Zofia Komorowska
  7. Katarzyna Morawska
  8. Katarzyna Sadło
  9. Jan Jakub Wygnański

  Regulamin Komitetu społecznego

  Komitet na rzecz Funduszu Obywatelskiego działa w oparciu o regulamin dostępny tutaj.

 • Rada Funduszu Obywatelskiego

  Rada wyłania inicjatywy do wsparcia z Funduszu, ustala warunki, rodzaj i wysokość wsparcia oraz decyduje o działaniach własnych Funduszu.

  W skład Rady wchodzi reprezentant/ka Fundacji dla Polski oraz osoby powołane przez Komitet społeczny na rzecz Funduszu Obywatelskiego. Kadencja Rady trwa 2 lata.

  Skład Rady:

  1. Katarzyna Batko-Tołuć
  2. Nathalie Bolgert
  3. Alicja Derkowska
  4. Beata Juraszek-Kopacz
  5. Dorota Komornicka
  6. Zofia Komorowska
  7. Dorota Pieńkowska
  8. Katarzyna Sadło
  9. Ewa Smuk-Stratenwerth
 • Fundacja dla Polski

  Fundusz Obywatelski działa, jako wyodrębniony fundusz prowadzony przez Fundację dla Polski.

   

  Fundacja powstała na początku transformacji demokratycznej w Polsce. Jest jedną z najstarszych fundacji w Polsce, która w pierwszych latach prowadzonej działalności realizowała inicjatywy na rzecz odbudowy ruchu obywatelskiego w Polsce. Inicjatorami powstania Fundacji byli m.in. Bronisław Geremek, Stefan Meller, Andrzej Wajda i Jerzy Turowicz. Fundacja odgrywała i odgrywa ważną rolę we wspieraniu aktywności obywatelskiej i rozwoju filantropii w Polsce.

   

  Członkowie Komitetu społecznego wspólnie uznali, że ze względu na te właśnie doświadczenia oraz aktualny potencjał, to właśnie Fundacja dla Polski będzie najlepszą instytucją, w ramach której Fundusz mógłby rozpocząć swoją działalność.

   

  Fundacja, w porozumieniu z Komitetem będzie prowadziła obsługę Funduszu i dystrybucję zgromadzonych środków.

   

  Więcej informacji o Fundacji dla Polski: www.fdp.org.pl 

 • Pomóż obywatelskiej i demokratycznej Polsce

  Polska demokracja potrzebuje naszego zaangażowania. Obywatele mają prawo zabierać głos w ważnych sprawach publicznych i podejmować inne inicjatywy na rzecz ochrony praw obywatelskich, instytucji demokratycznych i dialogu społecznego. Dzięki Twojej wpłacie możemy je wesprzeć.

  Przekaż darowiznę na Fundusz

  e-przelewem lub kartą (PayU) korzystając z poniższego formularza:

  lub wspieraj Fundusz regularnym przelewem na konto.

  Przekaż 1% podatku

  przy wypełnianiu PIT za 2017 r. za pomocą e - pity.pl